GENEL KURULLARDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

GENEL KURULLARDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Tasarının 2’nci maddesine göre, 

“MADDE 2-6102 sayılı Kanunun 151 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “verilen oyların üçte ikisinin çoğunluğuyla” ibareleri “kayıtlı tüm ortakların üçte ikisinin kararıyla” şeklinde, 399 uncu maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “dördüncü ayına” ibaresi “beşinci ayın sonuna” şeklinde, 409 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “üç” ibaresi “beş” şeklinde, 617 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen “üç” ibaresi “beş” şeklinde, 1530 uncu maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “veya borçlunun” ibareleri “ve borçlunun” şeklinde değiştirilmiştir.”
Kanunun 151 inci maddesinde yapılan değişiklikle, kooperatiflerde birleşme sözleşmesinin genel kurulda kabulüne ilişkin nisap açık ve anlaşılır hale getirilmektedir.

399, 409 ve 617’inci maddelerinde yapılan düzenleme ile anonim şirketlerin genel kurullarının faaliyet döneminin ilk beş ayı içerisinde (Ocak-Mayıs) yapılabilme imkanı getirilerek sıkışıklık yaşanması engellenmektedir. Diğer taraftan, Olağan genel kurul toplantılarının faaliyet dönemini izleyen beşinci ayın (Mayıs) sonuna kadar yapılması öngörüldüğünden denetçinin seçimine ilişkin süre de yeniden düzenlenerek Mayıs ayının sonuna uzatılmaktadır. Paralel düzenleme limited şirketler bakımından da öngörülmüştür.

Yine Tasarının 10’uncu maddesine göre,
“MADDE 10- 6102 sayılı Kanunun 562 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) 409 uncu maddesi ile 617 nci maddesinde öngörülen sürelerde olağan genel kurulu toplantıya çağırmayan anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket müdürleri,”

Getirilen düzenleme ile Kanunda öngörülen sürede olağan genel kurulu toplantıya çağırmayan yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket müdürlerinin her biri hakkında 4.000 (dört bin) Türk Lirası idari para cezası öngörülmektedir.Tasarı ile yapılacak değişiklikler ile genel kurulların Mayıs ayı sonuna kadar apılması öngörülmektedir. Yapılmayacak olur ise 4.000.-TL para cezası öngörülmektedir. Olağan genel kurullar için sürenin Mayıs ayı sonu olarak öngörülmesi oldukça isabetli olmuştur. Nitekim daha önceki yazılarımda da ısrarla vurguladığım üzere Kurumlar Vergisi Beyannamesi Nisan ayının 25 inci günü akşamına kadar verilebilmektedir. Bu tarih itibariyle de şirketlerin bilanço ve gelir tabloları oluşmaktadır. Finansal tablolar da genel kurullarda onaylanmaktadır. Nisanın 25’ine kadar Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilebilirken Mart ayı sonuna kadar genel kurul yapmak anlamsız olacaktır. Bu nedenle Mayıs ayı sonu hatta Haziran ayı sonu daha makul olabilir.

Daha önce cezai yaptırımı olmadığı için genel kurullar yapılmayabiliyordu ancak bu düzenleme yasallaşacak olur ise, limited ve anonim şirketler Mayıs ayı sonuna kadar genel kurullarını yapacaklardır.

Yeri gelmişken tekrardan vurgulamak isterim ki, özellikle limited şirket genel kurul tutanakları tescil edilmemektedir. Halbu ki, limited şirket genel kurul tutanakları için anonim şirket genel kurul tutanaklarına ilişkin hükümler geçerlidir. Anonim şirket genel kurulları tescil ve ilan edilirken limited şirket genel kurulları tescil ve ilan edilmemektedir.

Bu haliyle uygulama Ticaret Kanununa aykırıdır. 

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULLARI NİSAPLARINDA ÇOK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK!

Tasarının 11. Maddesine göre de,

“MADDE 11- 6102 sayılı Kanunim 621 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aşağıdaki genel kurul kararları, şirketteki toplam oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin salt çoğunluğunun bir arada bulunması hâlinde alınabilir.””

621 inci maddenin mevcut hali “aşağıdaki genel kurul kararları, temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması halinde alınabilir” şeklindedir.

6102 sayılı Kanunun 589 uncu maddesinde genel kural olarak sözleşme değişikliklerinin nisabı hükme bağlanmış ve esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyla şirket sözleşmesinin değiştirilebileceği düzenlenmiş, Kanunun 621 inci maddesi hükmü saklı tutulmuştur. Şirket için önemli kararların alınmasına ilişkin istisnai bir hüküm olan 621 inci maddede ise toplantı yeter ve karar nisabı temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması olarak hükme bağlanmıştır. Ancak, 589 uncu maddede öngörülen nisap, 621 inci maddede öngörülen nisaptan daha ağırdır. Buna göre şirket sözleşmesinin değiştirilmesini gerektiren adres değişikliği için esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların olumlu oyu aranacakken, şirketin tüzel kişiliğini sona erdirmeye yönelik oldukça önemli bir kararda, 621 inci madde uyarınca oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun olumlu oyu yetecektir. Bu itibarla, 589’uncu madde ile 621 inci madde arasında mantıksal bir paralellik sağlamak adına 621 inci maddedeki nisap şirketteki toplam oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin salt çoğunluğunun bir arada bulunması olarak belirlenmiş ve Kanunun farklı hükümlerindeki nisaplar arasında paralellik sağlanmaya çalışılmıştır.

Genel kurul konusundaki belirsizlik taslak ile netleştirilmekte ve yapılmayan genel kurullar için cezai düzenleme gelmektedir. Ancak yıllardır veya son birkaç yıldır genel kurul yapmayan şirketler için belirli bir süre tanınmalıdır. Aksi türlü genel kurul yapmayan şirketlerin tamamı cezai yaptırımla karşılaşabilecektir. Genel kurullar için Mayıs ayı sonu öngörülmektedir ancak Haziran ayı sonu kanaatimce firmaların iş yükü dikkate alındığında daha iyi olabilir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir