Kooperatiflerde Tasfiye Sonucunda Kalan Mal Varlığından Pay Alma Hakkı- ÖZMEN MALİ MÜŞAVİRLİK

Tasfiye Sonucunda Kalan Mal Varlığından Pay Alma Hakkı

Tasfiye; kooperatif mevcudunun paraya çevrilmesi ve kooperatif borçları ödendikten sonra artan kısmın ortaklar arasında bölüştürülmesidir. Tasfiye olan kooperatiflerin tüm borçları ve ortakların ödedikleri paylar ödendikten sonra, kalan malları ortaklara dağıtılır.

Tasfiye sonucunda kalan mal varlığının ortaklara dağıtılabilmesi için, ana sözleşmede böyle bir hükmün olması gerekir. Ana sözleşmede kalan mal varlığının dağıtılmasına ilişkin hüküm konulmuş fakat herhangi bir yöntem belirlenmemiş ise, kalan tutar ortaklar arasında eşit olarak dağıtılır. Tasfiye artığının dağıtılacağı tasfiye memurlarınca ortaklara duyurulur (Şekil 3.4).

Ana sözleşmede tasfiye sonucu kalan mal varlığının ortaklara dağıtılması yönünde bir hüküm yoksa, kalan tutar, kooperatifleşme çalışmalarında kullanılmak üzere Türkiye Millî Kooperatifler Birliği’ne bırakılır.

TASFİYE HALİNDE SS …………KOOPERATİFİ TASFİYE MEMURLUĞUNDAN DUYURULUR

Kooperatifimizin tasfiyesi sonunda, son ve kesin bilanço düzenlenerek 19/04/2013 günü yapılan son genel kurul toplantısında kabul edilmiş ve ayrıca ortaklarımızın sermaye paylarının iade edilmesinden sonra, orta kalan tasfiye artığının ana sözleşmede öngörülen şekilde, ödenmiş sermaye paylan ile orantılı olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

Buna göre tasfiye memurluğumuzca; ortaklarımıza iade edilecek sermaye paylan ile bu paylarla orantılı olarak alacakları tasfiye artığını gösteren bir cetvel düzenlenmiştir.

Ortaklarımızın 25/06/2013 günü saat 17.00’ye kadar …… adresindeki tasfiye memurluğumuza başvurarak, sermaye paylan ile tasfiye artığından hisselerine düşen miktarı almaları, vekil eliyle almak isteyen ortaklarımızın bu payları almaya ve tasfiye memurluğuna ibraname vermeye yetkili kılındıklarını içeren noter kanalıyla özel vekaletname düzenleyip vekillerine vermeleri, anılan tarihe kadar başvurmayan ortaklarımızın alacaklarının notere veya yetki merci kararıyla tespit edilecek bir mercie tevdi edileceği, bu suretle ortaklarımızın kooperatifimizle ilişkilerinin kesileceği ve kooperatifimizin tasfiye işlemlerinin sonuçlandırılarak sicil kaydının silineceği ilan olunur.

Tasfiye Halindeki
SS ………….. Yapı Kooperatifi

Tasfiye Kurulu

Şekil 3.4:Tasfiye artığının dağıtımı ile ilgili ilan örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir