Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği ile Kalkınma Ajansı arasında 4562 sayılı Kanun kapsamında soğuk hava deposu kurulum projesine ilişkin düzenlenecek destek sözleşmesinin damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hk. -Kemal özmen

Başlık Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği ile Kalkınma Ajansı arasında 4562 sayılı Kanun kapsamında soğuk hava deposu kurulum projesine ilişkin düzenlenecek destek sözleşmesinin damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.
Tarih 22/05/2012
Sayı B.07.4.DEF.0.66.10.00-B.07.4.DEF.4.66.00.1-6
Kapsam

T.C.

YOZGAT VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı :B.07.4.DEF.0.66.10.00-B.07.4.DEF.4.66.00.1-6 22/05/2012

Konu : Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği ile

Kalkınma Ajansı arasında 4562 sayılı Kanun

kapsamında soğuk hava deposu kurulum projesine

ilişkin düzenlenecek destek sözleşmesinin

damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.

İlgi : … tarih ve … sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünüz tarafından … Kalkınma Ajansına yapılan … Başvuru Nolu soğuk hava deposu kurulum projesine ilişkin olarak 2010 yılı küçük ölçekli alt yapı projeleri mali destek programı kapsamında mali destek almaya hak kazandığınız belirtilerek kalkınma ajansı ile yapacağınız destek sözleşmesine ilişkin damga vergisinden muaf olup olmadığınız hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 26 ncı maddesinde ajansların; alacaklarının tahsili, taşınır ve taşınmaz mallarının alım, satım, kiralama ve devri, mal ve hizmet alımları, proje ve faaliyet desteği kapsamında yapılacak işlemler ve düzenlenecek kağıtlar ile ilgili olarak damga vergisi, harç ve fondan; yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaf olduğu hükme bağlanmıştır. Buna göre, 5449 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca, bu maddede sayılan işlemleri nedeniyle düzenlenecek kağıtlar yönünden kalkınma ajanslarının damga vergisi muafiyeti bulunmaktadır.

Öte yandan, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 20 nci maddesinde, Organize Sanayi Bölgelerinin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi alt yapı ve genel hizmet tesisleri kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alınarak dağıtım ve satışını yapma, üretim tesisleri kurma ve işletme hakkının sadece Organize Sanayi Bölgesinin yetki ve sorumluluğunda olduğu; 21 inci maddesinde ise,Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğinin, bu Kanunun uygulaması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 21 inci maddesi ile Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine bu Kanunun uygulanmasına dair işlemler yönünden muafiyet tanınmış olup, Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği ile 5449 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen işlemlerinde düzenlenen kağıtlar yönünden damga vergisi muafiyeti bulunan … Kalkınma Ajansı arasında 4562 sayılı Kanun kapsamında soğuk hava deposu kurulum projesine ilişkin düzenleneceği anlaşılan destek sözleşmesinin damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir