EMLAK VERGİSİNİN TAŞINMAZIN KISITLI OLMASI NEDENİYLE 1/10 ORANINDA ÖDENMESİ GEREĞİ ARSANIN TABİ OLDUĞU İMAR PLANININ DANIŞTAY TARAFINDAN İPTAL EDİLMESİ SONUCU İMAR DURUMUNUN VERİLMEMESİ TAŞINMAZIN KISITLI OLDUĞUNUN KABULÜ VE EMLAK VERGİSİNİN 1/10 ORANINDA ÖDENMESİ GEREĞİ KISITLI TAŞINMAZ İÇİN EMLAK VERGİSİNİN 1/10 ORANINDA ÖDENMESİ GEREĞİ İMAR PLANININ DANIŞTAY TARAFINDAN İPTALİ SEBEBİYLE TAŞINMAZA İMAR DURUMU VERİLMEMESİ

EMLAK VERGİSİNİN TAŞINMAZIN KISITLI OLMASI NEDENİYLE 1/10 ORANINDA ÖDENMESİ GEREĞİ
ARSANIN TABİ OLDUĞU İMAR PLANININ DANIŞTAY TARAFINDAN İPTAL EDİLMESİ SONUCU İMAR DURUMUNUN VERİLMEMESİ
TAŞINMAZIN KISITLI OLDUĞUNUN KABULÜ VE EMLAK VERGİSİNİN 1/10 ORANINDA ÖDENMESİ GEREĞİ
KISITLI TAŞINMAZ İÇİN EMLAK VERGİSİNİN 1/10 ORANINDA ÖDENMESİ GEREĞİ
İMAR PLANININ DANIŞTAY TARAFINDAN İPTALİ SEBEBİYLE TAŞINMAZA İMAR DURUMU VERİLMEMESİ
2577 Sa.Ka.49

1319 Sa.Ka.30

Dava, verilen emlak vergisi beyannamesi üzerine tahakkuk eden emlakvergisi ile kesilen 2. derece usulsüzlük cezasının tahsili amacıyla yükümlü adına düzenlenen ödeme emrinin iptali istemine ilişkindir. Dosyanın incelenmesinden Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünün bulunduğu bölgenin 1/5000`lik nazım planının ve 1/1000`lik imar planının Danıştay Birinci Dairesince iptal edildiği, yükümlü tarafından 1998 genel beyan döneminde ek süre içinde kısıtlılık şerhi düşülerek emlak vergisibeyannamesi verildiği ve verginin 1/10`unun ödendiği, idarece taşınmazınkısıtlı olmadığı kabul edilerek dava konusu ödeme emrinin düzenlendiği anlaşılmıştır. Tasarrufu kısıtlanan bina, arsa ve arazinin vergisinin kısıtlılık devam ettiği sürece 1/10 oranında tahsil edileceği ve kısıtlamanın kaldırılması halinde kaldırma tarihini izleyen bütçe yılından itibaren verginin emlak vergi değeri üzerinden alınacağı kanunda belirlenmiştir. Olayda Danıştay Birinci Dairesince verilen karar üzerine vergisi ihtilaf konusu olan arsaya imar durumunun verilmediği görüldüğünden, anılan taşınmazın kısıtlı olduğunun kabulü gerekeceğinden, 1/10 oranında emlakvergisini ve usulsüzlük cezasını ödediği ihtilafsız olan yükümlünün iddialarının “böyle bir borcum yoktur” kapsamında değerlendirilerek ödeme emrinin iptal edilmesi gerekmektedir.

DAVA VE KARAR:

İstemin Özeti : 1998 genel beyan döneminde ek süre içinde verilen emlak vergisi beyannamesi üzerine tahakkuk edenemlak vergisi ile kesilen 2. derece usulsüzlük cezasının tahsili amacıyla yükümlü adına düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı; dosyanın incelenmesinden … Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünün bulunduğu bölgenin 1/5000`lik nazım planının ve 1/1000`lik imar planının Danıştay Birinci Dairesince iptal edildiğinin, yükümlü tarafından 1998 genel beyan döneminde ek süre içinde kısıtlılık şerhi düşülerek emlak vergisi beyannamesi verildiğinin ve verginin 1/10`unun ödendiğinin, idarece taşınmazın kısıtlı olmadığı kabul edilerek dava konusu ödeme emrinin düzenlendiğinin anlaşıldığı, emlak vergisine tabi taşınmazların tasarrufunun kısıtlanması halinde verginin ne şekilde ödeneceği 1319 sayılı Kanunun 30. maddesinde düzenlenmiş olup kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina, arsa ve arazinin vergisinin kısıtlılığın devam ettiği sürece 1/10 oranında tahsil edileceğinin, kısıtlamanın kaldırılması halinde kaldırma tarihini izleyen bütçe yılından itibaren verginin emlak vergi değeri üzerinden alınacağının hükme bağlandığı, “Tasarrufu Kısıtlanan Bina, Arsa ve Arazi Hakkında Yönetmelik”in 2. maddesinde de, imar planlarında resmi yapılara, tesislere, okul, cami, yol, meydan, otopark, yeşil saha, çocuk bahçesi, Pazar yeri, hal, mezbaha ve benzeri umumi hizmetlere ayrılmış olması sebebiyle üzerinde inşaat yapılmasına izin verilmeyen arsalar ile esaslı değişiklik ve ilaveler yapılmasına izin verilmeyen binaların tasarrufunun kısıtlanmış sayılacağının, bu hallerde kısıtlı olarak vergilemenin imar planının kesinleştiği tarihi izleyen yıl başından itibaren yapılacağı, kısıtlamanın ilgili arsa veya binanın bulunduğu alanın imar programına alınıncaya ( imar programının kesinleştiği tarihe ) kadar devam edeceğinin öngörüldüğü, olayda Danıştay Birinci Dairesince verilen karar üzerine vergisi ihtilaf konusu olan arsaya imar durumunun verilmediği görüldüğünden anılan taşınmazın kısıtlı olduğunun kabulü gerektiği, bu durumda 1/10 oranında emlak vergisini ve usulsüzlük cezasını ödediği ihtilafsız olan yükümlünün iddialarının “böyle bir borcum yoktur” kapsamında değerlendirilerek ödeme emrinin iptal edilmesi icabettiği, kaldı ki dosyadan arsanın kısıtlı olmadığı kabul edilse dahi yükümlünün ödediği vergi ve ceza mahsup edilmeden ödeme emri düzenlenerek mükerrer işlem yapıldığının da görüldüğü gerekçesiyle kabul eden İzmir 1. Vergi Mahkemesinin 27.1.2000 tarih ve 2000/76 sayılı kararının; uyuşmazlıktaki kısıtlılık halinin adı geçen Yönetmeliğin 2. maddesinde sayılmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İmar planının iptal edilmesi ve arsa üzerine inşaat yapılamaması nedeniyle sahip olduğu taşınmazın tasarrufunun kısıtlanmış sayılacağı, Mahkemece verilen kararın yerinde olduğu ve onanması gerektiği savunulmaktadır.

Savcı Cavit Zeybek`in Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp Vergi Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemiştir.

Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile Vergi Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Tetkik Hakimi Feyza Günel`in Düşüncesi : İleri sürülen iddialar usule ve hukuka uygun Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.
DANIŞTAY 9. DAİRE KARARI:TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:

Temyiz edilen İzmir 1.Vergi Mahkemesinin 27.1.2000 tarih ve 2000/76 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından,
SONUÇ:

Temyiz isteminin reddine, anılan Mahkeme kararının onanmasına, 10.120.000.- lira ilam harcının temyiz isteminde bulunandan (ALINMASINA), oyçokluğu ile karar verildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir