Kooperatif genel kurulunda alınan kararların iptalinin istenebilmesi için, bu kararlara karşı red oyu kullanmak ve ayrıca tutanağa muhalefet şerhini yazdırmak gerekir.

Esas : 1992/6523Karar : 1993/5907Tarih : 27.09.1993 GENEL KURUL
MUHALEFET ŞERHİ

Kooperatif genel kurulunda alınan kararların iptalinin istenebilmesi için, bu kararlara karşı red oyu kullanmak ve ayrıca tutanağa muhalefet şerhini yazdırmak gerekir.

DAVA VE KARAR:

Taraflar arasındaki davadan dolayı, (Ankara Asliye Birinci Ticaret Mahkemesi)nce verilen 26.5.1992 tarih ve 67-341 sayılı hükmün temyizen tetkiki davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla; dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ KARARI:Davacılar vekili, davalı kooperatifin 22.12.1992 tarihli genel kurul toplantısında oy toplama memurluğuna Orhan adlı üye seçildiği halde yerine Yaşar adlı üyenin yasaya aykırı görev yaptığını, gündemin 5. maddesi ile yönetim kuruluna verilen yetkinin kanuna aykırı olduğunu, müvekkil Erdal`a söz hakkı verilmediğinin ve kur`a çekiminin ana sözleşmeye aykırı olduğunu ileri sürerek genel kurulda alınan kararların iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevabında; davacıların istemlerinin açık olmadığını, davacıların genel kurul kararlarına şerhlerinin bulunmadığını, oy toplama memurluğu için seçim yapma zorunluluğu olmadığını ileri sürerek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; iddiaya, savunmaya, toplanan delillere göre, davacıların alınan kararlarda muhalefet şerhleri olmadığından davacıların dava açma hakları bulunmadığından davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve genel kurul tutanağının içeriğine göre davacıların alınan kararlara muhalefet şerhi yazdırmadığı ve divan başkanlığına başvuru yapıldığı ve divan başkanlığınca kabul edilmediği hususunun isbat edilemediği, dava dosyasına ibraz edilenmuhalefet şerhinin daha önce genel kurulda işleme konduğu hususunun isbat edilemediği anlaşılmasına göre, davacıların bütün temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanması gerekmiştir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davacılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün (ONANMASINA), oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir