Tasfiye olmuş kooperatifler için Müdürlüklerce yapılacak ihtar ve ilan nasıl olmalıdır ?

Müdürlüklerce yapılacak    ihtar ve ilan

MADDE 6 (1) Müdürlüklerce resen ya da yapılacak bildirim üzerine tespit edilen şirket ve    kooperatiflerin ticaret sicilinde kayıtlı son adreslerine ve sicil kayıtlarına göre şirket veya kooperatifi temsil ve ilzama    yetkilendirilmiş kişilere 7 nci maddeye göre hazırlanacak ihtar gönderilir. Bu    ihtar, sermayelerini 31/12/1998 tarihine kadar    5.000 TL’ye çıkarmayarak münfesih olan anonim    şirketlerin ayrıca en son tescil    edilmiş denetçisine de gönderilir.

(2) Gönderilen ihtarlar, ilan edilmek üzere Müdürlükler tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğüne aynı gün gönderilir.

(3) Sicil    Gazetesinde yapılan ilan, ilgili odanın internet    sitesinde 7 nci maddeye uygun olarak aynen yayımlanır. İlgili odanın internet    sitesinin bulunmaması durumunda ilan TOBB’un internet    sitesinde yayımlanır.

Ticaret Sicili Müdürlüğünce Şirketin Temsil Ve İlzamı    İle Yetkilendirilmiş Kişiler İle Denetçilere Yapılacak İhtar Örneği

Ticaret Sicil No: …………………….

 

Ticaret Unvanı

………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

 

 

Adresi: ……………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Müdürlüğümüzün    ……………….. sicil numarasında kayıtlı bulunan ve    ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde;    şirketinizin ….. tarihine kadar    … TL’ye çıkarmayarak münfesih duruma düştüğü tespit edilmiştir.

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketinizin tasfiye işlemlerine    başlanılabilmesi için, şirketiniz ortakları, yöneticileri veya denetçileri    ya da müdürleri tarafından iki ay içinde, tasfiye memurunun bildirilmesi    gerekmekte olup, tasfiye memurunun süresi içerisinde bildirilmemesi halinde    Şirketin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete ait    malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye    intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtar olunur.

6102    sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi    uyarınca, şirketinizin iş bu tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde    tasfiye memurunun bildirilmesi ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya    davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı    beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde, tasfiye    memurunun bildirilmemesi halinde şirketinin/kooperatifinizin unvanı ticaret    sicilinden silinecek olup, şirketinize ait malvarlığının kaydın silindiği    tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin    olduğu ihtar olunur.

 

 

 

 

 

 

Ticaret Sicili Müdürü

 

 

 

Not            :

1. Bu    ihtarın şirket veya kooperatifin ticaret silinde kayıtlı son adresine ve    sicil kayıtlarına göre şirket veya kooperatifi temsil ve ilzama    yetkilendirilmiş kişilere ulaşmaması durumunda, Türkiye Ticaret Sicili    Gazetesi’nde ilanın yayımlandığı tarihten itibaren otuzuncu günün sonunda    ihtar yapılmış sayılır.

2. Tasfiye    memurunun üçüncü şahıslar arasından seçilmesi durumunda, bunların görevi    kabul ettiklerine dair beyanlarının da Müdürlüğe başvuru sırasında ibrazı    gerekmektedir.

 

Ek-2

 

Ticaret Sicili Müdürlüğünce Şirketin    Temsil Ve İlzamı İle Yetkilendirilmiş Kişilere Yapılacak İhtar Örneği

 

Ticaret Sicil    No: …………………….

 

Ticaret Unvanı

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

 

Adresi: …………………………………………………………………………………..

 

Müdürlüğümüzün    ………………..sicil numarasında kayıtlı bulunan    şirketinizin/kooperatifinizin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan    inceleme neticesinde; aşağıda sayılan sebeplerden ötürü münfesih durumda    olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketinizin/kooperatifinizin    infisah sebeplerinin iş bu tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde    münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici    belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin    faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye    memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı    sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın    Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen    süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin    yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da    tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketinizin/kooperatifinizin    unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirketinize/kooperatifinize ait    malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye    intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtar olunur.

İnfisah sebepleri:

 

Bu bölümde şirket ya da kooperatifin    münfesih olma sebepleri açıkça belirtilecektir.

Ticaret Sicili Müdürü

Not         :

1. Bu ihtarın şirket veya kooperatifin    ticaret silinde kayıtlı son adresine ve sicil kayıtlarına göre şirket veya    kooperatifi temsil ve ilzama yetkilendirilmiş kişilere ulaşmaması    durumunda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanın yayımlandığı tarihten    itibaren otuzuncu günün sonunda ihtar yapılmış sayılır.

2. Tasfiye memurunun üçüncü    şahıslar arasından seçilmesi durumunda, bunların görevi kabul ettiklerine    dair beyanlarının da Müdürlüğe başvuru sırasında ibrazı gerekmektedir.

 

 

Ek-3

 

Tasfiye Memurlarının Tesciline Dair İlan Örneği

 

Ticaret Sicil    No: …………………….

 

Ticaret Unvanı

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

 

Adresi: …………………………………………………………………………………..

 

Yukarıda    bilgileri verilen şirketin/kooperatifin, 6102 sayılı Türk Ticaret    Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca tasfiye    işlemlerini yürütmek üzere tasfiye memuru olarak bildirilen aşağıdaki    kişi/kişiler ile tasfiye adresinin …/…/….tarihinde    tescil edildiği ilan ve aşağıdaki hususlar ilgililere ihtar olunur.

1-          Şirketin/kooperatifin    yönetim kurulu üyelerinden her birinin ve denetçilerinin, müdür ya da    müdürlerinin şirket ya da kooperatifin malvarlığı ile alacak veya    borçları gösterir listeyi, belgeleri ile birlikte işbu ilan tarihinden    itibaren en geç bir ay içinde,

2-          Şirketin/kooperatifin borçlu    ve alacaklılarının, alacaklarını kanıtlarıyla birlikte, işbu ilan    tarihinden itibaren en geç iki ay içinde,

6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi uyarınca aşağıda adı, soyadı ve adresi    belirtilen tasfiye memuruna bildirmeleri gerekmekte olup, bu bilgi ve    belgelerin belirtilen süre içinde tasfiye memuruna verilmemesi veya tasfiye    memurunca da bu bilgi ve belgelere ulaşılamaması  durumunda, tasfiye    memurunun bildirimi üzerine Müdürlüğümüzce başka bir işleme gerek    kalmaksızın, şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecektir.

 

Ticaret Sicili Müdürü

 

 

Tasfiye Heyeti/Memuru         :

 

Adı ve Soyadı                        :

Tasfiye Adresi        :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir