KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNE (KSS) SAĞLANAN TEŞVİK, DESTEK VE MUAFİYETLER

KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNE (KSS) SAĞLANAN
TEŞVİK, DESTEK VE MUAFİYETLER

A. KSS TÜZEL KİŞİLİĞİNE:
1.BAKANLIK KREDİSİ:
Kredi Kapsamı:
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yatırım Programında yer alan KSS’lerin altyapı inşaatlarının tamamı, üstyapı inşatlarının ise % 70’ine kadar olan kısmı kredilendirilir.
Kredi Şartları:
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kredi desteğiyle yapılacak olan KSS altyapı ve üstyapı inşaatlarına;
a) Kalkınmada öncelikli yörelerde ve doğal afet geçiren bölgelerde, % 2 faiz oranı ile 1 yılı ödemesiz toplam 15 yıl geri ödemeli,
b) Normal İllerde, %7 faiz oranı ile 1 yıl ödemesiz toplam 13 yıl geri ödemeli,
c) Gelişmiş İllerde, %12 faiz oranı ile 1 yıl ödemesiz toplam 11 yıl geri ödemeli,
faiz ve geri ödeme şartları uygulanır.
2. VERGİ MUAFİYETLERİ:
KSS tüzel kişiliği;
• İnşaat bitim tarihini takip eden Bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden,
• Arsa ve işyeri teslimleri Kurumlar Vergisi ve KDV’den,
• Bina inşaat ve yapı kullanma izni harcından,
• Merkezi atıksu artma tesisi işleten bölgeler atıksu bedelinden
muaftır.
B. KSS’LERDE YER ALAN İŞLETMELERE:
1. VERGİ MUAFİYETLERİ:
• Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcından,
• Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki (KÖY) Büyükşehir Belediye sınırları içinde yer alan veya KÖY kapsamı dışında İllerdeki nüfusu 5000’den az olan Belediye sınırları içerisindeki KSS’lerdeki işletmeler Çevre Temizlik Vergisinin % 50‘sinden muaftır.
2.KOSGEB DESTEKLERİ KAPSAMINDA:
Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki KSS’lerde altyapı ve üstyapı inşaat uygulama projelerinin yaptırılmasına KOSGEB tarafından geri ödemesiz kısmi altyapı ve üstyapı uygulama projesi desteği verilmektedir.
3. KOBİ MEVZUATI KAPSAMINDA:
18.01.2001 tarih ve 24291 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Devlet Yardımları Hakkında 21.12.2000 tarihli ve 2000/1822 sayılı Karar ile,
18.02.2001 tarih ve 24322 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2001/1 sayılı Tebliğ gereğince;
İmalat ve Tarımsal Sanayi sektöründe KSS’lerde yapılacak KOBİ yatırımlarına, bulunduğu yöre ve ölçeğine bağlı olarak yatırım ve işletme kredisi verilir. (Aynı destek, KSS’ler dışındaki imalat ve tarımsal sanayi yatırımlarında da geçerlidir.)
EKLER:
TABLO : 1 KSS’LERE TANINAN VERGİ MUAFİYETLERİ
TABLO : 2 KOSGEB TARAFINDAN KSS’LERE SAĞLANAN ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJE DESTEĞİ
TABLO: 1
KSS’LERE TANINAN VERGİ MUAFİYETLERİ

VERGİ TÜRÜ
Kalkınmada Öncelikli Yöreler
Diğer Bölgeler
AÇIKLAMA

Emlak Vergisi

Muaf
(İnşaat bitim tarihini takip eden Bütçe yılından itibaren 5 yıl)
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5. maddesine 3365 sayılı Kanunla eklenen (f) fıkrası

Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV)

%50 indirim

(Büyükşehir belediye sınırları içindekiler hariç)

%50 indirim

(Nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapan 3914 sayılı Kanunun mükerrer 44. maddesinin 1. fıkrası,
31.12.1993 tarih ve 21805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 93/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesi

Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcı

Muaf
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 3365 sayılı Kanunla değişik 80. madde son fıkrası

KSS YAPI KOOPERATİFLERİNCE YAPILAN ARSA VE İŞYERİ TESLİMİ İLE İLGİLİ OLARAK:

Kurumlar Vergisi
Muaf 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 7. maddesine 05.06.1997 tarih ve 4264 sayılı Kanunla eklenen 25. bendi

KDV
Muaf 4369 sayılı Kanunun 60. maddesi ile, 3065 sayılı KDV Kanunun 17/4. maddesine eklenen (k) bendi
TABLO: 2
KOSGEB TARAFINDAN
KSS’LERE SAĞLANAN
ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJE DESTEĞİ
BÖLGESEL KALKINMA DESTEKLERİ
ALTYAPI VE ÜSTYAPI UYGULAMA PROJESİ DESTEĞİ:
Üretimin ve istihdamın artırılması ve teknolojilerin geliştirmesi amacı ile yeni yatırımlara altyapı ve üstyapı proje giderlerine destek verilmesidir.
Kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında yer alan illerde KOSGEB tarafından belirlenen esaslar dahilinde;
Kurulacak olan küçük sanayi siteleri (KSS) için, altyapı ve üstyapı uygulama projelerine,
Destek unsurları ve üst limitleri;
a) KSS Üstyapı Uygulama Projelerinde projenin onaylanmasından sonra, brüt kapalı kullanım alanının bir metrekaresi için 3 (üç) YTL,
b) KSS altyapı uygulama projelerinde; projenin onaylanmasından sonra KSS içindeki bir işyeri için, 150 (yüz elli) YTL,
olmak üzere, desteğin toplam üst limiti 10.000 (on bin) YTL olup, ekteki tabloda belirtilen oranda destek verilir.
Desteğin Adı Üst Limit (YTL) Destek Oranı (%) Destek Ödeme Türü Özel Hususlar
7.- Bölgesel Kalkınma Destekleri KÖY NY GY Geri Ödemesiz Geri Ödemeli
7.1. Altyapı ve Üstyapı Uygulama Projesi Desteği 10.000 50 —– — X Yaptırılacak olan binaların Üstyapı Uygulama Projesi için brüt kapalı kullanım alanının bir metrekaresine 3 (üç) YTL, KSS Altyapı Uygulama Projelerinde ise; KSS içindeki bir işyeri için 150 (yüz elli) YTL’ye kadar proje desteği verilir.

Üst limit dahilinde, KSS kooperatif yönetimleri, bu fıkranın (a) ve (b)’de belirtilen seçeneklerin her birisinden veya her ikisinden, işletmeler ise; yalnızca üstyapı uygulama proje desteğinden yararlanabilir.
NOT: Başvurular, KOSGEB Birimlerine yapılır. Uygulamaya ilişkin herhangi bir değişiklik olması halinde ilgili kuruluşa müracaat edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir