KOOPERATİF GENEL KURULLARINA KATILAN BAKANLIK TEMSİLCİLERİNE HARCIRAH ÖDENMESİ-6245 sayılı Harcırah Kanunu-05.03.2015-EVREN ÖZMEN MALİ MÜŞAVİR

DAVA VE KARAR:

1131 sayılı ilâmın 3`üncü maddesiyle Kastamonu Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü personeline görev mahalli dışındakikooperatiflerin genel kurul toplantılarına katılmalarından dolayı kooperatifler Kanunun 87`nci maddesine göre maliye veznesinden kendilerine ödenen temsilci ücreti dışında mevzuata aykırı olarak geçici görev yolluğu ödenmesi nedeniyle …- liraya tazmin hükmü verilmiştir.
SAYIŞTAY TEMYİZ KURULU KARARI:1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 87`nci maddesinde: “Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerle, kooperatif birlikleri, merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin, genel kurul toplantılarında temsilci bulundurur. Genel kurul toplantıları Bakanlık temsilcisinin huzuru ile açılır ve devam eder. İdare, bildirilen günde temsilci bulunmasını sağlar. ( Değişik: 6/10/1988 – 3476/22 md.) Temsilciler, toplantının kanunlara, ana sözleşmeye ve gündeme göre yürütülmesini denetleme ve temin ile görevlidirler. Temsilcilerden her birine birinci derece kadrolu memur için tespit edilen en yüksek yurt içi harcırahının bir günlük tutarının iki katını geçmemek üzere İlgili bakanlıkça tespit edilen tutarda ücret ödenir. Bu ücret görevli temsilciye ödenmek üzere kooperatif ve üst kuruluşlarınca genel kurul öncesinde maliye veznesine yatırılır.” denilmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanunun “Muvakkat vazife harcırahı” başlıklı 14`üncü maddesinde ise: “Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal ( Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle ) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur.

Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere; ” hükmü yer almaktadır. Rapor dosyası ve eki belgelerin incelenmesi sonucunda; Kastamonu ilçesindekikooperatiflerin genel kurul toplantılarına temsilci olarak görevlendirilen memurların tamamının görevlendirme yazılarının ödeme emrine ekli olduğu, Kooperatifler Kanunun 87`nci maddesine göre görevlendirilecek memurlara verilecek ücretin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirleneceği belirtilmiş olduğundan söz konusu Bakanlık ücretleri il merkezi ve il dışı olarak ayrı ayrı belirlemeyip mesai içi ve mesai dışı olarak ayrı ayrı belirlediği, memuriyet mahalli dışındaki kooperatiflerin genel kurul toplantılarına katılan memurlara söz konusu kooperatiflerce gider karşılığı doğrudan herhangi bir ödeme yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Kooperatiflerle, kooperatif birlikleri, merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin, genel kurul toplantılarına temsilci olarak memur görevlendirmek Kooperatifler Kanunun 87`nci maddesine göre Sanayi ve Ticaret Bakanlının görevleri arasında sayılmaktadır.

Harcırah Kanunun 14`üncü maddesine göre de kuruma ait bir görevin ifası maksadıyla memuriyet mahalli dışına görevlendirilen memurlara harcırah verileceği belirtilmiştir. Diğer taraftan söz konusu Kanunun 87`nci maddesine göre memurlara verilecek temsilci ücretini belirleme yetkisi olan Bakanlık söz konusu ücreti mesai saatlerinde düşük, mesai saati dışında yüksek belirleyerek farklılaştırmış, il merkezi ve il dışı olarak ise farklılaştırma yapmamıştır. Bunun nedeni de memuriyet merkezi dışındaki kooperatif toplantılarına katılan memurlara Harcırah Kanununun 14`üncü maddesine göre müstehak olduğu harcırahın ödenmesidir. Söz konusu personele harcırah ödenmesi gerektiği hususunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının yazılan dilekçe ekinde ibraz edilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükmü ve açıklamalar doğrultusunda, memuriyet mahalli dışındaki kooperatiflerle ile kooperatifbirliklerinin genel kurul toplantılarına temsilci olarak görevlendirilip katıldıkları anlaşılan ve görevlendirme yazıları ödeme evrakı ekinde bulunan memurlara, yaptıkları görevin karşılığı olarak Maliye veznesinden ödenen temsilci ücretinden ayrı olarak, kuruma ait bir görevin ifası amacıyla memuriyet mahalli dışına çıkmalarından dolayı Harcırah Kanunun 14`üncü maddesine göre geçici görev yolluğu ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

SONUÇ:

Açıklanan gerekçelerle 1131 sayılı ilâmın 3üncü maddesiyle verilen …- liraya ilişkin tazmin hükmünün ( KALDIRILMASINA ), karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir