Fatura üzerine Reklam almak

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

97895701-175.02[13-2013/7.1.12-8706]-1559

03/06/2014

Konu

:

İlan ve reklam vergisinin mükellefiyeti hk.  

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketiniz tarafından düzenlenen faturalarda boş bulunan alanların belirli bir ücret karşılığında reklam ajansına tahsis edilmek istenildiğinden bahisle söz konusu faturalarda yapılacak ilan ve reklamlar için 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilan ve reklam vergisine ilişkin hükümleri çerçevesinde şirketinizin veya reklam ajansının vergi mükellefiyetinin veya sorumluluğunun bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 13 üncü maddesinde, “İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişilerdir.

İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.”  hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 98 inci maddesinde, “Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanuna göre alınacak vergi, harç ve katılma payları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve bunların ek ve tadilleri hükümleri uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 8 inci maddesinde, “Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüb eden gerçek veya tüzel kişidir.

Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.

Vergi kanunları ile kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna mütaallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.

Bu kanunun müteakip maddelerinde geçen “mükellef” tabiri vergi sorumlularına da şamildir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hükümlere göre, ilan ve reklam vergisinin mükellefi, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişiler olup ilan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler ise başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye beyanname vermek suretiyle yatırmaktan sorumlu tutulmuşlardır.

Bu itibarla, şirketiniz tarafından düzenlenen faturaların boş bulunan alanlarının ücret karşılığında reklam ajansına tahsis edilmesi halinde, bahse konu faturalarda yer alacak ilan ve reklamlara ait ilan ve reklam vergisinin mükellefi ilan ve reklamı  yaptıranlar olup ilan ve reklam işlerini mutat meslek haline getiren reklam ajanslarının da vergi sorumlusu sıfatıyla vergiyi beyan edip ödemesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

One thought on “Fatura üzerine Reklam almak

  1. Fatura mız üzerine reklam alırsak,reklam vergisinin mükellefi bizmiyiz? Reklam veren firmamız? Tereddüte düştüm..
    Açıklarsanız memnun olurum.
    Saygılarımla. Burak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir