Kusur-Kasıt-İhmal

“Kusur”, zararın doğumuna yol açan tutum ve davranıĢın kasıt veya ihma-lin sonucu olması anlamına gelir. Kusurlu sorumlulukta kusur temel bir unsur olup “kusur yoksa sorumluluk da yoktur”.

Kusur ya kasıt ya da ihmal biçiminde ortaya çıkar. “Kast”, zarar veren kiĢi-nin, hem eyleminin sonucunu bilmesi (öngörmesi) hem de bu sonucu istemesi anla-mına gelir.

“Ġhmal” ise hukuka aykırı davranıĢın sonucunu istememekle birlikte, bu sonucun meydana gelmemesi için durumun gerekli kıldığı dikkat ve özeni gösterme-mesi, gerekli önlemleri almamasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir