Site yönetiminin ortak alanları kiraya vermesi-Kemal OZMEN

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)
(Gelir ve Kurumlar Vergisi Müdürlüğü)

SAYI : B.07.1.GİB.4.42.16.01
GVK-2/1190
KONU : Site yönetiminin ortak alanları kiraya vermesi 24.06.2008
durumunda vergilendirmenin nasıl olacağı hk.

İlgi: Bila tarihli dilekçeniz.

ilgide kayıtlı dilekçenizde; sitesinde yöneticilik yaptığınızı,41 dairelik sitenize ait olan kapıcı dairesini, siteniz giderlerinin bir kısmını karşılamak amacıyla kiraya vermeye düşündüğünüzü belirterek, elde edilecek kira gelirinin vergilendirilmesi hususunda bilgi istemektesiniz.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ‘Gayrimenkul Sermaye İradının Tarifi’ başlıklı 70. maddesinde; ” Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır:
1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;
… ” hükümlerine yer verilmiştir.
Aynı Kanununun ‘Kazançlarda İstisnaları’ düzenleyen dördüncü bölümünün ‘Gayrimenkuller ve Haklarda’ başlıklı 21. maddesinde; “(4369 sayılı Kanunun 27’nci maddesiyle değişen fıkra Geçerlilik; 1.1.1998 Yürürlük: 29.7.1998) Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 1.500.000.000 (4842 sayılı Kanunun 16’ncı maddesiyle Kanuni had olarak belirlenmiştir. Yürürlük; 24.4.2003; Geçerlilik; 1.1.2003) lirası gelir vergisinden müstesnadır.(266 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2008 yılı için 2.400 YTL. ) İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.
Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar bu istisnadan faydalanamazlar.” hükümleri yer almaktadır.
Yine aynı kanunun ‘Gelirin toplanması ve Beyanı’ başlıklı 8S.maddesinde; “(4369 sayılı Kanunun 44’üncü maddesiyle değişen madde Yürürlük; 1998 yılı gelirlerine uygulanmak üzere 29.7.1998) Mükellefler, ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur .

… ” hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan; site yönetimi tarafından ortak alanların kiraya verilmesi suretiyle elde edilen gelir, niteliği bakımından kat maliklerince elde edilen gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilmektedir.
Buna göre; kapıcı dairesinin mesken olarak kiraya verilmesi durumunda, her bir kat malikinin (ticari, zirai veya mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olmayanların) hissesine düşen kira geliri (varsa diğer mesken kira gelirleri de dikkate alınarak) Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesinde hüküm altına alınan istisna tutarını aştığı takdirde, kat malikleri tarafından gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edilecektir.
Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesinde hüküm altına alınan istisnadan yararlanamayacak olan ticari (basit usulde vergiye tabi olan mükellefler dahil) zirai veya mesleki kazanç sahibi olan kat maliklerinin, hisselerine düşen kira gelirlerini beyannamelerine dahil etmeleri gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir