KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ KOOPERATİF (Müteahhitin Sorumluluğu) GÖREVLİ MAHKEME (Dava Şartı)- KEMAL ÖZMEN DANIŞMANLIK

Esas : 2013/20439Karar : 2014/23247Tarih : 09.07.2014 KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
KOOPERATİF (Müteahhitin Sorumluluğu)
GÖREVLİ MAHKEME (Dava Şartı)

Ayrı bir tüketici mahkemesi varlığı halinde görevsizlik kararı verilmesi yok ise ara davaya tüketici mahkemesi sıfatıyla bakılması gerekir. jct

DAVA VE KARAR:

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili avukat U… K… geldi. Karşı taraftan gelen olmadığından onun yokluğunda duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ KARARI:Davacı, dava dışı arsa sahibi ile dava dışı kooperatif arasında yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden yapılan inşaatın müteahhitliğini yapan davalı Adnan Kara ile yaptığı inşaattan ev satın alma konusunda anlaştığını bunun içinkooperatif üyeliğine geçtiğini, 03.04.2006 tarihine kadar 11.600.00.TL ödediğini ve bu tarihte davalı ve dava dışı kooperatifile 35.000.00.TL peşin ödeme ile anahtar teslimi bağımsız bölümün kendisine teslim edileceği ve yaptığı toplam 46.600.00.TL ödeme dışında herhangi bir fiyat farkı, ek ödeme gibi herhangi bir ödeme yapmayacağının yapılan yazılı sözleşme ile kararlaştırılmasına ve gerekli ödemeyi yapmasına rağmen dava dışı Kooperatifin, kendisinden arsa payı ve inşaat maliyeti için icra takibi ve dava yoluyla 26.192.50.TL tahsilat yaptığını ödediği bu bedelden davalı müteahhitin sorumlu olduğunu ileri sürerek 26.192.50.TL` nın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Somut uyuşmazlık, davacı tüketici ile davalı müteahhit arasındaki konut satışından kaynaklanmakta olup, taraflar arasındaki ilişkinin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır.

4077 sayılı Yasanın 23.maddesinde bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağı öngörülmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir.

Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak da söz konusu olmaz. Bu durumda mahkemece ayrı bir tüketici mahkemesi var ise görevsizlik kararı verilmesi yok ise ara kararıyla davaya tüketici mahkemesi sıfatıyla bakılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre, davacının temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ:

Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenle hükmün (BOZULMASINA), 2. bent gereğince davacının temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, 1100,00 TL duruşma avukatlık parasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir