Mağaza güvenlik cihazının sinyal vermesi sebebiyle çanta aramasının yapılması ve çantada mağazaya ait ürünün bulunmamasının maddi ve manevi tazminatı gerektireceği”

Mağaza güvenlik cihazının sinyal vermesi sebebiyle çanta aramasının yapılması ve çantada mağazaya ait ürünün bulunmamasının maddi ve manevi tazminatı gerektireceği”  
(Karar Tarihi : 28.12.2011)
DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı, eşi ile birlikte 26.02.2005 tarihinde 18:30 sıralarında ____ Alışveriş Merkezine giderek iki kişilik bilet aldıklarını, sinema saatini beklerken ____ mağazasına girdiğini, 5-10 dakika mağazada kitap ve kasetlere bakıp mağazadan ayrılıp biraz uzaklaştıktan sonra, mağazanın güvenlik görevlisinin arkalarından gelerek, kendisinden tekrar güvenlik aygıtından geçmesini istediğini, güvenlik aygıtının sinyal vermesi üzerine güvenlik görevlisinin çantasını kontrol etmek istediğini, bayan görevli ve polis eşliğinde gerekli kontrollerin yapılmasını kabul ettiğini, çantasında yapılan aramada mağazaya ait hiçbir ürünün olmadığının anlaşıldığını, davalı şirketin güvenlik cihazının arızalı olması ve mağaza görevlilerinin tutumları sonucu hırsız gibi gösterilip küçük düşürüldüğünü, böylece onur ve saygınlığının zedelendiğini, ruh sağlığının bu nedenle bozulup psikilojik destek dahi aldığını, eşi ile birlikte sinemaya girmek için bilet almasına rağmen bu işlemler nedeniyle sinemaya da giremediğini belirtmiş ve sinema biletinin bedeli olan 20,00.-TL maddi tazminat ile yine kişilik haklarının ihlali nedeniyle 100.000 TL manevi tazminatın 26.02.2005 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline ve kararın en az üç büyük gazetede ilan edilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı şirket, davacının güvenlik cihazından geçerken sinyal çaldığını, bunun üzerine görevli memurun çantayı kontrol etmek islediğini, davacının çantayı kontrol ettirmek istememesi ve polis çağrılmasını talep etmesi üzerine de durumun mağaza müdürüne bildirilip polis çağrıldığını, görevli polisin gelip çantayı kontrol ettiğinde davalı şirkete ait bir malın çantada bulunamadığını, bunun üzerine şirket görevlilerince alarm bandrolü sökülememiş makyaj malzemeleri nedeniyle alarmın çalmış olabileceği belirtilip davacıdan özür dilendiğini, yapılan işlemlerde hukuka aykırı bir durum bulunmadığını, olayda maddi ve manevi tazminat istenebilme koşullarının oluşmadığını, ayrıca talep edilen manevi zararın fahiş olduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.
Mahkemece, olayda manevi tazminatın koşullarının oluştuğu benimsenmek suretiyle, davanın kısmen kabulü ile 20,00.-TL maddi ve 5.000,00.-TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine, fazla istemin reddine, karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm, davacının ise aşağıdaki bendin dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2- Mahkemece önceki kararında olay tarihinden itibaren faiz yürütülmüş ve bu husus dairemizce bozma kapsamının dışında bırakılmıştır. Böyle olunca faiz başlangıcı davacı yararına müktesep hak teşkil etmiştir. Mahkemece bu defa faize dava tarihinden itibaren hükmedilmesi bozma nedenidir. Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeni bir yargılama yapmayı gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması HUMK.’un 438/7 maddesi hükmü gereğidir.
KARAR :  Birinci bentte açıklanan nedenlerle davalının tüm, davacının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle hüküm fıkrasının 1. maddesinde yer alan “dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte” sözlerinin çıkartılarak, “olay tarihi olan 26.02.2005 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte” sözcüklerinin eklenmesine, kararın değiştirilmiş ve düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 28.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir