Şirket bünyesinde geçici olarak görevlendirilen personelin şirket tarafından karşılanan yemek, benzin, otopark, telefon faturasının gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.

Başlık Şirket bünyesinde geçici olarak görevlendirilen personelin şirket tarafından karşılanan yemek, benzin, otopark, telefon faturasının gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.
Tarih 29/11/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[8-2012/254]-3109
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[8-2012/254]-3109

29/11/2012

Konu

:

Şirket bünyesinde geçici olarak görevlendirilen personelin şirket tarafından karşılanan yemek, benzin, otopark, telefon faturasının gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, kartlı ödeme sistemleriyle ilgili olarak yapılan sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarının, kart hamilleri, üye işyerleri, bankalar ve ülke ekonomisine verdiği zararların önlenmesi ve bu suçların araştırılmasında ihtisaslaşmanın sağlanması maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile şirketiniz arasında yapılan protokol gereği, şirketiniz bünyesinde geçici olarak Jandarma Subayı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli görevlendirildiği belirtilerek, Şirketiniz tarafından protokol gereği geçici görevlendirilen personellere yapılan yemek, benzin, otopark, telefon faturası gibi muhtelif harcamaların kurum kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Müdürlüğümüz görüşü aşağıda açıklanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, Kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm uyarıca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40 ıncı maddesinde, safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup söz konusu maddenin birinci bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi maksadıyla yapılan genel giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için, söz konusu giderlerle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması gerekmekte olup bu mahiyette olmayan giderlerin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Özelge talep formu ekinde yer alan Şirketiniz ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 21/06/2012 tarihli “Kartlı Ödeme Sistemleri Sahteciliği ve Dolandırıcılığı ile Etkin Mücadele Konusunda İş Birliği Protokolü”nün BKM’nin Yükümlülükleri başlıklı 2 nci maddesinin (b) bendinde, “İhtisas polisinin çalışmalarını yürütebileceği uygun ortamı BKM ofisi içersinde sağlamak, bilgisayar, yazıcı, internet erişimi, uluslar arası görüşmelere açık bir sabit telefon ile bir mobil telefon tahsis etmek”, aynı maddenin (c) bendinde ise, “ihtisas polisinin, ulaşım, konaklama, yemek vb. masraflarını, BKM düzenlemelerine göre karşılamak” olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı ile 26/03/2003 tarihinde imzalanan “Jandarma Genel Komutanlığı Mensubu (1) Subayın Kartlı Ödeme Sistemi Sahteciliği ve Dolandırıcılığı Konusunda Uzmanlaşmasına (Eğitilmesine) İlişkin Protokol”ün BKM’nin yükümlülükleri başlıklı 2 nci bölümün (e) bendinde, “İhtisas Jandarmasının kartlı ödeme sistemleri sahteciliği/dolandırıcılığı ile ilgili görevlendirilmesinde ulaşım, iaşe ve iskan masraflarını “BKM A.Ş. Harcırah ve Seyahat Yönetmeliği” esaslarına göre karşılanmasını sağlamak”, (f) bendinde ise, ” İhtisas Jandarmasına BKM’de kurs gördüğü süre içerisinde; çalışmalarını yürütebileceği bir ofis, bilgisayar, yazıcı, internet erişimi, milletlerarasına açık sabit PTT telefonu ile çağrı cihazı ve/veya cep telefonu tahsis etmek” olduğu hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, Şirketiniz kuruluşuna ait Ticaret Sicil Gazetenizin amaç ve konuları içersinde, kartlı ödeme sistemleri ile ilişkili olarak, sahtekarlığı önleyici tedbirleri almak, birleşik uyarı listesi yayınlamak, güvenlik yöntemleri tespit etmek ve bunları uygulamak yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, Şirketiniz faaliyet konusu ile ilgili olmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile şirketiniz arasında düzenlenen protokol gereği, geçici görevlendirilen Jandarma Subayı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yapılan yemek, benzin, otopark, telefon faturası gibi muhtelif harcamaların, işin önem ve genişliği ile orantılı olmak şartıyla Gelir Vergisi Kanununun 40/1 maddesi gereğince kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.

Öte yandan, Şirketiniz tarafından yapılan söz konusu harcamaların, Vergi Usul Kanununun 229 ve takip eden ilgili maddelerinde yer alan belgelerle tevsik edilmesi gerektiği ise tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir