Televizyon kanalında düzenlenen yarışma sonucu ödenen ödüllerin vergilendirilmesi hk.

KANUNLAR GEREKÇELER B.K.K. YÖNETMELİKLER TEBLİĞLER İÇ GENELGELER GENEL YAZILAR ÖZELGELER SİRKÜLER

Kanun Son güncelleme:18/03/2013
Madde:

Başlangıç: / / Bitiş: / /

Başlık Televizyon kanalında düzenlenen yarışma sonucu ödenen ödüllerin vergilendirilmesi hk.
Tarih 25/02/2013
Sayı 64597866-160[4/e-2013]-36
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

64597866-160[4/e-2013]-36

25/02/2013

Konu

:

Televizyon kanalında düzenlenen yarışma sonucu ödenen ödüllerin vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinize ait televizyon kanalında yapılan ödüllü yarışma programında, bir yarışmacının birden fazla bölümde birinci olduğu ve her bir bölümün para ödülünü almaya hak kazandığı ancak ödemenin, yarışmacıya yarışma hakkı bittikten sonra tek seferde toplu olarak yapıldığı, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen istisna tutarının yapılan tek bir ödemeye bağlı olarak bir defada mı, yoksa para ödülüne hak kazanılan her bir bölüm için ayrı ayrı mı uygulanacağı hakkındaki Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Buna göre, şans oyunlarında kazanılan ikramiyeler de ivazsız intikal kapsamına girdiğinden veraset ve intiikal vergisine tabi tutulmaktadır.

Diğer taraftan, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (e) bendinde, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin 3.010 TL’ sinin (2012 yılı için) vergiden istisna edileceği, aynı Kanunun, 16 ıncı maddesinin son fıkrasında da 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin % 10 oranında vergilendirileceği ve ikramiyenin ayni olarak ödenmesi halinde fatura değerinin esas alınacağı belirlenmiştir.

Ayrıca, aynı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında ise 5602 sayılı Kanun kapsamında şans oyunları düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlar ile yarışma ve çekiliş düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerin, ikramiye kazananların ikramiyeleri üzerinden kesilen vergileri bir beyanname ile bildirmek zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında beyanname, gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilecek ve aynı Kanunun 19 uncu maddesi gereğince de kesilen vergiler beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

Bu hükümlere göre, 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler sonucu kazananlara ödenecek ikramiyelerin istisna tutarını aşması halinde, aşan kısım üzerinden %10 oranında vergi tevkifatı (stopaj) yapılması ve tevkif edilen vergilerin, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların düzenlendiği tarihi izleyen ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine beyan edilmesi ve aynı süre içinde ödenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, konuyla ilgili olarak 7, 28 ve 34 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre, şirketinizin televizyon kanalında yapılan ödüllü yarışma programında, yarışmada kazanan yarışmacının aynı zamanda bir sonraki günün yarışmasına katılmaya da hak kazanarak yeni yarışmacılarla yarışmaya devam etmesi, bu yarışmanın bir bütünlük içinde yapıldığını göstermekte olup, belli bir bütünlük içinde bir kişiden başka bir kişiye yapılan ivazsız intikaller ise tek intikal sayılacağından, yarışmaların sonunda kazanılan toplam tutara istisna uygulanması ve istisna tutarını aşan kısım üzerinden tevkifat yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir