PERAKENDE ENERJİ SATIŞ FİYATLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: PERAKENDE ENERJİ SATIŞ FİYATLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, görevli tedarik şirketlerinin uygulayacakları perakende satış fiyatının tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, görevli tedarik şirketlerinin uygulayacakları perakende satış fiyatının hesaplanmasına esas maliyetlerin tespitine ve fiyatı oluşturan unsurların ve dü- zeltme bileşenlerinin hesaplanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; a) Abone grubu oransallığı: Perakende satış enerji fiyatının abone gruplarına göre farklılaştırılmasında kullanılan oranı, b) Amortisman gideri: Bilançoda yer alan ve tarife hesaplamalarında esas alınan 1/1/2016 tarihinden itibaren yapılan yatırımlar kapsamındaki varlıkların 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca yıllar itibarıyla gider yazılan kısmını, c) Brüt kâr marjı tavanı (BKMT): Perakende satış fiyatının belirlenmesinde kullanılan brüt kâr marjı tavanını, ç) DUY: 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğini, d) Düzenlemeye esas işletme giderleri: Perakende satış gelir tavanının tespitinde esas alınan işletme giderlerini, e) Faiz oranı (FO): Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen ağırlıklı ortalama Türk Lirası mevduat faiz oranını, f) Genel kalite indikatörü: Görevli tedarik şirketinin performansına ilişkin olarak belirlenen performans teşvikine esas değişkeni, g) Kabul edilen net yatırım harcamaları: Kabul edilen yatırım harcamaları tutarından varlık satış gelirlerinin düşülmesi suretiyle her bir tarife yılı için hesaplanan tutarı, ğ) Kabul edilen yatırım harcamaları: 19/12/2015 tarihli ve 29567 sayılı Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde belirlenen sistematik dikkate alınmak suretiyle gelir ve tarife düzenlemelerinde esas alınmaları Kurul kararıyla onaylanan yatırım harcamalarını, h) KDV: Katma Değer Vergisini, ı) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu, i) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, Tebliğ Perakende Disketten Formül Cetvelleri Film – 1 j) LÜY: 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliği, k) Normalize edilmiş işletme giderleri: Geçmiş dönem işletme giderlerinin arızi nitelikte olanların çıkarılması, daha önce oluşmamış ancak gelecekte oluşması olası işletme giderlerinin eklenmesi gibi düzeltmeler yapılarak elde edilen işletme giderlerini, l) Perakende satış fiyatı (PSF): Perakende satış fiyatlarının belirlenmesinde esas alınan ortalama değeri, m) Perakende satış geliri tavanı (PSGT): Perakende satış faaliyeti kapsamında oluşan amortisman giderleri eklenmiş işletme giderlerinin gelir ve tarife düzenlemeleri çerçevesinde karşılanabilmesi için tarifesi düzenlemeye tabi tüketicilerden toplanacak gelirin sınır değerini, n) Perakende satış tarife dönemi: Kurul onaylı perakende satış tarifelerinin geçerli olacağı süreyi, o) PS: Perakende satışı, ö) Son kaynak tedariki: Serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde elektrik enerjisini ikili anlaşma ile almayan serbest tüketicilere son kaynak tedarikçisi tarafından yapılan elektrik enerjisi tedarikini, p) Tahsilat riski: Görevli tedarik şirketinin şüpheli ticari alacak karşılık giderlerinden, ticari alacaklarla ilgili konusu kalmayan karşılık gelirlerinin düşülmesi ile bulunan tutarların, satılan ticari mallar maliyetine oranını, r) Tarife yılı: Bir uygulama dönemi içerisindeki her bir takvim yılını, s) TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini, ş) Uygulama dönemi: Parametrelerin geçerli olduğu süreyi, t) Ülke tahsilat riski: Görevli tedarik şirketlerinin tahsilat riskinin ağırlıklı ortalamasını, u) Verimlilik parametresi (X): Görevli tedarik şirketinin perakende satış faaliyeti kapsamındaki verimliliğinin artırılmasının teşvik edilmesi için; yurt içi ve/veya yurt dışı benzer uygulamalardaki performanslar göz önüne alınarak gelir düzenlemesi kapsamında belirlenen parametreyi, ü) YEKDEM: 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizmasını, v) Yönetmelik: Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğini, ifade eder. (2) Bu Tebliğde geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir. İKİNCİ BÖLÜM Perakende Satış Fiyatı Perakende satış fiyatının kapsamı ve unsurları MADDE 5 – (1) Perakende satış fiyatı, görevli tedarik şirketlerinin tarifesi düzenlemeye tabi tüketicilere yaptıkları enerji satışına ilişkin faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli olan maliyetlerinden hareketle belirlenir. Bu kapsamda; perakende satış fiyatının belirlenmesinde, faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan yatırım harcamalarına ilişkin amortisman giderleri, işletme giderleri, enerji maliyetleri ile faaliyetin sürdürülebilmesi için katlanılan diğer maliyetlerden ve maruz kalınan risklerden hareketle belirlenen brüt kâr marjı dikkate alınır. (2) Görevli tedarik şirketlerinin düzenlenmeyen faaliyetlere ilişkin maliyetleri perakende satış fiyatı hesaplamalarında dikkate alınmaz. Maliyetlerin düzenlenen ve düzenlenmeyen faaliyetler arasında ayrıştırılmasında kullanılacak dağıtım anahtarları, tüketici sayısı ve tüketim miktarı gibi değişkenlerden hareketle oluşturulur. Tebliğ Perakende Disketten Formül Cetvelleri Film – 2 (3) Kurum, perakende satış fiyatına esas işletme giderlerinin hesaplanmasında; ilgili görevli tedarik şirketinin önceki yıllara ait verilerini, aynı faaliyetle iştigal eden yerli ve/veya yabancı diğer tüzel kişilere ait verileri ve/veya ekonometrik modeller, referans şirket modellemesi gibi modellemeler ile hesaplanan verileri dikkate alır. Hesaplamalarda bunlardan birisi dikkate alınabileceği gibi birden fazlası da dikkate alınabilir. (4) Gerçekleşen işletme giderinin, tarife hesaplamalarında dikkate alınan işletme giderinin üzerinde ya da altında oluşması durumunda ortaya çıkan fark, gelir ve fiyat hesaplamalarında dikkate alınmaz. Ancak, kontrol edilemeyen işletme giderleri dikkate alınarak belirlenen kontrol edilemeyen maliyet bileşeni kapsamında bu Tebliğ hükümlerine göre yapılan düzeltmeler bu hükmün istisnasını oluşturur. Değişken işletme giderlerine ilişkin düzeltme, bu giderlerin hesaplanmasında esas alınan değişkenlerin gerçekleşmeleri ile öngörülen değerleri arasındaki farka göre yapılır. (5) Perakende satış fiyatı, enerji tedarik maliyeti ve öngörülen satış miktarı unsurlarından hareketle belirlenir. Enerji tedarik maliyeti; enerji maliyeti, brüt kâr marjı ve perakende satış gelir tavanını da içeren diğer giderler kalemlerinden oluşur. (6) Tarifeye tabi tüketicilerin sınıflandırılması, tüketici sınıflarına uygulanacak perakende satış fiyatına ilişkin metodoloji ve bu fiyatın uygulanmasıyla ilgili düzenlemeler, tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarda yer alır. Söz konusu usul ve esaslar her bir görevli tedarik şirketi tarafından hazırlanarak Kuruma sunulur. Kurul söz konusu usul ve esasları aynen veya değiştirerek onaylar ve onaylanan usul ve esaslar ilgili tarife dönemi boyunca uygulanır. Perakende satış fiyatının hesaplanması MADDE 6 – (1) Görevli tedarik şirketlerinin d perakende satış tarife dönemi için perakende satış fiyatı (PSFd) aşağıdaki eşitlik (1)’e göre hesaplanır: u : DUY uyarınca belirlenen her bir uzlaştırma dönemini, n : d perakende satış tarife dönemindeki uzlaştırma dönemi sayısını, z : LÜY uyarınca enerji alımı yapılan her bir mikro kojenerasyon tesisini, y : LÜY uyarınca enerji alımı yapılan mikro kojenerasyon tesisi sayısını, r : İkili anlaşma yoluyla enerji alımı yapılan her bir şirketi, s : İkili anlaşma yoluyla enerji alınan şirket sayısını, TMd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için TETAŞ ile yapılan elektrik enerjisi satış anlaşması uyarınca yapılmış uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimi miktarını (kWh), GÖPd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için gün öncesi piyasasında alınması/satılması öngörülen net enerji miktarını (kWh), GİPd,u :t perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için gün içi piyasasında alınması/satılması öngörülen net enerji miktarını (kWh), Tebliğ Perakende Disketten Formül Cetvelleri Film – 3 DGPd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için enerji dengesizlik miktarı öngörüsünü (kWh), MKd,u,z : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait LÜY uyarınca enerji alımı yapılan tüzel kişilerce kurulan z numaralı mikro kojenerasyon tesisinden satın alınması öngörülen enerji miktarını (kWh), İAd,u,r : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait r numaralı şirket ile yapılan elektrik enerjisi satış anlaşması uyarınca yapılmış uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimi miktarını (kWh), gösterir. (3) Her bir perakende satış tarife dönemi için abone grubu bazında perakende enerji satış fiyatı, birinci fıkra kapsamında hesaplanan perakende satış fiyatı, ilgili abone grubu tü- ketim miktarı öngörüsü, piyasa fiyatları ve abone grubu profilleri de dikkate alınarak Kurum tarafından belirlenebilecek olan tüketici maliyet oransallığı gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir. Görevli tedarik şirketleri abone grubu tüketim öngörülerinde, perakende satış tarife döneminden önceki dönemlerde gerçekleşen dört zamanlı enerji bilançosundaki abone grubu tüketim miktarlarını ve gerçekleşen dört zamanlı enerji bilançosunda yer alan/yer almayan ancak, daha sonraki dönemlerde görevli tedarik şirketinin portföyünden çıkması/portföyüne girmesi beklenen tüketicilerin tüketim miktarını da dikkate alır. İKİNCİ KISIM Perakende Satış Gelir Tavanı BİRİNCİ BÖLÜM Perakende Satış Gelir Gereksinimi Gelir gereksinimi MADDE 7 – (1) Gelir gereksinimi, uygulama dönemi öncesinde her tarife yılı için perakende satış faaliyeti için belirlenen amortisman giderleri eklenmiş düzenlemeye esas işletme giderinden hareketle belirlenir. (2) İkinci uygulama döneminde yapılan yatırımlardan hareketle 16 ncı maddeye göre hesaplanan yükümlenilen tutar, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulama dönemi içerisinde PS gelir gereksinimine ilave edilmek suretiyle gelir tavanına yansıtılır. 1/1/2016 tarihinden itibaren yapılan yatırımlar için mali mevzuat kapsamında ayrılan amortisman giderlerinden düzenlenen tarifeye ilişkin kısım işletme giderlerine eklenerek PS gelir gereksiniminde dikkate alınır. (3) PS gelir gereksinimi tutarları ve bu hesaba esas tüm unsurlar uygulama dönemi baz TÜFE endeksine göre hesaplanır. Bu tutarlarla ilgili bu Tebliğ hükümlerine göre yapılacak güncelleme, baz TÜFE endeksine göre yapılır. Baz TÜFE endeksi gelir gereksinimlerinin onaylandığı Kurul kararında yer alır. (4) Her bir tarife yılı için belirlenen PS gelir gereksinimi; sabit, değişken ve kontrol edilemeyen maliyet bileşenlerine ayrılır. Düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamaları MADDE 8 – (1) Görevli tedarik şirketleri, geçmiş yıllara ilişkin düzenlenen faaliyetler kapsamındaki işletme giderlerine ait verileri düzenleyici hesap planı çerçevesinde Kuruma sunar. (2) Dava giderleri, icra giderleri, sosyal sorumluluk giderleri, seminer, panel ve konferans giderleri, reklam giderleri, dernek, sendika ve oda aidatları, temsil ve ağırlama giderleri, danışmanlık giderleri, bağımsız denetim ve mali müşavirlik giderleri gibi giderler ile mahkeme Tebliğ Perakende Disketten Formül Cetvelleri Film – 4 kararı gereği oluşan tazminat ve benzeri (emsal kararlar dikkate alınarak mahkeme kararı olmaksızın ödenenler de dahil) giderleri için söz konusu giderler eklenmeden belirlenen kontrol edilemeyen işletme giderleri hariç düzenlemeye esas işletme gideri %7 artırılır. (3) Finansman gideri niteliğinde olan faiz giderleri, vade farkı, finansal kiralama giderleri, kambiyo zararları ve gecikme zammı giderleri ile benzer mahiyette olan diğer finansman giderleri düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamalarında dikkate alınmaz. (4) Düzenlemeye tabi tüketiciler için yapılan enerji tedariki kapsamında oluşan KDV ve Kurumlar Vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, lisans bedeli ve benzeri giderler hesaplamalarda dikkate alınır. (5) Düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamalarına dâhil olan faaliyet ve hizmetler için önceki yıllara göre makul olmayan artışlar ile arızi nitelikte olanlar dikkate alınmaz. Bu kapsamda, düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamalarında normalize edilmiş işletme giderleri dikkate alınır. (6) Müşteri hizmetleri, faturalama ve tahsilat hizmetleri gibi faaliyetlere ait giderlerden düzenlemeye tabi tarifeler üzerinden enerji alan tüketicilere ait olanlar düzenlemeye esas iş- letme gideri kapsamında değerlendirilir. (7) Gelir düzenlemesi hesaplamalarında, Kurul tarafından onaylanmış düzenlemeye esas işletme giderine Kurul tarafından uygun bulunması halinde verimlilik parametresi uygulanabilir. Bu kapsamda, verimlilik parametresi hesaplamalarında kontrol edilemeyen işletme giderleri dikkate alınmaz. Perakende satış gelirleri MADDE 9 – (1) Görevli tedarik şirketleri, perakende satış fiyatına tabi tüketicilere bu Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat kapsamında sayılan ve Kurul tarafından belirlenen bedeller, toplanmasına aracı olduğu bedeller ile vergi, fon ve paylar ve benzeri yasal yükümlülükler haricinde herhangi bir bedel uygulayamaz. (2) Kullanıcılara yeni bir hizmet sunulması ya da mevcut hizmetler için bir bedel uygulanmasının gerekmesi halinde söz konusu hizmetin maliyetini karşılamak için Kurul tarafından uygun bulunan bedeller uygulanabilir. Yeni bedelin uygulanması kapsamında elde edilen gelirlerin gelir farkı hesabına dahil edilmesi esastır. Ancak, yeni sunulmaya başlanan hizmetin teşvik edilmesinin öngörülmesi halinde, elde edilen gelirin söz konusu bedeli belirleyen mevzuat düzenlemesinde belirtilen kısmı düzeltme bileşeni hesaplamaları dışında tutulabilir. (3) Düzenlemeye tabi olmayan gelirler, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şunlardır: a) İştirak ve bağlı ortaklıklardan sağlanan temettü gelirleri. b) Faiz gelirleri. c) Gecikme zammı gelirleri. ç) Kambiyo kârı gelirleri. d) Teşvik gelirleri. (4) Üçüncü fıkrada sayılan gelirler ile benzer nitelik taşıyan gelir kalemleri de gelir ve tarife hesaplamalarında dikkate alınmaz. Düzenlemeye esas işletme giderinin unsurları MADDE 10 – (1) Düzenlemeye esas işletme gideri; sabit, değişken ve kontrol edilemeyen işletme giderleri olarak sınıflandırılır. (2) Bir uygulama dönemi içerisinde talep miktarı ve/veya tüketici sayısı gibi değişkenlere bağlı olarak değişmeyeceği öngörülen ve kontrol edilemeyen işletme giderleri kapsamına girmeyen PS işletme giderleri sabit işletme giderleri olarak kabul edilir. Tebliğ Perakende Disketten Formül Cetvelleri Film – 5 (3) Talep miktarı ve/veya tüketici sayısı gibi değişkenlere bağlı olarak değişebilen, gö- revli tedarik şirketi tarafından kontrol edilebilir nitelikteki perakende satış işletme giderleri, değişken işletme giderleri olarak kabul edilir. (4) Kontrol edilemeyen işletme giderleri, tutarı şirket tarafından kontrol edilemeyen ve PS faaliyeti kapsamında oluşan işletme giderleridir. Aşağıdaki işletme giderleri bu kapsamda değerlendirilir: a) Görevli tedarik faaliyeti kapsamında oluşan KDV ve Kurumlar Vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, lisans bedeli ve benzeri giderler. b) Kıdem ve ihbar tazminatı giderleri. c) 1/1/2016 tarihinden itibaren yapılan yatırımlarla ilgili mali mevzuat kapsamında olu- şan amortisman giderleri. ç) Şüpheli ticari alacak karşılık giderlerine ilişkin olarak; her bir görevli tedarik şirketinin tahsilat riski ile ülke tahsilat riskinin ortalamasının ilgili şirketin satılan ticari mallar maliyeti ile çarpılması suretiyle bulunan tutar, kontrol edilemeyen işletme gideri kapsamında dikkate alınır. (5) Uygulama dönemi içerisinde oluşacak ilave/yeni işletme giderlerinden Yönetmeliğin olağandışı halleri düzenleyen hükmü kapsamında uygun görülenler de kontrol edilemeyen iş- letme giderleri olarak kabul edilir. İKİNCİ BÖLÜM Gelir Tavanı ve Düzeltme Bileşenlerine İlişkin Hesaplamalar Perakende satış geliri tavanının (PSGTt) hesaplanması MADDE 11 – (1) Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişinin t tarife yılı için geçerli perakende satış geliri tavanı aşağıdaki eşitlik (3)’e göre hesaplanır: ud : Uygulama dönemini, PSGTt : Görevli tedarik şirketinin t tarife yılında elde edebileceği ve t-1 tarife yılının Ekim TÜFE değerine göre hesaplanmış perakende satış gelir tavanını, SMBt : t tarife yılı perakende satış gelir tavanının sabit maliyet bileşenini, DMBt : t tarife yılı perakende satış gelir tavanının eşitlik (4)’e göre hesaplanan de- ğişken maliyet bileşenini, KMBt : t tarife yılı perakende satış gelir tavanının kontrol edilemeyen maliyet bile- şenini, TÜFEt-1 : t-1 tarife yılının onuncu ayı için açıklanan TÜFE değerini, TÜFEbaz : Baz TÜFE değerini, Xi : Görevli tedarik şirketinin uygulama döneminin ilk yılından t tarife yılına kadar olan verimlilik parametrelerini, GKIt : t tarife yılında görevli tedarik şirketi için belirlenen ve ticari kalite göstergelerini de içeren genel kalite indikatörünü, GFDBt : Eşitlik (5)’e göre hesaplanan perakende satış gelir farkı düzeltme bileşenini, YTt : Yükümlenilen tutarın t tarife yılına yansıtılan kısmını, gösterir. Tebliğ Perakende Disketten Formül Cetvelleri Film – 6 Değişken maliyet bileşeninin hesaplanması MADDE 12 – (1) t tarife yılı için geçerli değişken maliyet bileşeni aşağıdaki eşitlik (4)’e göre hesaplanır: at : Görevli tedarik şirketinin t tarife yılı için belirlenen değişken maliyet oranını, GGt : Perakende satış gelir gereksinimini, f : Değişken maliyet bileşenini etkileyen satış miktarı ve/veya tüketici sayısı gibi her bir faktörü, fs : Faktör sayısını, wf : f faktörü için uygulama dönemi boyunca geçerli olmak üzere dönem öncesinde belirlenen ağırlık oranını, Mt,f : Değişken maliyet bileşeni hesabında dikkate alınan f faktörünün t tarife yılı için öngörülen değerini, M0,f : Değişken maliyet bileşeni hesabında dikkate alınan f faktörünün dönem öncesinde belirlenen baz değerini, gösterir. Gelir farkı düzeltme bileşeninin hesaplanması MADDE 13 – (1) t tarife yılı için gelir farkı düzeltme bileşeni (GFDBt ) aşağıdaki eşitlik (5)’e göre hesaplanır: GFt-2 : Görevli tedarik şirketinin eşitlik (6)’ya göre hesaplanan t-2 tarife yılı için de- ğişken parametrelerin gerçekleşmeleri kapsamında oluşan düzeltmeye esas perakende satış gelir tavanı ile t-2 tarife yılında gerçekleşen perakende satış geliri arasındaki farkı (TL), FOt-1 : Cari uygulama döneminin t-1 tarife yılı için belirlenen ve yüzde olarak ifade edilen faiz oranını, gösterir. (2) t-2 tarife yılı için gelir farkı, aşağıdaki eşitlik (6)’ya göre hesaplanır: DPSGT* t-2 : Görevli tedarik şirketinin t-2 tarife yılı için eşitlik (7)’ye göre hesaplanan düzeltmeye esas perakende satış gelir tavanının, t-2 tarife yılı Haziran ayı TÜFE endeksi değeri kullanılarak yeniden hesaplanan değerini, GPSGt-2 : Görevli tedarik şirketinin eşitlik (9)’a göre hesaplanan t-2 tarife yılı gerçekleşen perakende satış gelirini, gösterir. Düzeltmeye esas perakende satış gelir tavanı MADDE 14 – (1) t-2 tarife yılı için düzeltmeye esas perakende satış gelir tavanı aşa- ğıdaki eşitlik (7)’ye göre hesaplanır: Tebliğ Perakende Disketten Formül Cetvelleri Film – 7 ud : Uygulama dönemini, DPSGTt-2 : Görevli tedarik şirketinin t-2 tarife yılı için düzeltmeye esas perakende satış gelir tavanını, SMBt-2 : t-2 tarife yılı perakende satış gelir tavanının sabit maliyet bileşenini, GDMBt-2 : Değişken maliyetleri oluşturan parametrelerdeki gerçekleşmeler dikkate alınarak eşitlik (8)’e göre hesaplanan, ilgili görevli tedarik şirketinin t-2 tarife yılında elde etmesi gereken değişken maliyet bileşenini, GKMBt-2 : Görevli tedarik şirketinin kontrol edilemeyen maliyet bileşeni kapsamında yer alan gider unsurları için t-2 tarife yılında gerçekleşen tutarların toplamından oluşan ger- çekleşen kontrol edilemeyen maliyet bileşenini, Xi : Görevli tedarik şirketinin uygulama döneminin ilk yılından t tarife yılına kadar olan verimlilik parametrelerini, TÜFEt-3 : t-3 tarife yılının onuncu ayı için açıklanan TÜFE değerini, TÜFEbaz : Baz TÜFE değerini, GKIt-2 : t-2 tarife yılında görevli tedarik şirketi için belirlenen ve ticari kalite göstergelerini de içeren genel kalite indikatörünü, GFDBt-2 : t-2 tarife yılı için hesaplanan perakende satış gelir farkı düzeltme bileşenini, YTt-2 : Yükümlenilen tutarın t-2 tarife yılına yansıtılan kısmını, gösterir. (2) t-2 tarife yılı için geçerli gerçekleşen değişken maliyet bileşeni (GDMBt-2) aşağıdaki eşitlik (8)’e göre hesaplanır: GMt-2, f : Değişken maliyet bileşeni hesabında dikkate alınan bir faktörün t-2 tarife yılı için gerçekleşen değerini, at-2 : Görevli tedarik şirketinin t-2 yılı için belirlenen değişken maliyet oranını, GGt-2 : t-2 tarife yılına ilişkin perakende satış gelir gereksinimini, fs : Faktör sayısını, wf : f faktörü için uygulama dönemi boyunca geçerli olmak üzere dönem öncesinde belirlenen ağırlık oranını, M0, f : Değişken maliyet bileşeni hesabında dikkate alınan f faktörünün dönem öncesinde belirlenen baz değerini, gösterir. Gerçekleşen perakende satış geliri MADDE 15 – (1) Gerçekleşen perakende satış geliri (GPSGt-2), perakende satış fiyatı uygulaması kapsamında elde edilen gelirlerin gelir tavanına tabi perakende satış faaliyetine düşen kısmından oluşur ve aşağıdaki eşitlik (9)’a göre hesaplanır: ds : t-2 tarife yılındaki perakende satış tarife dönemi sayısını, d : t-2 tarife yılındaki her bir perakende satış tarife dönemini, Tebliğ Perakende Disketten Formül Cetvelleri Film – 8 GPSGt-2,d : t-2 tarife yılının d perakende satış tarife döneminde gerçekleşen perakende satış gelirini, TÜFE6 : t-2 tarife yılının Haziran ayı için açıklanan TÜFE değerini, TÜFEd : t-2 tarife yılının d perakende satış tarife döneminin dönem başı ve dönem sonu TÜFE değerlerinin aritmetik ortalamasını, gösterir. Yükümlenilen tutara ilişkin veri ve hesaplamalar MADDE 16 – (1) Görevli tedarik şirketleri, yükümlenilen tutarın hesaplanmasına esas verileri istenen formatta Kuruma sunar. (2) Yükümlenilen tutar (YT) aşağıdaki eşitlik (10)’a göre hesaplanır: (3) Kabul edilen yatırım harcaması tutarlarının tespitinde, Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin düzenlemeye esas net yatırım harcamasının hesaplanmasına ilişkin hükümlerinde yer alan sistematik dikkate alınır. (4) İkinci fıkraya göre hesaplanan yükümlenilen tutarın 2016 yılı gelir tavanı hesaplamalarında dikkate alınması esastır. Söz konusu tutarın tarifede önemli değişime yol açması durumunda, bu tutar birden fazla tarife yılının gelir tavanı hesaplamalarında faiz oranı ile gerekli güncelleme yapılarak dikkate alınır. (5) 2015 yılı için varsayılan net yatırım harcaması tutarı ile ilgili yıl kabul edilen net yatırım harcaması tutarının farklı olması halinde, aradaki fark faiz oranı ile güncellenerek 2017 yılı ve sonrasına ilişkin yükümlenilen tutar içerisinde gelir tavanı hesaplamalarında dikkate alınır. Tebliğ Perakende Disketten Formül Cetvelleri Film – 9 ÜÇÜNCÜ KISIM Enerji Tedarik Maliyeti BİRİNCİ BÖLÜM Enerji Tedarik Maliyeti Hesaplamaları Enerji tedarik maliyetinin kapsamı MADDE 17 – (1) Görevli tedarik şirketinin d perakende satış tarife dönemi için enerji tedarik maliyeti (ETMd) aşağıdaki eşitlikler (11), (12), (13), (14), (15) ve (16)’ya göre hesaplanır: DGTt : t perakende satış tarife dönemine ilişkin diğer giderler tutarını, TMd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için TETAŞ ile yapılan elektrik enerjisi satış anlaşması uyarınca yapılmış uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimi miktarını (kWh), BKMT : Perakende enerji satışı brüt kâr marjı tavanını, SFd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait TETAŞ’ın Kurul tarafından onaylanmış toptan satış tarifesinde yer alan fiyatı (kr/kWh), PTFd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için gün öncesi piyasasında oluşması öngörülen piyasa takas fiyatını (kr/kWh), GÖPd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için gün öncesi piyasasında alınması/satılması öngörülen net enerji miktarını (kWh), GİPd,u : t perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için gün içi piyasasında alınması/satılması öngörülen net enerji miktarını (kWh), DGPd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için enerji dengesizlik miktarı öngörüsünü (kWh), MYEKd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait YEK Kanununa ekli 1 sayılı cetvelde belirlenen en düşük fiyat öngörüsünü (kr/kWh), İAFd,u,r : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma döneminde r numaralı şirketten ikili anlaşma yoluyla temin edilen enerji için Kurul tarafından tarife hesaplamalarında dikkate alınmak üzere belirlenen fiyatı (kr/kWh), MKd,u,z : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait LÜY uyarınca enerji alımı yapılan tüzel kişilerce kurulan z numaralı mikro kojenerasyon tesisinden satın alınması öngörülen enerji miktarını (kWh), İAd,u,r : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait r numaralı şirket ile yapılan elektrik enerjisi satış anlaşması uyarınca yapılmış uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimi miktarını (kWh), Tebliğ Perakende Disketten Formül Cetvelleri Film – 10 Ω1 : YEKDEM kapsamında (a, d perakende satış tarife döneminin ilk ayını göstermek üzere) (a-3) ayından başlayarak geçmişe dönük daha önce hesaplamalara dahil edilmemiş olan aylardaki görevli tedarik şirketine yansıtılan net bedelin, tarifesi düzenlenen tüketicilere kalan kısmının geçen süre için faiz oranı ile güncellenmiş değerini, Ω2 : Perakende satış lisansı sahibine organize toptan satış piyasalarındaki iş- lemler kapsamında piyasa işletim lisansı sahipleri tarafından fatura edilen, geçmişe dönük dü- zeltme kalemi, piyasa işletim ücreti, iletim ek ücreti, süresinde ödenmeyen alacaklar payı, fark fonu ve Kurulca uygun bulunan kalemler ile Kurulca uygun bulunan diğer kalemlerin (a-3) ayından başlayarak geriye dönük daha önce hesaplamalara dâhil edilmemiş olan aylardaki toplam tutarının tarifesi düzenlenen tüketicilere kalan kısmının geçen süre için faiz oranı ile güncellenmiş değerini, Ω3 : Bir perakende satış tarife dönemi için DUY’da yer alan ikili fiyat uygulaması kapsamında (a-3) ayından başlayarak geriye dönük daha önce hesaplamalara dahil edilmemiş olan aylarda oluşan farkın perakende satış lisansı sahibinin ilgili aylardaki sıfır bakiye düzeltme katsayısı (SBDK) ile çarpımı suretiyle piyasa işletmecisi tarafından hesaplanan sistem enerji dengesizlik gelir kaleminin (SEDGK), tarifesi düzenlenen tüketicilere kalan kısmının geçen süre için faiz oranı ile güncellenmiş değerini, Ω4 : Herhangi bir d perakende satış tarife dönemi için, eşitlik (20)’ye göre hesaplanan enerji tedariği düzeltme bileşenini, Ω5 : PS gelir tavanının ilgili perakende satış tarife dönemi içerisinde görevli tedarik şirketi tarafından gelir olarak toplanması Kurum tarafından öngörülen kısmı, K : k1 ve k2 Kurul tarafından belirlenmek üzere, düzeltme bileşeninin (Ω4) pozitif olduğu durumda (1-k1), negatif olduğu durumda (1+k2) olan düzeltme katsayısını, gösterir. (2) Eşitlik (16)’da yer alan maliyet unsurları hesaplamalarında faiz oranı ile gerekli güncelleme yapılarak dikkate alınır. (3) Görevli tedarik şirketleri tarafından lisanssız üreticilere ödenen tutarlar Ω2 bileşeni kapsamında hesaplamalara dahil edilir. (4) Ω4 düzeltme bileşenine esas tahakkuk ettirilen perakende satış geliri hesaplanırken gün etkisi de dikkate alınır. (5) Perakende satış şirketleri alımı yapılacak enerjiye ilişkin fiyat ve miktar öngörülerinde bir önceki yıl aynı dönemde oluşan sistem gün öncesi fiyatları ile verilerin sunulduğu tarihe en yakın dönemde oluşan sistem gün öncesi fiyatları gibi geçmiş dönem gerçekleşmelerini dikkate alır. Enerji tedariki düzeltme bileşeni MADDE 18 – (1) Enerji tedariki düzeltme bileşeni aşağıdaki eşitlik (20)’ye göre hesaplanır: m : d-2 perakende satış tarife dönemindeki her bir ayı, as : d-2 perakende satış tarife dönemindeki ay sayısını, g : her bir abone grubunu, ks : abone grubu sayısını, Tebliğ Perakende Disketten Formül Cetvelleri Film – 11 Ω4 : d perakende satış tarife dönemi hesaplamalarında dikkate alınan d-2 perakende satış tarife dönemi için hesaplanan düzeltme bileşenini, PSFd-2,g : g abone grubu için d-2 perakende satış tarife döneminde geçerli olan perakende satış fiyatını, SMm,g : g abone grubundaki tüketiciler için d-2 perakende satış tarife döneminin m ayında gerçekleşen tahakkuk miktarını, PSGTd-2 : d-2 perakende satış tarife dönemi için perakende satış fiyatı hesaplamalarında dikkate alınan PS gelir tavanını, DTm : d-2 perakende satış tarife döneminin m ayında ödenen (-)/ alınan (+) destek tutarını, TÜFEd-2 : d-2 perakende satış tarife döneminin dönem başı ve dönem sonu TÜFE değerlerinin aritmetik ortalamasını, TÜFEm : d-2 perakende satış tarife döneminin m ayı TÜFE değerini, GETMd-2,m : d-2 perakende satış tarife döneminin m ayı için gerçekleşmeler dikkate alınarak hesaplanan enerji tedarik maliyetini, Ω4d-2 : d-2 perakende satış tarife dönemi hesaplamalarında dikkate alınan d-4 perakende satış tarife dönemi için hesaplanan düzeltme bileşenini, FOd-2 : d-2 perakende satış tarife döneminin birinci ayına ait faiz oranını, gösterir. Enerji tedarik maliyetine ilişkin veriler MADDE 19 – (1) Görevli tedarik şirketi tarafından temin edilecek enerjiye ilişkin ikili anlaşmalar ilgili perakende satış tarife döneminin ilk gününden en az yirmi gün önce Kuruma bildirilir. (2) Görevli tedarik şirketi d perakende satış tarife dönemine ilişkin öngörülen ve d-2 perakende satış tarife dönemine ilişkin gerçekleşen olmak üzere; TETAŞ’tan yapılan alımlara ilişkin fiyat ve miktar bilgilerini, organize toptan satış piyasalarındaki alım/satım ve dengesizliğe ilişkin fiyat ve miktar bilgilerini, LÜY kapsamındaki tüzel kişilerce kurulan mikro kojenerasyon tesislerine ilişkin bilgileri, diğer tedarikçilerle ve sahibi olduğu veya iştirak ilişkisinde bulunduğu üretim şirketleri ile yapılan ikili anlaşmalara ilişkin fiyat ve miktar bilgilerini, abone grubu bazında dört zamanlı enerji bilançosu ve tahakkuk eden perakende enerji satış gelirini Kurumca istenen formatta perakende satış tarife döneminin ilk gününden en az yirmi gün önce düzenlemeye tabi tarifelerin her biri için ayrıştırarak Kuruma bildirir. (3) Görevli tedarik şirketi ortalama perakende enerji satış fiyatı hesaplamasında dikkate alınan diğer giderler toplamına ilişkin detayları ve talep edilen diğer bilgileri Kurumca istenen formatta perakende satış tarife döneminin ilk gününden en az yirmi gün önce düzenlemeye tabi tarifelerin her biri için ayrıştırarak Kuruma bildirir. (4) Piyasa işletim lisansı sahibi tüzel kişiler, perakende enerji satış fiyatı tavanı hesaplamasında ihtiyaç duyulan verileri Kurumca istenen formatta perakende satış tarife döneminin ilk gününden en az bir ay önce Kuruma bildirir. İKİNCİ BÖLÜM Brüt Kâr Marjı Tavanı Brüt kâr marjının kapsamı MADDE 20 – (1) İlgili uygulama dönemine ilişkin BKMT, görevli tedarik şirketlerinin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi kapsamında, aşağıdaki maliyetlere ve maruz kalınan risklere mukabil olarak belirlenir. Tebliğ Perakende Disketten Formül Cetvelleri Film – 12 (2) BKMT’nin belirlenmesinde görevli tedarik faaliyeti kapsamında; a) Enerji alımı ve satışı kapsamında oluşan risk primi, b) Ödeme periyotlarındaki uyumsuzluktan kaynaklanan finansman maliyeti, c) DUY kapsamında yürütülen tedarik işlemleri ile ilgili finansman maliyeti niteliğindeki giderler, ç) İşletme sermayesi finansman gideri, d) Net kâr marjı, dikkate alınır. DÖRDÜNCÜ KISIM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan tebliğ MADDE 21– (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Atıflar MADDE 22 – (1) Bu Tebliğde düzenlenmiş olan hususlara ilişkin 24/1/2003 tarihli ve 25003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır. (2) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır. Tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında uygulanan ulusal tarife ve çapraz sübvansiyon uygulamaları yürürlükte olduğu sü- rece, bu Tebliğin 5 inci maddesinde geçen görevli tedarik şirketlerinin tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar, Kurum tarafından hazırlanır ve Kurul tarafından onaylanır. Bu süre boyunca tüm görevli tedarik şirketleri Kurul tarafından onaylanan usul ve esaslara uymakla yü- kümlüdür. Sıfır bakiye düzeltme tutarı GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 17 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında ilgili tarife dö- neminin Ω2 bileşeni hesaplamalarında 2015 yılı Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait sıfır bakiye düzeltme tutarı da dikkate alınır. 2016 yılı için referans niteliğindeki perakende satış hizmeti bedeli GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce imzalanan ikili anlaşmalarda; düzenlemeye tabi perakende satış hizmeti bedelinin aynen veya belli bir oranda uygulanacağının belirtilmiş olması ve enerji bedelinin düzenlemeye tabi aktif enerji bedelinden bağımsız belirlenmiş olması durumunda geçerli olmak üzere, bu sözleşmeler kapsamındaki perakende satış hizmet bedeli, 31/12/2017 tarihini geçmemek kaydıyla, 0,7233 kr/kWh olarak belirlenmiştir. Yürürlük MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. Tebliğ Perakende Disketten Formül Cetvelleri Film – 13

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir