SİTELERDE KAPICIYA ÖDENEN MAAŞLARDA GELİR VERGİSİ KESİLİR Mİ ? EVREN ÖZMEN MALİ MÜŞAVİR

Başlık Site yönetiminin kapıcıya yaptığı ödemelerin gelir vergisinden istisna edilmesi, diğer çalışanların istisna kapsamında olmaması hk.
Tarih 13/10/2014
Sayı 60757842-GVK 94/5-20
Kapsam

T.C.

VAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

60757842-GVK 94/5-20

13/10/2014

Konu

:

Gelir Vergisi Tevkifatı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile … Vergi Dairesinde … vergi sicil numarasında muhtasar beyanname yönünden kayıtlı mükellef olduğunuzu, … İş Merkezi Site Yönetimi işi ile iştigal ettiğinizi ve işçi stopajı ve serbest meslek makbuzu yönünden 2012 yılı 3 üncü döneminden itibaren … Vergi Dairesine stopaj yönünden beyanname verip stopaj vergisi ödediğinizi belirterek, doğal gazlı olan iş merkezinizde yalnızca temizlik işleri için çalıştırdığınız bir işçiden dolayı, Danıştay 4. Dairesinin tevkifat yapılmaması yönünde vermiş olduğu 1999/1368 Esas, 2000/133 Karar no.lu kararının göz önünde bulundurularak tevkifat yapılıp yapılamayacağı konusunda görüş talebinde bulunulmuştur.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.” hükmüne yer verilmiş ve aynı Kanunun 23/6 ncı maddesinde de “Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir.)” nin gelir vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların  iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin maddenin   1-15 numaralı bentlerinde sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları belirtilmiştir.

Buna göre, tevkifat uygulamasında “sair kurum” olarak değerlendirilen site yöneticiliklerine bağlı olarak çalıştırılan kapıcıya yapılan ödemelerin gelir vergisinden istisna edilmesi, ancak, istisna kapsamında olmayan ve ücretli olarak çalıştırılanlara yapılan ödemelerden ise vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, üçüncü şahıslar hakkında verilen söz konusu Danıştay kararı ve yargı organlarınca verilen diğer kararlar şahsına, olayına ve dönemine münhasır olduğundan, mahkeme kararlarına göre diğer şahıslar hakkında işlem yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, iş yeri site yöneticiliğinize bağlı olarak çalıştırılan işçiye yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir