KOOPERATİFLERDE ZİMMET SUÇU

ZİMMET SUÇU

 

            Kooperatif Yöneticilerinin Zimmeti

… Konut Yapı Kooperatifinin suç tarihinde yönetim kurulu üyesi olan sanıkların kooperatif gelirlerini usulsüz harcayıp kooperatifi zarara uğratıkları ve kooperatife ait bazı demirbaş eşyaları yeni yönetime devretmediklerinin iddia olunması karşısında; eylemin suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK’nın 202 (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 247) maddesinde öngörülen zimmet suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdirinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi yerine, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,Bozmayı gerektirmiş,

5237 sayılı TCK nın 247. maddesine göre; görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kimsenin zimmet suçundan cezalandırılacağının hüküm altına alındığı, somut olayda; failin almaması gereken parayı alarak kullanması, parayı almasının görevi dahilinde olmaması, sanığın zimmetine geçirdiği iddia edilen paranın, sanığa görevi gereği tevdi edilen para olmaması, yasal olmayan şekilde alınan paranın, sanık tarafından saklama ve kontrol yükümlülüğünün de bulunmaması karşısında, somut olayda özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarının oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi gerekirken unsurları oluşmayan zimmet suçundan sanığın cezalandırılması yasaya aykırı ise de;

Özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçları açısından; 2000 yılı olan suç tarihinden temyiz inceleme gününe kadar 765 sayılı TCK’ un 102/4 ve 104/2. maddelerinde öngörülen 7 yıl 6 aylık dava zamanaşımının dolduğu anlaşıldığından; 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken   1412 sayılı CMUK’ un 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA; ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden aynı kanunun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 5271 sayılı CMK’ un 223/8. maddesi gereğince sanık hakkında açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE,

 

            -… Konut Yapı Kooperatifinin suç tarihinde yönetim kurulu üyesi olan sanıkların kooperatif gelirlerini usulsüz harcayıp kooperatifi zarara uğratıkları ve kooperatife ait bazı demirbaş eşyaları yeni yönetime devretmediklerinin iddia olunması karşısında; eylemin suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK.nun 202 (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 247) maddesinde öngörülen zimmet suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdirinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi yerine, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir