Kooperatif Tapu Ayni Sermaye koyabilir mi ?

Başlık Taşınmazların İş Ortaklığına ayni sermaye olarak konulması ile ilgili olarak tapuda yapılacak tescil işlemlerinin tapu harcından istisna tutulmasının mümkün olup olmadığı hk.
Tarih 03/04/2015
Sayı 97895701-140[123.2015/19]-612
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

97895701-140[123.2015/19]-612

03/04/2015

Konu

:

İş Ortaklığına ayni sermaye olarak konulacak gayrimenkullerin tapu harcından istisna olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, İstanbul İli, … İlçesi, … Mahallesi, … pafta, … ada, … parsellerde kayıtlı gayrimenkullerin İş Ortaklığınıza ayni sermaye olarak konulucağı belirtilerek, tapuda yapılacak devir işlemlerinin harçtan istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların, tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu, (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında ise gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında, gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebri icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında harç alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemlerinin (yargı harçları hariç) bu Kanunda yazılı harçlardan müstesna tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıdaki hükme göre, anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler tarafından gerçekleştirilen kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler (yargı harçları hariç) harçtan müstesna tutulmuş olup, iş ortaklıkları 492 sayılı Harçlar Kunununun 123 üncü maddesi kapsamına alınmamıştır.

Bu itibarla, ilgide yer alan özelge talep formu ve eklerinde belirtilen gayrimenkullerin İş Ortaklığınıza ayni sermaye olarak konulması ile ilgili olarak tapuda yapılacak tescil işlemlerinin tapu harcından istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir