Kanun No : 1163 KOOPERATİFLER KANUNU (*)(**) 24 Nisan 1969 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı : 10 Mayıs 1969 – Sayı : 13195 5.t. Düstur, c.8 – s.1955

Kanun No : 1163
KOOPERATİFLER KANUNU (*)(**)
24 Nisan 1969
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı : 10 Mayıs 1969 – Sayı : 13195
5.t. Düstur, c.8 – s.1955

(*) Bu Kanun kapsamına giren Köy Kalkınma Kooperatifleri, Orman Köyleri Kalkınma Kooperatifleri, Çay İstihsal ve Satış Kooperatifleri, Pancar İstihsal ve Satış Kooperatifleri, Hayvan Üreticileri Tedarik ve Pazarlama Kooperatifleri Elektrik Üretim Kooperatifleri ve üst kuruluşlarının kuruluş ve denetimleri ile ilgili olarak, bu Kanunda Ticaret Bakanına ve Bakanlığına verilmiş olan görev ve yetkiler, 6.3.1985 tarih ve 3161 sayılı Kanunun 35/b maddesi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığına devrolunmuştur.

(**) 11Mart 2010 tarih ve  5957 sa.ka.18/2 maddesi gereğince bu Kanun`un 5967 sayılı kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz

MADDE 1(Değişik: 5146 Sa.Ka.1 – 21.4.2004 ) Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir