Yapı Kooperatiflerine Yapı Müteahhiti Yetki Belgesi Numarası verilmesi hk.-KEMAL ÖZMEN

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.09.0.MHG.0.11.00.00-010.06/ 1336                                       18/06/2012

Konu   : Yapı Kooperatiflerine Yapı Müteahhiti Yetki Belgesi Numarası verilmesi hk.

                         VALİLİĞİNE

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Bakanlığımıza gerek yazılı gerekse şifahi başvurularda özetle; kendilerine ait binaların yapım işini üstlenmek isteyen yapı kooperatiflerine “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” kapsamında “Geçici yapı müteahhidi yetki belgesi numarası” verilmesi talep edilmekte ve işlemlerinin nasıl yürütüleceği konusunda bilgi istenilmektedir.

Yapı kooperatiflerinin kendi binalarının yapım işini üstlenmeleri ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığından alınan yazılarda özetle; yapı kooperatiflerinin Türk Ticaret Kanunu kapsamında ticaret şirketi olarak sayıldığı ve ticaret odalarına üye oldukları; ana sözleşmelerindeki çalışma konuları çerçevesinde emanet usulü ile kendi kaynaklarını kullanarak kendilerine ait bina ve tesislerin yapım işini üstlenebildikleri; bu nedenle “Yapı müteahhidi yetki belgesi numarası” verilmesinin ve bu numaranın iptalini gerektiren işlemlerin yapı kooperatiflerine de uygulanmasının mümkün olacağı, yönünde görüş belirtilmiştir.

Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 ncü maddesinde “Yetki belgesi numarası: yapı müteahhitlerinin kayıt altına alınmasına ve yapı müteahhitliği faaliyetlerinin takibine esas olmak üzere, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin ilgili hanesine yazılacak olan numara olarak tanımlanmış; “Genel esaslar” başlıklı 5 nci maddesinin birinci fıkrasında; yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi, her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılmasının esas olduğu; “Yetki belgesi numarası için müracaat” başlıklı 6 ncı maddesinde; yapı müteahhitliği yapmak üzere yetki belgesi numarası almak isteyen gerçek ve tüzel kişinin, Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formunu doldurup imzalayacağı, yapı müteahhidi tüzel kişi ise meslek odasına kayıt belgesi ile birlikte şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslını veya Müdürlükçe ya da ilgili Sicil Memurluğunca tasdik edilmiş suretini Form ekinde Müdürlüğe vereceğine ilişkin hüküm bulunmaktadır.

Bu çerçevede; Yapı kooperatiflerinin ana sözleşmelerinde gösterilen amaçları doğrultusunda inşasından sorumlu bulunduğu kendi yapılarının müteahhitliğini üstlenebilmeleri için; “Geçici yetki belgesi numarası” verilmesi mümkündür. Ancak alınan bu Geçici yetki belgesi numarası ile kooperatifin ana sözleşmesinde belirtilmeyen başka bir yapım işinin müteahhitliğinin üstlenmeleri, yapım işi için ihalelere girmeleri söz konusu değildir.

Bu kapsamda; sadece kendilerine ait binaların ve tesislerin yapım işlerinin müteahhitliğini üstlenebilmeleri için;

a)   Yapı Kooperatifini temsile yetkili en az iki yönetim kurulu üyesince imzalı Yönetmelik eki EK-1 başvuru formunu; Yönetim Kurulu Güncel Yetki Belgesinin aslını veya onaylı suretini,

b)   Devamı için bize ulaşın info@ozmconsultancy.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir