Riskli yapı şerhi bulunan taşınmaz ile diğer parselin tevhid işleminde ve cins değişikliğinde harç alınıp alınmayacağı. 

Riskli yapı şerhi bulunan taşınmaz ile diğer parselin tevhid işleminde ve cins değişikliğinde harç alınıp alınmayacağı.
 
 
            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, …. İli, … İlçesi, … Mahallesi, … ada, … parsel no.lu taşınmaz üzerinde riskli yapı şerhi bulunduğu ve … ada … parselle tevhidinin istenildiği belirtilerek, tevhit işleminin harçtan muaf olup olmadığı, muafiyetin sadece riskli yapı şerhi bulunan parselle mi ilgili olduğu yoksa söz konusu parselin tevhit edildiği parseli de kapsayıp kapsamadığı, tevhit işleminden sonra riskli yapının yıkılması nedeniyle yapılacak cins değişikliği işleminin de harçtan muaf olup olmadığı hususlarında görüş sorulduğu anlaşılmaktadır.
            492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu; Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin, I-13/a fıkrasında, arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için); I-13/c fıkrasında ise (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için) maktu tutarda tapu harcı aranılacağı; aynı tarifenin I-6/a fıkrasında, ifraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden binde 11,38 harç alınacağı hükme bağlanmıştır.
            Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.
            6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun, 1 inci maddesinde, bu Kanunun amacının; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasların belirlenmesi olduğu; 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyetinin, ilgililerin muvafakatleri aranmaksızın Bakanlığın talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek, önceki vasfı ile değerlemede bulunularak veya malik ile yapılan anlaşmanın şartları tapu kütüğünde belirtilerek malikleri adına payları oranında tescil edileceği, bu taşınmazların sicilinde bulunan taşınmazın niteliği, ayni ve şahsi haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerhin, hisseler üzerinde devam edeceği, bu şekilde belirlenen uygulama alanında cins değişikliği, tevhit ve ifraz işlemlerinin Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından resen yapılacağı veya yaptırılacağı; 7 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında, bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamaların, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paraların ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.
            Buna göre… İli, … İlçesi, … Mahallesi, … adada yer alan ve riskli yapı şerhi bulunan 4 parsel no.lu taşınmazın aynı adada bulunan ve riskli yapı şerhi olmayan 2 parsel no.lu taşınmaz ile tapuda tevhit edilmesi işleminde, sadece 4 no.lu parsele isabet eden kısma 6306 sayılı Kanun kapsamında tapu harcı istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.
            Diğer taraftan, … adada bulunan 2 ve 4 no’lu parsellerin tevhit edilmesinden sonra yeni oluşacak parselde bulunan ve 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olan yapının yıkılması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talebine istinaden ilgili tapu müdürlüğünce re’sen yapılacak cins değişikliği işleminden harç aranılmaması gerekmektedir.

2 thoughts on “Riskli yapı şerhi bulunan taşınmaz ile diğer parselin tevhid işleminde ve cins değişikliğinde harç alınıp alınmayacağı. 

  1. iyi güneler ben size bir şey sormak istiyorum. biz bir sitede çalışan 8 güvenlik personeliyiz.yıllardır ayda 250 saat çalıştırıldık ve sonunda bu sene siteyi mahkemeye verdik.ayrıca ben 2010 yılında işe girdim.2010 ile 2013 yılları arasında ve evvelinde bizlere askeri geçim indirimlerimiz verilmedi.o zamanlar vergiden muafsız diyorlardı. 2014 yılından itibaren bu ücrette ödeniyor. 2010 ve 2013 arasındaki agi lerimizide almammız mümkünmüdür?

    Date: Wed, 16 Mar 2016 19:28:26 +0000
    To: donjuan425@hotmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir