KOOPERATİF HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALARDA GÖREV KOOPERATİFTEN ÜYELİĞİNDEN AYRILMA ( Ödenen Üyelik Aidatlarının faizi ile Birlikte Geri Alınması ) İŞ BÖLÜMÜ İTİRAZI / GÖREV İTİRAZI

Y23HDEsas : 2015/956Karar : 2015/1311Tarih : 03.03.2015 KOOPERATİF HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALARDA GÖREV
KOOPERATİFTEN ÜYELİĞİNDEN AYRILMA ( Ödenen Üyelik Aidatlarının faizi ile Birlikte Geri Alınması )
İŞ BÖLÜMÜ İTİRAZI / GÖREV İTİRAZI

Kooperatif üyeliğinden ayrılması sebebiyle ödenen üyelik aidatlarının yasal faizi ile birlikte tahsili için başlatılan icra takibine karşı davalı tarafın itirazı üzerine;
itirazın iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemi ile açılar dava, ticari dava niteliğini haiz ise de;

yargı çerçevesinde Asliye Ticaret Mahkemesi bulunmamakta ise, 6102 Sayılı TTK`nın 5/4. maddesinde Asliye Hukuk Mahkemesi`nce davaya devam edilmesi ve görevsizlik kararı verilmemesi gerektiği açıkça öngörüldüğünden;

Bu davaya Asliye Hukuk sıfatıyla bakılmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır.fk

DAVA VE KARAR:

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ KARARI:Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatif üyeliğinden ayrılması sebebiyle ödenen üyelik aidatlarının yasal faizi ile birlikte tahsili için icra takibi başlattıklarını, icra takibine karşı davalı tarafın itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili,
alacağın likit olmadığını, bilirkişi incelemesi ile kesin alacağın ve mevcut istifa ödemesinin yapılması halinde kooperatifin mevcudiyetinin tehlikeye düşüp düşmeyeceğinin tespitinin gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre;
Davacının davalı kooperatiften 26.7.2010 tarihli dilekçeyle istifa ettiği,
Kooperatifler Kanunu`nun 17. maddesi gereğince ortaklıktan ayrıldığı yıl bilançosuna göre anasözleşme ile belirtilen haklarının hesaplanarak davacıya ödenmesi gerektiği,
aidat ödemeleri toplamının 7.476,00 TL, takip tarihine kadar işlemiş faizin 1.005,22 TL olduğu, 2009 yılı olağan genel kurul toplantısında istifa eden ortakların yatırdıkları tutardan gelir gider farkı kesilmeyeceğinin kararlaştırıldığı gerekçesiyle,
davanın kabulüyle alacak likit olduğundan % 20 icra inkar tazminatının tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu`nun 5. maddesinin yürürlükte bulunduğu dönemde Asliye Hukuk Mahkemeleri ile Ticaret Mahkemeleri arasındaki ilişki iş bölümü ilişkisi iken,  6335 Sayılı Kanunun 2. maddesiyle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanun`un 5. maddesinde yapılan değişiklikle Asliye Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasında ilişki görev ilişkisi olarak değiştirilmiş ve bu durumda göreve dair usul hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Ancak, 6335 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca 6102 Sayılı TTK`na eklenen geçici 9. madde ile bu kanunun göreve dair hükümlerinin, bu kanunun yürürlüğe girdiği 1.7.2012 tarihinden önce açılan davalarda uygulanmayacağı, bu davaların açıldıkları tarihte yürürlükte bulunan kanun hükümlerine tabi olduğu belirtilmiştir.

Dava, 1.7.2012 tarihinden sonra açılmış olup, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu`nun 99. maddesi uyarınca ticari dava niteliğini haiz ise de, yargı çerçevesinde Asliye Ticaret Mahkemesi bulunmamakta ise, 6102 Sayılı TTK`nın 5/4. maddesinde Asliye Hukuk Mahkemesi`nce davaya devam edilmesi ve görevsizlik kararı verilmemesi gerektiği açıkça öngörüldüğünden, bu davaya Asliye Hukuk sıfatıyla bakılmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır.

Bu açıklamalara ve dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ( ONANMASINA ),   karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir