Kooperatiflerde indirimli oranda kdv-Danıştay kararı-KEMAL ÖZMEN DANIŞMANLIK

KONUT YAPI KOOPERATİFİ
KATMA DEĞER VERGİSİ

3965 sayılı Kanun`un verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde katma değer vergisi oranının %1 olarak belirlendiği ve düşük oranlı katma değer vergisinden yararlanabilmek için ruhsatın münhasıran kooperatifadına olması gerektiği yolunda bir şart getirilmediği gibi 3065 sayılı Yasa’nın 29`uncu maddesinin 2’nci fıkrasında faydalanma şartlarını farklı kriterlere tabi tutan bir yasal düzenlenme bulunmadığından, inşaat ruhsatının münhasıran kooperatif adına olmadığı ileri sürülerek davacının katma değer vergisi iadesi talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

DAVA VE KARAR:

İstemin Özeti: Davacı tarafından 2006 yılındaki indirimli orana tabi işlemleri nedeniyle yüklenildiği halde indirilemeyen katma değer vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Ankara 5.Vergi Mahkemesinin 29.1.2009 günlü ve E:2007/1469, K:2009/174 sayılı kararıyla; davacı şirketin inşaat ruhsatı …Konut Yapı Kooperatifi ve …`na ait olan ve yapı müteahhitliği … Konut Yapı Kooperatifi tarafından yürütülen inşaat-taahhüt işinde … Evleri Konut Yapı Kooperatifine mal teslimi ve hizmet ifasında bulunduğu, inşaat ruhsatının münhasıran kooperatif adına olmadığı ileri sürülerek davacının katma değer vergisi iadesi isteminin reddedildiğinin anlaşıldığı, ancak 3065 sayılı Kanun`un verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde katma değer vergisi oranının %1 olarak belirlendiği ve düşük oranlı katma değer vergisinden yararlanabilmek için ruhsatın münhasıran kooperatif adına olması gerektiği yolunda bir şart getirilmediğinden gibi 3065 sayılı Yasanın 29 uncu maddesinin 2 nci fıkrasından faydalanma şartlarını farklı kriterlere tabi tutan bir yasal düzenlenme bulunmadığı gerekçesiyle iade talebinin reddinde hukuka uyarlık bulunmadığı ilişkin işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı İdare, inşaat ruhsatının münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmediğini bu nedenle iade hakkının bulunmadığını ileri sürülerek kararın bozulmasını istemektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Bahar Doğa Yıldız`ın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, temyize konu mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Mustafa Bahtiyar`ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49`uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:
DANIŞTAY 4. DAİRE KARARI:Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

SONUÇ:

Bu nedenle, temyiz isteminin ( REDDİNE ), Ankara 5.Vergi Mahkemesinin 29.1.2009 günlü ve E:2007/1469, K:2009/174 sayılı kararının ( ONANMASINA ), oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir