1 – GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

      Kurucu ortaklar her biri için (En az 7 kişi)

– 7 ‘ şer adet ikametgah belgesi ( fotoğraflı )

– 7 ‘ şer adet nüfus sureti

– 2 adet bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak faaliyet belgesi

– 2 adet bağlı bulunduğu meslek odasından alınacak faaliyet belgesi

      Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi İçin

– 1 adet Kooperatif karar defteri (kırtasiyelerde satılan şirket karar defterlerinden)

– 7 adet Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Ana Sözleşmesi ( Sanayi Bakanlığının İl Müdürlüklerinden matbuu olarak satın alınabilir.)

– defteri kebir

– yevmiye defteri

– ortaklar pay defteri

– kasa defteri (isteğe bağlı olarak istenmezse onaylatılması ve tutulması zorunlu değil)

 

2 – KURULUŞ İŞLEMLERİ

      İlk olarak kurucu ortaklar kendi aralarında toplanarak ilk genel kurula kadar kooperatifi 

      idare edecek olan yönetim kurulu üyelerini (en az 3 kişi) ve denetçileri (en az 2 kişi)

      belirlerler.

      Bu görevler için seçilen üyelerin isimleri ve adres bilgilerinin, ana sözleşmenin arka

      sayfalarında bulunan yerlere yazılması gereklidir.

      Aynı zamanda kooperatifin unvanının, merkezinin, süresinin, sermayesinin,sermaye pay

      değerinin ve her ortağın taahhüt edeceği en az payın belirlenmesi gerekir.

      Bu bilgilerde kurucu ortakların isimleriyle birlikte, ana sözleşmenin gerekli alanlarına

      yazılır.

 

      Daha sonra, yönetim kuruluna seçilen kurucu ortaklar da kendi arasında toplanarak,

      başkan, başkan yardımcısı ve üyeyi belirler ve karar defterine yazarlar. 

      Aynı kararda yönetim kurulu, imza yetkisinin dağılımını da yapar.

      Kanun gereği, kooperatifi temsil için en az iki kişinin birlikte imzası gereklidir.

      Tek kişinin imzası kooperatifi temsile yeterli kabul edilmez.

 

      Örnek Yönetim Kurulu Kararı : 

      …./…../………. tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

      1 – Yönetim kurulu üyelerinde …………………………………’nın yönetim kurulu başkanlığına

             …………………………………..’nın yönetim kurulu başkan yardımcılığına ………………….

             …………………..’nın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

      2 – Kooperatifi temsil ve ilzama, kooperatif mührü altında, yönetim kurulu üyelerinden

            herhangi iki tanesinin, müşterek imzayla temsil etmeye yetkili kılınmasına oybirliği

            ile karar verilmiştir.

     

      Bu kararda alınıp, karar defterine yazıldıktan sonra, bütün kurucu ortakların, 7 adet ana

      sözleşme ve karar defteriyle birlikte notere gitmesi gereklidir.

      Notere gidilirken karar defteriyle birlikte, yevmiye, defteri kebir, kasa, ortaklar pay defteri    

      gibi muhasebe kayıt defterlerinin de götürülerek onaylanması, daha sonraki aşamalarda

      kolaylık sağlar.

      Kurucu ortaklar üzerinde mutabık kaldıkları küçük sanayi sitesi kooperatifi ana 

      sözleşmesini noter huzurunda imzalayarak kuruluş işlemlerini başlatırlar.  

      Noterde ana sözleşmelerin onay işlemiyle birlikte, yönetim kurulu kararının 2 adet   

      sureti de hazırlanır.

      Yönetim kuruluna ait 5 adet imza beyannamesinin de bu karara göre hazırlanması  

      gereklidir.

      İsteğe bağlı olarak imza beyannameleriyle birlikte imza sirkülerleri de hazırlatıla bilinir.

      Ancak sirkülerlerin çözülmesi yani noterden teslim alınması için ticaret siciline tescilin 

      tamamlanması gerekir.

      Bu sebeple sirkülerler hazırlanır ama daha sonra teslim almak kaydıyla noterde bırakılır. 

      Sirkülerler için gerekli belge, ticaret sicil müdürlüğü tarafından verilince; sirkülerler bu 

      belge karşılığı noterden alınır.

Noterde huzurunda imzalanarak onaylanan ana sözleşmeler, San. Bak. İl Müdürlüğüne

– 1 adet dilekçe (matbu olarak sanayi bakanlığı il müdürlüğünden temin edilir.)

– kurucu ortakların hepsinin 2 şer adet nüfus sureti

– 2 şer adet ikametgah belgesi

– vergi dairesinden alınan faaliyet belgesi (kurucu ortaklara ait)

– meslek odasından alınan faaliyet belgesi (kurucu ortaklara ait)

– 2 adet imza beyannamesi ile teslim edilir.

 

Bu aşamada Sanayi Bakanlığı İl Müdürlüğü, kendi bünyesinde gerekli incelemeleri yapar.

Uygun bulunursa kuruluş için gerekli izni verir.

Sonraki aşama ise, Sanayi Bakanlığından alınan izin belgesiyle birlikte ticaret sicilinde tescil ve ilanın yapılarak, sanayi odasına kayıt olunmasıdır.

Ticaret siciline tescil içinde, 5 adet ana sözleşmenin

– 1 adet dilekçe

– kurucu ortakların hepsinin 5 şer adet nüfus sureti

– 5 şer adet ikametgah belgesi

– vergi dairesinden alınan faaliyet belgesi (kurucu ortaklara ait)

– meslek odasından alınan faaliyet belgesi (kurucu ortaklara ait)

– sanayi bakanlığı il müdürlüğünden alınan kuruluş izin belgesi

– yönetim kurulunun noter onaylı karar sureti

– 3 adet imza beyannamesi ile birlikte teslim edilmesi gerekir.

Ticaret sicili bu evrakları inceleyip ana sözleşmeleri tescil ettikten sonra 4 adetini ve imza beyannamelerinin iki adetini geri verir.

Ticaret siciline tescil ve ilan işlemi tamamlandığında; sanayi odasına kayıt işlemi de aynı anda gerçekleştirilir.

Zira ticaret sicil müdürlükleri, odaların bünyesinde faaliyet gösterdiği için oda kaydı da birlikte tamamlanabilir.

Bu işlemler sonucunda

– sanayi odasından kayıt belgesi

– ticaret sicilinden ise imza sirküleri belgesi ve tescil belgesi alınır.

Böylece kooperatifin tescil ve ilan işlemleri bitirilir.

Aynı gün içinde yapılması gereken son işlem ise vergi dairesine kayıt olmaktır.

Vergi dairesi içinde

– 1 adet ana sözleşme

– yönetim kurulunun ikametgah ve nüfus sureti fotokopileri

– imza beyannamesi

– ticaret odası kayıt belgesi fotokopisi ( kooperatife ait)

– ticaret sicil tescil belgesi fotokopisi (kooperatife ait)

– yönetim kurulu noter onaylı karar sureti (kooperatife ait)

– merkez adresinin kira kontratı fotokopisi

– dilekçe ile birlikte vergi dairesine teslim edilir.

Vergi dairesinin sicil memuru merkez adrese gelerek işe başlama tutanağını tutar.

Bundan sonra tutanakla birlikte tekrar vergi dairesine gidilerek, vergi numarasının alınması gereklidir.

Bu işlemde tamamlanınca kooperatif kuruluş işlemleri bitirilmiş olur.

Artık kuruluş işlemlerinin başlangıcında gidilen notere tekrar giderek, imza sirkülerlerinin ve defterlerin teslim alına bilinir.

Böylece, yorucu ve karmaşık kuruluş işlemleri sona erer.

      Yukarıda bilgilerinize sunulan, kuruluş işlemleri kooperatif kurucularının hepsinin gerçek 

      kişi olduğu kabul edilerek yazılmıştır.

      Oysa kooperatiflere, şirketlerde ortak olabilirler.

      Bu durumda hazırlanması gereken evraklar biraz daha çok ve karmaşık hale gelir.

      Bu sebeple bunu tavsiye etmeyiz.

      Ancak zaruri olarak böyle bir kuruluş gerçekleştirilecekse; öncelikle yapılması gereken,

      ortak olacak olan şirketin yönetim kurulunun kendi arasında toplanarak, kooperatife ortak     

      olmaya karar vermesi ve kooperatifte şirketi temsil etmesi için bir kişiyi yetkili kılması      

      gereklidir.

     

      Kurucu ortak olacak şirketin Yönetim Kurulu Karar örneği : 

       …./…../……… tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

      1 – Yönetim kurulumuz şirketimizin, kurulacak olan

             ……………………………………………..KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KOOPERATİFİ unvanlı  

             kooperatife, kurucu ortak olarak üye olmasına oybirliği ile karar vermiştir.

      2 – Şirketimizi, Kooperatifin kuruluş işlemlerinde ve kooperatifte temsil ve ilzam etmesi 

            için , …………………………………. yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

     

      Bu kararın, şirketin karar defterine yazılması şarttır.

 

      Şirket tarafından bu kararla yetkili kılınan kişi, kurucu ortak olarak kooperatif ana 

      sözleşmesine imza atacağı için, şirketin imza sirkülerinde imzaya yetkili olarak görülmesi

      şarttır.

      Şirket temsilcisi olarak ana sözleşmeyi imzalayacak olan yetkili, kuruluş için notere     

      giderken, yanında şirketin karar defterini ve şirket imza sirkülerini birlikte getirmesi  

      gerekir.

      Noterde bu şirket kararlarında suretleri çıkarılacak ve sanayi bakanlığı il müdürlüğü ile   

      ticaret siciline götürülecek evraklar arasına bu suretlerde eklenecektir.

    

  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir