Kooperatif ortaklık giriş sırası

ahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalı kooperatifin ana sözleşmesinin 17. maddesinde, ortağın yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmek suretiyle 10. maddedeki ortaklık şartlarını taşıyan kişilere ortaklığını devredebileceği, ortaklığın devri halinde eski ortağın kooperatife karşı tüm hak ve yükümlülükleri yeni ortağa geçeceği düzenlenmiş olup, bu madde doğrultusunda listenin hazırlanması durumunda, 140 kişilik çalışma listesinde, davacılar E. Ö.`ün 127. sırada, S. E.`ın 34. sırada, S. A.`ın 98. sırada, G. E.`ın 71. sırada, M. A.`ın 36. sırada, B. D.`in 79. sırada, M. D.`in 78. sırada, R. B.`nin 23. sırada, C. Ç.`ın 94. sırada olması gerekirken daha aşağı sıralara yazılarak çalışma listesine alınmadıkları, buna göre, hazırlanan listenin anasözleşmenin 17. maddesi ile kooperatiflermevzuatına uygun olmadığı gerekçesiyle, davalı kooperatifin yönetim kurulunun 13.05.2011 tarih ve 464 sayılı kararının iptali ile davacıların 140 kişilik çalışma listesine dahil edilmesine karar verilmiştir.

Kararı, davalı kooperatif vekili temyiz etmiştir.

1) Dava, yönetim kurulu kararının iptali istemine ilişkindir.

İptali istenen yönetim kurulu kararında taşıma yapılacak üyelerle ilgili hazırlanan liste, aktif üyelerin bizzat kendilerinin üyeliğe girdiği tarih esas alınmak suretiyle düzenlenmiştir. Kooperatif anasözleşmesinin 17. maddesinde, üyeliğin devrinde önceki üyenin bütün hak ve borçlarının yeni üyeye intikal edeceği belirtilmiş ise de, bu hüküm parasal hak ve yükümlülüklerle ilgili olup, mahkemece bu hükme dayalı olarak listenin hazırlanmadığı gerekçesiyle davanın kabulü isabetli olmamıştır. Bu şekilde bir uygulama, ilk üyenin üyeliğini devralmış kişinin her zaman için aktif üye listesinde ilk sırada yer alması ve ilk üyelikleri devralan kişiler yönünden haksız uygulamalara ve eşitsizliklere sebebiyet verir. Bu itibarla üyelerin üyelikleri devraldıkları kişilerin değil de, bizzat kendilerinin üyeliğe girdikleri tarih esas alınarak hazırlanan liste ve bu doğrultuda alınan yönetim kurulu kararının yasa ve anasözleşmeye uygun olduğu, iptalini gerektirir bir sebep bulunmadığı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeyle yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.

2) Kabule göre de, mahkemenin yönetim kurulu kararının iptaline karar vermekle yetinmesi gerekirken, kooperatifin yetkili organı yerine geçecek şekilde davacıların 140 kişilik çalışma listesine dahil edilmesine karar verilmesi de doğru olmamıştır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir