İşverenler Tarafından Ücretlerin Banka Kanalı ile Ödenmesi Zorunluluğu Hakkında5 Kişi üzeri personel çalıştıran işverenler personel ücretlerini ay başından itibaren banka kanalı ile ödemek zorundadır. ( Zorunluluk 10 Personelden 5 Personele düşürülmüştür )

İşverenler Tarafından Ücretlerin Banka Kanalı ile Ödenmesi Zorunluluğu Hakkında5 Kişi üzeri personel çalıştıran işverenler personel ücretlerini ay başından itibaren banka kanalı ile ödemek zorundadır. ( Zorunluluk 10 Personelden 5 Personele düşürülmüştür )

21 Mayıs 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29718

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN

BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankaları,”

“ç) Hesap: 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar nezdinde açılan hesabı,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10 olması halinde,” ibaresi “en az beş olması halinde,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihini izleyen ay başında yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan birlikte yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir