Yeni Türk Ticaret Kanununa göre Limited Şirket Ana Sözleşme Örneği-KEMAL ÖZMEN

 

 

 

LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

Madde1–       Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular       arasında bir Limited Şirket  kurulmuştur.

Sıra         no

1

Kurucunun         Adı ve Soyadı

……………………………….

Yerleşim         Yeri

………………..

 

Uyruğu             T.C. Kimlik No

……….         ………………

 

(Kurucuların en az bir gerçek veya tüzel kişi olması         ve ortak sayısının elliyi aşmaması gerekmektedir. Tüzel kişi kurucu         ortakların unvanları, merkezleri ve ticaret sicili numaralarının         yazılması zorunludur. Madde 573/1, 574/1)

 

ÜNVAN:

Madde 2- Şirketin ünvanı       …………………………………………………….. Limited Şirketidir.

(İşletme konusunun ticaret unvanında gösterilmesi       zorunludur. Madde 43)

AMAÇ VE KONU:

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu       başlıca şunlardır.

  1. ……………………………………………………..
  2. ……………………………………………………..
  3. ……………………………………………………..

(Şirketin işletme konusunun esas noktaları       belirtilmeli ve tanımlanmalıdır. Özel kanunlardaki hükümler saklı       kalmak kaydıyla, limited şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü       ekonomik amaç ve konular için kurulabilir. Madde 576, 573/3)

 

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4- Şirketin merkezi       ……………………’dır. Adresi …………………… dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret       siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.       Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.       Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini       süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır

SÜRE:

Madde 5-  Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren (…) yıldır. Bu süre şirket       sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

(Şirketin varsa süresi belirtilmelidir.       Herhangi bir süre belirlenmemiş ise “Süresiz” ibaresi yazılmalıdır. Madde       587)

SERMAYE :

Madde 6- Şirketin sermayesi       …………………… paya ayrılmış ………………Türk Lira

olup bunun,

…………………. paya karşılık olan       …………………….. Türk Lirası ………………………..

…………………. paya karşılık olan       …………………….. Türk Lirası ………………………..

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden       taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin ¼ ü şirketin       tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾’ü ise genel kurulun alacağı       kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde       ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin (….) maddesine       göre yapılır.

(Şirket sermayesi onbin Türk Lirasından az       olamaz. Farklı itibari değerde paylar belirlenebilir. Ancak, esas sermaye       paylarının değerleri yirmibeş Türk Lirası veya katları şeklinde       belirlenmelidir. Madde 580, 583)

İLAN:

Madde 7- Şirkete ait ilanlar…………………………………………………………. yapılır.

(Şirkete ait ilanların ne surette ve hangi       sürede yapılacağı açıkça belirtilir. Genel kurul toplantılarına ilişkin       ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur. Genel       kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türkiye Ticaret Sicili       Gazetesinde ve internet sitesi açma yükümlülüğü varsa internet sitesinde       yapılması zorunludur. (Madde 576/1-e, 617/2, 617/3)

 ŞİRKETİN       İDARESİ:

Madde 8- Şirketin işleri ve işlemleri       genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından       yürütülür.

İlk …………..yıl için       …………………………………………….. şirket müdürü       olarak seçilmiştir.

 

TEMSİL:

Madde 9- Şirketi müdürler temsil       ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tespit,       tescil ve ilan olunur.

(Şirket ortaklarından en az birine şirketin       yönetim hakkının ve temsil yetkisinin verilmesi gerekir. Madde 623)

HESAP DÖNEMİ:

Madde 10- Şirketin hesap yılı Ocak       ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız       ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak       Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 11- Şirketin net dönem karı       yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net       dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar,       genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar       payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme       yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla       hesaplanır.

 

(Şirket       sözleşmesi ile kar dağıtımına ilişkin farklı bir hesaplama yöntemi       belirlenebilir. Madde 608/2 )

 

YEDEK AKÇE

Madde 12- Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya       kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek       akçe ayrılmaya devam olunur.

Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme       hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça       pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

(Şirket sözleşmesi ile yıllık karın       %5’inden fazla ve ödenmiş sermayenin %20’sini aşabilecek tutarda yedek       akçe ayrılması belirlenebilir. Şirket sözleşmesi ile başka yedek akçe       ayrılması da öngörülebilir ve bunların özgülenme amacıyla harcanma       yolları ve şartları belirlenebilir. Madde 521)

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 13- Bu ana sözleşmede       bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Kurucunun       Adı ve Soyadı                                                                           İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir