İsim değiştirmede yetkili mahkeme neresidir ?-Kemal özmen

Üyemizin Özeti
İsim değiştirilmesine ilişkin uyuşmazlık 6100 sayılı HMK.’nun 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra açılan çekişmesiz yargı işi niteliğinde olup sulh hukuk mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.
(Karar Tarihi : 02.07.2012)
Dava: İsim değiştirilmesine ilişkin talep hakkında K____ Asliye Hukuk Mahkemesi ile K____ Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

Karar: Talep, isim değiştirilmesine ilişkindir.

K____ Asliye Hukuk Mahkemesi davanın çekişmesiz yargı işi olduğundan dolayı sulh mahkemelerinde görülmesi gerektiği gerekçesi ile görevsizlik kararı vermiştir.

K____ Sulh Hukuk Mahkemesi 5490 sayılı Kanunun 36. maddesinde nüfus kayıtlarına ilişkin davaların asliye hukuk mahkemelerinde bakılacağından bahisle görevsizlik kararı vermiştir.

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK.’nun 382. maddesinde, çekişmesiz yargı işleri düzenlenmiş aynı maddenin 2. fıkrasının (a) bendinde, Kişiler hukukundaki çekişmesiz yargı işleri başlığı altında 2. madde olarak Ad ve soyadın değiştirilmesi hususuna ilişkin taleplerin çekişmesiz yargı işi olduğu belirtilmiş aynı yasanın 383. maddesinde de çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesi olacağı hükmüne yer verilmiştir.

HMK.’nun 383. maddesine göre çekişmesiz yargıda sulh hukuk mahkemesinin görevi asıl olup asliye hukuk mahkemesinin görevi istisna olduğundan yalnız mahkeme veya hakim terimlerinin kullanıldığı bütün çekişmesiz yargı işleri için sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu sonucuna varılmaktadır. (Prof. Dr. B. Kuru/Prof. Dr. A.C.Budak İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 85, Sayı: 5, Yıl: 2011, sh: 33-36)

Somut olayda uyuşmazlık 07.12.2011 tarihinde yani 6100 sayılı HMK.’nun yürürlüğe girmesinden sonra mahkemeye getirilmiştir.

Bu durumda, isim değiştirilmesine ilişkin uyuşmazlık 6100 sayılı HMK.’nun 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra açılan çekişmesiz yargı işi niteliğinde olup sulh hukuk mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK.’nun 21. ve 22. maddeleri gereğince K. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin yargı yeri olarak belirlenmesine, 02.07.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir