APARTMAN SİTE YÖNETİMİ VE KOOPERATİFLERDE MİMARİ PROJE DEĞİŞTİRME OY BİRLİĞİ Mİ YOKSA 4/5 ÇOĞUNLUK MU İSTENİR ? EVREN ÖZMEN MALİ MÜŞAVİR 03.03.2015

Mahkemece 634 Sayılı Yasanın 19.maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre proje değişikliğinin bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası ile yapılabileceği, bu nedenle kararın nisap yönünden iptalinin istenemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kat Mülkiyeti Yasası`nın 14. maddesine göre kat irtifakının kurulması için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait istem ile birlikte 12. maddenin ( a ) bendine uygun olarak düzenlenen projeyi ( maddede sözü edilen diğer belgelerle birlikte ) tapu idaresine vermeleri lazımdır.
Yapının tamamlanmasından sonra kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve 12.maddede yazılı belgelere dayalı olarak, o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının birlikte tapu idaresinden istemde bulunması suretiyle yapılır.
Kat irtifakının kurulması sırasında tapuya tescil edilmiş olan mimari projeden farklı bir projeye göre kat mülkiyetine geçilebilmesi mümkün değildir.

Öte yandan; Kat Mülkiyeti Yasası`nın 19. maddesinin birinci fıkrasında
” Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar”       hükmüne yer verilmiştir.

Bu madde hükmüne göre kat maliklerinin korumaya mecbur oldukları mimari durum, onaylanmış ve aslı belediye imar müdürlüğünde saklanmakta olan mimari projedeki durumdur.

19. maddenin 5711 Sayılı Yasayla değişik ikinci fıkrası hükmü ile tüm kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızasıyla yapılması olanaklı kılınan değişiklikler, anagayrimenkulün ortak yerlerinde yapılacak olan inşaat, onarım ve tesisler ile değişik renkte dış badana veya boya işlemlerinden ibarettir.    Değişik ikinci fıkra kat maliklerinin bir kısmına, korunması mecbur olan mimari durumu belirleyen onaylı mimari projeyi değiştirme hak ve yetkisi vermez.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden anataşınmazın 6 bağımsız bölümden oluştuğu,  iptali istenen kararın alındığı toplantıya 5 bağımsız bölüm malikinin asaleten ve vekaleten katıldığı anlaşılmaktadır.  Tüm kat maliklerinin oybirliğiyle alınmayan, onaylı mimari proje dışında başka bir projenin kabulüne ve bu suretle kat irtifakından kat mülkiyetine geçilmesini karara bağlayan 27 Ocak 2010 tarihli kat malikleri kurulu kararının 7. maddesinin iptali gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle davanın reddi yönünde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir