Belediyelerin Mali Hizmetler Müdürlüğünün vermiş olduğu su fatura bildirimlerinin muhasebeleştirilmesi ve gider olarak kaydedilip kaydedilmeyeceği hk. Tarih 09/04/2012

Başlık Belediyelerin Mali Hizmetler Müdürlüğünün vermiş olduğu su fatura bildirimlerinin muhasebeleştirilmesi ve gider olarak kaydedilip kaydedilmeyeceği hk.
Tarih 09/04/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-2011/9-294
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-2011/9-294

09/04/2012

Konu

:

SU FATURASI

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile … Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün vermiş olduğu su fatura bildirimlerinin muhasebeleştirilmesi ve gider olarak kaydedilip kaydedilmeyeceği hakkında bilgi istenilmiştir.

Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, faturanın tarifi; “Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” şeklinde yapılmıştır.

Öte yandan, Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmeliğin değişik 13 üncü maddesinin (e) fıkrasında; “Genel ve Katma Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyeler ve Köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinde tanımı yapılan teşebbüs, teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve işletmeler kullanacakları belgeleri Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen bilgileri taşıması kaydıyla anlaşmalı matbaalar dışındaki matbaalara da bastırabilirler.

Ancak, bu şekilde belge bastırılması halinde, belgenin üzerine “Vergi Usul Kanunu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.” ibaresinin yazılması zorunludur……..” denilmektedir.

Ayrıca, 206 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde; kurumlar vergisinden muaf olan kurumların kullanacakları belgelerde, katma değer vergisine veya gelir vergisi tevkifatına ilişkin mükellefiyet sicil (hesap) numarasına yer verileceği, (A/6) bölümünde ise; Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesinin (g) fıkrasında (değişik Yönetmeliğin 13. maddesinin (e) fıkrasında) ve 164 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin III. bölümünün son fıkrasında sayılan kuruluşların belgelerini; notere onaylatmadan veya anlaşmalı matbaalara bastırmadan Vergi Usul Kanunundaki bilgileri ve “Vergi Usul Kanunu Yönetmelik Hükümlerine Tabi Değildir” ifadesini taşıması şartıyla kullanabildikleri, Yönetmeliğin verdiği izin gereği bu tür belge kullanan işletmelerden vergiden muaf olan kurumların belgelerine ayrıca “Kurumlar Vergisinden Muaftır” ibaresini de kaşeyle basarak veya matbaa baskısı ile bastırarak kullanacakları belirtilmektedir.

Buna göre, tahakkuk eden su bedellerinin belediyelerce düzenlenecek faturaya dayanılarak defter kayıtlarına intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir