KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK-6 Haziran 2012 ÇARŞAMBA-KEMAL ÖZMEN

6 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28315

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ

CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA

KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 70)

MADDE 1 – 6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi    Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında    Kanuna ilişkin olarak 11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de    yayımlanan 69 Seri Nolu Genel Tebliğin ikinci ve    üçüncü bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. Önceki Mevzuata Uygun Olarak Onaylanmış    Ödeme Kaydedici Cihazların Durumu

Yeni nesil    ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli bir geçiş    öngörülmektedir. Buna göre;

a) Üretici veya    ithalatçı firmalar tarafından 3100 sayılı Kanunla ilgili önceki mevzuata    göre üretmek üzere geliştirilen ödeme kaydedici cihaz modelleri 31/12/2013 tarihine kadar onaylanabilecektir.

b) Önceki    mevzuata istinaden onaylanan ödeme kaydedici cihazlar, 31/12/2015    tarihine kadar satılabilecektir.

c) Mükellefler    ellerindeki önceki mevzuat hükümlerine tâbi ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları    doluncaya kadar kullanabileceklerdir.

ç) 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî    hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmayacak    ve cihaz 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60    Seri Nolu Genel Tebliğin dördüncü bölümünde    yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılacaktır. Cihazı hurdaya    ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle    kanuni yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir.

3. Diğer Hususlar

a) 3100 sayılı    Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda    olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 1/7/2013 tarihinden itibaren bu cihazlar yerine EFT-POS    özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.

b) Yol kenarı    otopark hizmeti veren mükellefler, faaliyetlerinde 1/7/2013    tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz    kullanmak zorundadırlar.”

MADDE 2 – Bu    Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu    Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir