Kooperatiflerin tasfiyesi kolaylaştı-30 Aralık 2012 Resmi Gazete-KEMAL ÖZMEN–Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

30 Aralık 2012  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28513

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE VE TİCARET     SİCİLİ KAYITLARININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye    edilmemiş anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ilgili kanunlardaki tasfiye usullerine    uyulmaksızın tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin usul ve    esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı mülga Türk Ticaret    Kanununda sayılan sebeplerle münfesih olan veya    sayılan anonim ve limited şirketleri;  13/1/2011 tarihli    ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde münfesih olacak    anonim ve limited şirketler ile    24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu uyarınca halen münfesih olan veya 1/7/2014 tarihine kadar münfesih olacak kooperatifleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen:

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: İç Ticaret Genel Müdürlüğünü,

c) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

ç) Müdürlük: Ticaret sicili müdürlüklerini,

d) Oda: Ticaret    ve sanayi odaları veya ticaret, sanayi ya da deniz ticaret odalarını,

e) Sicil    Gazetesi: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,

f) Şirket: Anonim ve limited şirketleri,

g) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

ifade eder.

Müdürlüklerce kapsama giren şirket ve kooperatiflerin belirlenmesi

MADDE 5 (1) Kendi kayıtları üzerinden aşağıdaki hallerden en az birinin varlığının tespit edilebildiği durumlarda, Müdürlüklerce aşağıdaki sebeplerle münfesih olan veya sayılan şirket ve kooperatifler 31/3/2013 tarihine    kadar resen belirlenir:

a)    Sermayelerini, 31/12/1998 tarihine kadar 5.000 TL’ye çıkarmayan anonim şirketler ile 500    TL’ye çıkarmayan limited şirketler.

b) Kanunun yürürlük tarihinden önce münfesih olan veya sayılan anonim ve limited şirketler.

c)    Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre herhangi bir    nedenle dağılmış olan kooperatifler.

ç) Sebebi ne olursa olsun aralıksız son beş yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile    kooperatifler.

d) 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 10 ve 32 nci    maddelerine göre adreslerinin ve durumlarının tespit edilememesi nedeniyle ilgili odadaki üyelikleri askıya alınan ve oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl sonunda oda kaydı silinerek, sicil    kaydı silinmek üzere Müdürlüklere bildirilen şirketler ve    kooperatifler.

(2) Birinci fıkra uyarınca resen yürütülen çalışmalar sırasında;  herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluş tarafından yukarıdaki durumları kanıtlarıyla Müdürlüğe bildirilen şirket ve    kooperatifler de belirlemeye dahil edilir. Ancak    bu bildirim sırasında ilgili kişiler tarafından yapılan bildirimlerde şirket veya    kooperatifin davalı veya davacı sıfatıyla devam eden davalarının bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın da Müdürlüğe verilmesi zorunludur.

(3) Birinci fıkrada öngörülen süreden sonra    1/7/2014 tarihine kadar tespit edilecek kapsam dahilindekişirket ya da kooperatiflere ilişkin bu Tebliğde öngörülen işlemler de müdürlükler tarafından aylık olarak yerine getirilir.

(4) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 1/7/2014 tarihine kadar münfesih olacak veya    sayılacak şirket ve kooperatifler    için herhangi bir kişi, kurum ya da    kuruluş tarafından kanıtlarıyla yapılacak başvurular da bu madde hükümlerine göre değerlendirilecektir.

(5) 1/7/2014 tarihine kadar münfesih olunduğuna dair kanıtlayıcı belgeler ile şirket ya da    kooperatifin davalı veya davacı sıfatıyla devam eden davalarının bulunmadığına ilişkin yazılı beyanla birlikte;

a) Şirket veya kooperatif ortaklarından herhangi    birinin veya ticaret siciline kayıtlı en son yetkililerinin, kendilerini,

b) Şirket veya kooperatif ortaklarından herhangi    birinin veya ticaret siciline kayıtlı en son yetkililerinin; kendileri yerine, başka bir ortağı veya başka bir yetkiliyi    ya da görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyan da eklenmek suretiyle üçüncü şahısları,

tasfiye memuru olarak    bildirmeleri halinde, sicil kayıtları üzerinden gerekli tespitlerin yapılmasından sonra, 6 ncı maddeye göre ayrıca ihtar yapılmaksızın Müdürlükçe 10 uncu ve 11 inci maddeye göre işlem yapılır.

Müdürlüklerce yapılacak    ihtar ve ilan

MADDE 6 (1) Müdürlüklerce resen ya da yapılacak bildirim üzerine tespit edilen şirket ve    kooperatiflerin ticaret sicilinde kayıtlı son adreslerine ve sicil kayıtlarına göre şirket veya kooperatifi temsil ve ilzama    yetkilendirilmiş kişilere 7 nci maddeye göre hazırlanacak ihtar gönderilir. Bu    ihtar, sermayelerini 31/12/1998 tarihine kadar    5.000 TL’ye çıkarmayarak münfesih olan anonim    şirketlerin ayrıca en son tescil    edilmiş denetçisine de gönderilir.

(2) Gönderilen ihtarlar, ilan edilmek üzere Müdürlükler tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğüne aynı gün gönderilir.

(3) Sicil    Gazetesinde yapılan ilan, ilgili odanın internet    sitesinde 7 nci maddeye uygun olarak aynen yayımlanır. İlgili odanın internet    sitesinin bulunmaması durumunda ilan TOBB’un internet    sitesinde yayımlanır.

İhtarın içeriği

MADDE 7 (1) Müdürlüklerce;

a)    Sermayelerini 31/12/1998 tarihine kadar 5.000 TL’ye çıkarmayarak münfesih olan anonim    şirketler ile 500 TL’ye çıkarmayarak münfesih olan limited şirketler için yapılacak ihtarda; tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde tasfiye    memurunun bildirilmesi, aksi takdirde ticaret sicili kayıtlarından unvanının silineceği, şirkete ait malvarlığının, unvana ilişkin kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye    intikal edeceği ve bunun kesin olduğu açıkça yazılır. (Ek-1)

b) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilenlerin dışındaki şirketler ile kooperatiflere yapılacak ihtarda tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde; münfesih olma sebepleri de gösterilerek, bu sebepleri ortadan kaldıran işlemlerin yapılıp ispat edici belgelerin Müdürlüğe verilmesi ya da tasfiye memurunun Müdürlüğe bildirilmesi gerektiği, bildirimde bulunulmaması halinde ise bu sürenin sonunda ticaret sicili kayıtlarından unvanının silineceği, şirkete/kooperatife ait malvarlığının unvana ilişkin kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye    intikal edeceği ve bunun kesin olduğu açıkça yazılır. (Ek-2)

c) Bu madde    uyarınca yapılacak ihtarlarda şirket ya da kooperatifin davalı veya davacı sıfatıyla devam eden davalarının bulunup bulunmadığının yazılı şekilde beyan edilmesi de istenir.

İhtarın sonuçları

MADDE 8 (1) 6 ncımadde uyarınca Müdürlüklerce yapılan ihtar;    ilgilisine ulaştığı durumlarda tebliğ tarihi    itibariyle, ulaşmadığı durumlarda ise ihtarın sicil gazetesinde    yayımlandığı tarihten    itibaren otuzuncu günün akşamı itibariyle 11/2/1959    tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılmış sayılır.

(2) İlgili odaların veya TOBB’un internet sayfasında yayımlanan ilanlar bildirici niteliğe sahiptir.

Tasfiye memurlarının bildirilmesi

MADDE 9 (1) Tasfiye memurunun bildirimi, ortaklardan    herhangi biri veya ticaret siciline kayıtlı en son yetkilileri tarafından yapılabilir. Bu bildirim, sermayelerini 31/12/1998    tarihine kadar öngörülen miktara çıkarmayan anonim    ile ortak sayısı yirmiyi aşan limited şirketlerin denetçileri tarafından da yapılabilir.

(2) Tasfiye    memurunu bildirmeye yetkili olanlar; kendilerini, diğer bir ortağı veya ticaret siciline kayıtlı en son diğer yetkililerden    birini yahut üçüncü bir şahsı tasfiye memuru olarak bildirebilirler. Pay sahibi olmayan denetçiler, sadece şirket ortaklarını veya yetkililerini tasfiye memuru olarak bildirebilir.

(3) Tasfiye    memurunu bildirmeye yetkili olanların, kendileri dışında başka birisini tasfiye memuru olarak bildirmeleri    halinde, bu kişilerin görevi kabul    ettiklerine dair beyanının söz konusu bildirime eklenmesi şarttır.

(4) Tasfiye    memuru olarak üçüncü şahısların bildirilebilmesi için ortakların veya yöneticilerin hiçbirinin tasfiye    memuru olarak bildirilmemiş olması şarttır. Ortaklar ve/veya yöneticiler ile    birlikte üçüncü şahısların bildirilmesi halinde, üçüncü şahıslar tasfiye memuru olarak bildirilmiş sayılmazlar.

(5) Tasfiye    memurunu bildirmeye yetkili olanlarca, farklı ortakların veya yöneticilerin ayrı ayrı ya da birlikte    tasfiye memuru olarak bildirilmeleri halinde, bunların tamamı tasfiye memuru olarak bildirilmiş kabul edilir.

Tasfiye memurlarının tescili

MADDE 10 (1) Bu Tebliğ hükümlerine göre bildirilen    tasfiye memurunun/memurlarının adı, soyadı, yerleşim yeri ile tasfiye adresi tescil edilir.

(2) Tasfiye    memuru olarak bildirilen ortakların veya yöneticilerin tamamı tasfiye memuru olarak tescil edilir.

(3) Ortaklardan    veya yöneticilerden en az birinin tasfiye memuru olarak    bildirilmesi halinde üçüncü bir şahıs tasfiye memuru olarak bildirilse dahi üçüncü şahıs tasfiye memuru olarak tescil edilemez.

(4) Tasfiye    memuru olarak sadece üçüncü bir şahsın bildirilmesi halinde, bu kişi tasfiye memuru    olarak tescil edilir.

(5) Tasfiye    memurlarının birden fazla olması halinde bunlar    birlikte hareket ederler.

İlan

MADDE 11 (1) Tasfiye memurlarının tesciline ilişkin hususlar, sicil gazetesinde ve ilgili odanın veya TOBB’un    internet sayfasında ilan edilir.

(2) İlanda ayrıca;

a) Şirket veya kooperatifin alacaklıları, ilan tarihinden itibaren iki ay içinde alacaklarını tasfiye memurlarına kanıtlarıyla birlikte bildirmeye davet edilir.

b) Anonim şirketler ile kooperatiflerin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerine, limited şirketlerde ise müdürlerine; ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde şirket veya kooperatifin mevcut malvarlığı ile alacak ve borçlarını gösterir listenin tasfiye memuruna verilmesi gerektiği ihtar edilir.(Ek-3)

(3) Bu madde    gereğince yapılacak ilan 7201    sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılmış tebligat yerine geçer.

Tasfiye memurlarınca yapılacak işlemler

MADDE 12 (1) Tasfiye memurları, alacaklıların alacaklarını bildirmeleri için öngörülen iki aylık sürenin sonunda, şirket veya kooperatifin durumunu gösterir bir bilanço hazırlar.

(2) Tasfiye    memurunca hazırlanan bilançoya göre şirket veya kooperatifin varlığının borçlarından fazla olması halinde, tasfiye memuru tasfiyeyi altı ay içerisinde sonuçlandırır. Gerekli hallerde tasfiye süresi altı ayı aşmamak üzere, tasfiye    memurunun müracaatı halinde Bakanlıkça bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

(3) Yapılacak tasfiye işlemleri sırasında ilgili Kanunlardaki ve esas sözleşmelerdeki genel kurul kararı alınmasını zorunlu kılan hükümler uygulanmaz.

(4) Şirket veya kooperatif borçları ödendikten sonra kalan mal mevcudu ortakların payları oranında ortaklara dağıtılır.

(5) Tasfiye    tamamlandıktan sonra tasfiye memurunca hazırlanacak kesin bilançoda ibraz edilmek suretiyle Müdürlüğe başvurulur. Müdürlükçe şirket veya kooperatife ait unvan ticaret sicilinden    silinir ve durum Sicil Gazetesinde ilan edilir.

(6) Tasfiye    memuru, hazırlanan bilançoya göre şirket veya kooperatifin borçlarının varlığından fazla olması halinde durumu derhal alacaklılara bildirir. Yapılacak bildirimde şirket veya kooperatifin iflasına karar verilmesi için mahkemeye başvurmaları da istenir.

(7) Bildirimde    ayrıca, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde şirket veya    kooperatifin iflası için mahkemeye müracaat edildiğinin tasfiye memuruna bildirilmemesi halinde şirket veya kooperatifin ticaret sicili kaydının silineceği ihtar olunur.

(8) Alacaklıların başvurusu üzerine mahkemece    iflasın açılmasına karar verilir ve tasfiye 9/6/1932    tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun    ilgili hükümlerine göre yürütülür.

(9) Tasfiye    memurunun ihtarına rağmen süresi içinde şirket veya    kooperatifin iflası için mahkemeye müracaat edildiğinin bildirilmemesi halinde, tasfiye memurlarının başvurusu üzerine şirket veya kooperatifin unvanı ticaret    sicilinden silinir ve bu durum Sicil Gazetesinde ilan edilir.

(10) Tasfiye    memurlarına 11 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgi ve belgelerin verilmemesi    veya tasfiye memurlarınca da bu bilgi ve belgelere erişilememesi halinde, durum Müdürlüğe bildirilerek, başka bir işleme gerek kalmaksızın unvan ticaret sicilinden silinir ve bu durum    Sicil Gazetesinde ilan edilir.

İhtar ve ilana cevap verilmemesi    halinde yapılacak işlemler

MADDE 13 (1) Müdürlük tarafından 6 ncı madde uyarınca yapılan ihtara ve ilanlara rağmen iki ay içerisinde cevap vermeyen veya tasfiye memurunu    bildirmeyen yahut durumunu Kanuna uygun hale getirmeyen veya faaliyette    bulunduğunu adres ve kanıtlarıyla birlikte bildirmeyen şirket veya    kooperatiflerin unvanı ticaret sicilinden resen silinir.

(2) Resen unvanı silinen şirket veya kooperatifler Sicil Gazetesinde ve    ilgili odanın veya TOBB’un internet sitesinde    ilan edilir.

Tasfiye işlemlerine    başlanmışşirketler

MADDE 14 (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye işlemlerine başlanmış ve tasfiyesi tamamlanmış olmasına rağmen kesin bilançonun genel kurula    sunulamaması nedeniyle unvanları sicilden    silinemeyen şirket ve kooperatiflerin, bu Tebliğ hükümlerine göre kayıtlarının silinebilmesi için tasfiye    memurlarının ilgili Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir.

(2) Tasfiye    memurları tarafından; genel    kurulun Kanunun öngördüğü asgari süre ve şartlara uygun olarak toplantıya çağrılmış olmasına rağmen iki defa üst üste toplanamadığını ispatlayıcı belgelerin ve kesin bilanço ile şirket ya da kooperatifin davalı veya davacı sıfatıyla devam eden davalarının bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğe verilmesi gerekmektedir.

(3) Müdürlüklerce; başvuru üzerine, tevdi edilen belgeler ve kendi kayıtları üzerinden gerekli inceleme yapıldıktan sonra, bu maddede öngörülen şartların varlığının tespiti halinde unvana ilişkin kayıtlar silinir ve bu durum Sicil Gazetesinde ilan    edilir.

Borçlu olan şirketlerin unvanlarının silinmesi

MADDE 15 (1) Müdürlük tarafından 12 nci maddenin dokuzuncu ve onuncu fıkraları ile 13 üncü madde uyarınca ticaret sicilinden unvanları silinecek şirket veya kooperatiflerin borçları unvanların silinmesine    engel teşkil etmez.

Çeşitli hükümler

MADDE 16 (1) Bu Tebliğin ilgili hükümlerine göre ticaret    sicilinden kaydı silinen anonim şirketler ve kooperatiflerin    kanuni temsilcileri ile limited şirket ortaklarının, unvanlarının sicilden silindiği tarihten önceki kamu borçlarından doğan sorumlulukları 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun kapsamında devam eder.

(2) Bu Tebliğ hükümlerine göre, ticaret    sicilinden kaydı silinen şirket veya    kooperatiflerin alacaklıları ile hukuki menfaatleri bulunanlar haklı sebeplere dayanarak silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde mahkemeye başvurarak şirket veya kooperatifin ihyasını isteyebilir.

(3) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürüten tasfiye memurlarının sorumlulukları hakkında, özel kanunlardaki buna ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanun ve Kooperatifler Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

(4) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca yapılacak tescil ve kayıt silme işlemleri her türlü harçtan, bu işlemler için düzenlenecek kâğıtlar damga    vergisinden müstesnadır.

(5) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca Sicil    Gazetesinde yayımlanacak olan ilanlardan ücret alınmaz.

Yürürlük

MADDE 17 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

Ticaret Sicili Müdürlüğünce Şirketin Temsil Ve İlzamı    İle Yetkilendirilmiş Kişiler İle Denetçilere Yapılacak İhtar Örneği

Ticaret Sicil No: …………………….

 

Ticaret Unvanı

………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

 

 

Adresi: ……………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Müdürlüğümüzün    ……………….. sicil numarasında kayıtlı bulunan ve    ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde;    şirketinizin ….. tarihine kadar    … TL’ye çıkarmayarak münfesih duruma düştüğü tespit edilmiştir.

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketinizin tasfiye işlemlerine    başlanılabilmesi için, şirketiniz ortakları, yöneticileri veya denetçileri    ya da müdürleri tarafından iki ay içinde, tasfiye memurunun bildirilmesi    gerekmekte olup, tasfiye memurunun süresi içerisinde bildirilmemesi halinde    Şirketin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete ait    malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye    intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtar olunur.

6102    sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi    uyarınca, şirketinizin iş bu tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde    tasfiye memurunun bildirilmesi ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya    davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı    beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde, tasfiye    memurunun bildirilmemesi halinde şirketinin/kooperatifinizin unvanı ticaret    sicilinden silinecek olup, şirketinize ait malvarlığının kaydın silindiği    tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin    olduğu ihtar olunur.

 

 

 

 

 

 

Ticaret Sicili Müdürü

 

 

 

Not            :

1. Bu    ihtarın şirket veya kooperatifin ticaret silinde kayıtlı son adresine ve    sicil kayıtlarına göre şirket veya kooperatifi temsil ve ilzama    yetkilendirilmiş kişilere ulaşmaması durumunda, Türkiye Ticaret Sicili    Gazetesi’nde ilanın yayımlandığı tarihten itibaren otuzuncu günün sonunda    ihtar yapılmış sayılır.

2. Tasfiye    memurunun üçüncü şahıslar arasından seçilmesi durumunda, bunların görevi    kabul ettiklerine dair beyanlarının da Müdürlüğe başvuru sırasında ibrazı    gerekmektedir.

 

Ek-2

 

Ticaret Sicili Müdürlüğünce Şirketin    Temsil Ve İlzamı İle Yetkilendirilmiş Kişilere Yapılacak İhtar Örneği

 

Ticaret Sicil    No: …………………….

 

Ticaret Unvanı

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

 

Adresi: …………………………………………………………………………………..

 

Müdürlüğümüzün    ………………..sicil numarasında kayıtlı bulunan    şirketinizin/kooperatifinizin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan    inceleme neticesinde; aşağıda sayılan sebeplerden ötürü münfesih durumda    olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketinizin/kooperatifinizin    infisah sebeplerinin iş bu tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde    münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici    belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin    faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye    memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı    sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın    Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen    süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin    yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da    tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketinizin/kooperatifinizin    unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirketinize/kooperatifinize ait    malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye    intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtar olunur.

İnfisah sebepleri:

 

Bu bölümde şirket ya da kooperatifin    münfesih olma sebepleri açıkça belirtilecektir.

Ticaret Sicili Müdürü

Not         :

1. Bu ihtarın şirket veya kooperatifin    ticaret silinde kayıtlı son adresine ve sicil kayıtlarına göre şirket veya    kooperatifi temsil ve ilzama yetkilendirilmiş kişilere ulaşmaması    durumunda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanın yayımlandığı tarihten    itibaren otuzuncu günün sonunda ihtar yapılmış sayılır.

2. Tasfiye memurunun üçüncü    şahıslar arasından seçilmesi durumunda, bunların görevi kabul ettiklerine    dair beyanlarının da Müdürlüğe başvuru sırasında ibrazı gerekmektedir.

 

 

Ek-3

 

Tasfiye Memurlarının Tesciline Dair İlan Örneği

 

Ticaret Sicil    No: …………………….

 

Ticaret Unvanı

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

 

Adresi: …………………………………………………………………………………..

 

Yukarıda    bilgileri verilen şirketin/kooperatifin, 6102 sayılı Türk Ticaret    Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca tasfiye    işlemlerini yürütmek üzere tasfiye memuru olarak bildirilen aşağıdaki    kişi/kişiler ile tasfiye adresinin …/…/….tarihinde    tescil edildiği ilan ve aşağıdaki hususlar ilgililere ihtar olunur.

1-          Şirketin/kooperatifin    yönetim kurulu üyelerinden her birinin ve denetçilerinin, müdür ya da    müdürlerinin şirket ya da kooperatifin malvarlığı ile alacak veya    borçları gösterir listeyi, belgeleri ile birlikte işbu ilan tarihinden    itibaren en geç bir ay içinde,

2-          Şirketin/kooperatifin borçlu    ve alacaklılarının, alacaklarını kanıtlarıyla birlikte, işbu ilan    tarihinden itibaren en geç iki ay içinde,

6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi uyarınca aşağıda adı, soyadı ve adresi    belirtilen tasfiye memuruna bildirmeleri gerekmekte olup, bu bilgi ve    belgelerin belirtilen süre içinde tasfiye memuruna verilmemesi veya tasfiye    memurunca da bu bilgi ve belgelere ulaşılamaması  durumunda, tasfiye    memurunun bildirimi üzerine Müdürlüğümüzce başka bir işleme gerek    kalmaksızın, şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecektir.

 

Ticaret Sicili Müdürü

 

 

Tasfiye Heyeti/Memuru         :

 

Adı ve Soyadı                        :

Tasfiye Adresi        :

 

YEDİNCİ BÖLÜM: KOOPERATİFLERİN DAĞILMASI

   

A DAĞILMA SEBEPLERİ:

   

Madde 81 – (Değişik madde: 06/10/1988 – 3476/20 md.)

    Kooperatif:

    1. Anasözleşme gereğince,

    2. Genel Kurul kararı ile,

    3. İflasın açılmasıyla,

    4. Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, ilgili bakanlığın mahkemeden alacağı karar üzerine,

    5. Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle,

    6. Üç yıl olağan genel kurulunu yapmaması halinde,

    7. Amacına ulaşma imkanının bulunmadığının ilgili Bakanlıkça tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla,

    Dağılır.

    Konut yapı kooperatifleri, anasözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış sayılır ve dağılır. Ancak tescil tarihinden itibaren 6 ay içerisinde usulune uygun şekilde anasözleşme değişikliği yapılarak kooperatifin amacının değiştirilmesi halinde dağılmaya ilişkin hüküm uygulanmaz. (Ek cümle: 03/06/2010-5983 S.K./2.mad.) Amacına ulaşılarak dağılma sürecine girmiş olan kooperatiflerden çıkan veya çıkarılan ortağın konutu veya işyeri çıkma veya çıkarılma sebebiyle geri alınamaz; ancak, bu eski ortaklar daha sonra oluşabilecek tasfiye masraflarına katılırlar.Konut kooperatiflerinde yapı kullanma izninin alınmasını müteakip en geç bir yıl içinde ortakların Kat Mülkiyeti Kanununa göre ferdi münasebet işleri sonuçlandırılır.

    Mahkemece veya genel kurulca tasfiye memurları seçilmediği takdirde tasfiye işlerini yönetim kurulu yapar, Tasfiye kurulu üyelerine, atamayı yapan merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir.

    Anasözleşme ile özel bir nisap belirlenmemiş ise, tasfiye halinde kooperatiflerin genel kurul toplantılarında nisap aranmaz. Kararlar oy çokluğu ile verilir.

    Tasfiye kurulunun görevleri anasözleşmede gösterilir,

    Tasfiye kurulu üyeleri, tasfiye işlerinin biran önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlüdür.

    56 ncı maddenin 1 inci fıkrasının 3 üncü bendi ile 62 nci madde hükümleri tasfiye kurulu üyeleri hakkında da uygulanır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir