Katma değer vergisine tabi olmayan aidat ödemeleri-Kooperatif

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   : B.07.0.GEL.0.55/5501-2905/ 20568

KONU:

………….. VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

İliniz ………….. Vergi Dairesinin …………….. vergi sicilinde kayıtlı ………………….. Kooperatifinden alınan bir örneği ilişik 11.10.2004 tarihli dilekçede, üye aidatları dışında herhangi bir gelirlerinin bulunmadığı belirtilerek Kooperatiflerinin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hususundaki Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde. Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti kapsamındaki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu; ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği; bu faaliyetlerin kanunların veya resmi makamların gösterdiği gerek üzerine yapılmasının ve bunları yapanların hukuki statü ve kişiliklerinin işlemlerin mahiyetini değiştirmeyeceği ve vergilemeye engel teşkil etmeyeceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

İlgi yazınızda adı geçen Kooperatifin giderlerini karşılamak kaydıyla ortaklardan makbuz mukabili tahsil ettiği üye aidatları Gelir Vergisi mevzuuna giren bir gelir unsuru niteliğinde bulunmamaktadır. Bu nedenle, adi geçen kooperatifin KDV Kanununun 1 inci maddesi kapsamında katma değer vergisinin konusuna giren bir işlemden söz edilemeyeceğinden, üyelerden tahsil edilen aidatlar katma değer vergisine tabi tutulmayacaktır.

Öte yandan. Kooperatifin aidat niteliği taşımayan komisyon veya benzeri adlar altında tahsil ettiği başkaca gelirlerinin olması durumunda, bu gelirler ticari kazanç niteliğinde olacağından. Kurumlar Vergisi ve KDV Kanunlarının genel hükümleri çerçevesinde vergiye tabi tutulacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gereği ile durumun dilekçesine cevaben adı geçene bildirilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir