Kira gelirlerine istisna nasıl uygulanır?

 

 • 2014 yılı için mesken kira  gelirlerinin 3.300 TL’si (285 Seri No.lu G.V. Genel Tebliği); 2015 yılı için  ise 3.600 TL’si (287 Seri No.lu G.V. Genel Tebliği)  gelir vergisinden istisnadır. Bu tutarın  altında kalan mesken kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi  verilmez. İstisna tutarının üzerinde mesken kira geliri elde edilmesi halinde  verilecek yıllık beyannamede beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının  düşülmesi gerekir.

  Kira gelirinin yanında ticari,  zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, istisna  uygulamasından yararlanamazlar.
  Ayrıca, istisna haddinin üzerinde  hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı  veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye  iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı Gelir  Vergisi Kanununun 103. maddesinde yazılı vergi tarifesinin 3. diliminde ücret  gelirleri için yer alan tutarı (2013 yılı için 94.000 TL; 2014 yılı için 97.000  TL) aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

  İstisna uygulaması, sadece, konut  olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz  konusudur. Örneğin, mesken ve işyeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan  edilmesi halinde, istisna sadece mesken kira gelirine uygulanır. İşyeri kira  gelirine istisna uygulanmaz.

  Bir konuta birden fazla kişinin  ortak olması halinde; bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin  vergilendirmesinde, her bir ortak için istisna ayrı ayrı uygulanacaktır. Bir  mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde ise istisna  kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.

  Konut kira gelirinin beyan  edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde istisnadan yararlanılamaz. Ancak,  idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya  süresinde verdikleri beyannamede yer almayan konut kira gelirlerini  kendiliklerinden verecekleri beyanname ile beyan edenler istisnadan  yararlanabilirler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir