Kooperatifler bilanco usulu defter tutmalı mıdır ?-Kemal OZMEN

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Usul Gelir Müdürlüğü

SAYI : B.07.4.DEF.0.34.20./ VUK- 14.11.2001-7862
KONU : Kooperatifin bilanço usulüne göre defter tutması gerekip gerekmediği hk.

………………………………………….

İLGİ : ………………. tarih ve ………………… sayılı yazınız.

İlgi yazınızda; …………………………………………………………………………….. Vergi Usul Kanununun 182.maddesi gereğince bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluş ve işletmelere dahil olup olmadığı hususu sorulmaktadır.

Bilindiği üzere; 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1’nci maddesinde; “Aşağıda yazılı kurumların kazançları kurumlar vergisine tabiidir.

A-Sermaye şirketleri,

B-Kooperatifler,

C-İktisadi Kamu Müesseseleri,

D-Dernek ve Vakıflara ait iktisadi işletmeler,

E-(3239 sayılı kanunun 71’nci maddesi ile eklenen bent) İş ortaklıkları,

Bu kanunun tatbikatında sendikalar dernek; cemaatler vakıf hükmündedir.

Kurum kazancı, Gelir Vergisi mevzuuna giren gelir unsurlarından terekküp eder.” hükmü yeralmıştır.

Diğer yandan; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177/5’nci maddesine göre, kurumlar vergisine tabi olan diğer tüzel kişilerin (bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.); I’nci sınıfa dahil oldukları belirtilmiştir.

Bu durumda; sözkonusu kooperatifin Vergi Usul Kanununun 182’nci maddesi gereğince bilanço esasına göre defter tutması gerekmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir