Emlak vergisi beyannamesi 2012-KEMAL ÖZMEN

2012 Yılı Bina, Arazi ve Arsa Emlak Vergisi Değerlerini İncelemek İçin Tıklayınız… -Emlak Vergisi ile ilgili tereddütlerin giderilmesi için Maliye Bakanlığınca 27/07/2011 tarihli Resmi Gazetede yeni bir tebliğ yayımlandı. tebliği incelemk için tıklayınız… -KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAFTIR? (38 No.lu Emlak Vergisi Tebliği, I/3-e) Türkiye sınırları içinde, brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan; – Emekli, dul veya yetim aylığından başka geliri olmayan emekliler ile dul ve yetimler, – Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmayan ev kadınları ve işsizler, – Gaziler, – Şehitlerin dul ve yetimleri, – Özürlüler, Yukarıda sayılan kişiler emlak vergisi ödemeyecekler. Ancak bu kişilerin emlak vergisi ödememeleri, başka bir anlatımla indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanabilmeleri için bazı koşullar aranıyor. -22 bin tl’yi aşmayan gelir Emekli, dul veya yetim aylığından başka geliri olmama şartı aranan emeklilerin, dul ve yetimlerin, ev hanımı ve işsizlilerin, 22 bin TL’ye kadar olan mevduat faizi, repo, bono ve tahvil faizi, temettü ve kar payı gibi menkul sermaye iradı gelirleri, sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanmalarına engel olmayacak. Söz konusu gelirlerin 22 bin TL’yi aşması halinde indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanamayacaklar. – oturma şarti aranmiyor İndirimli vergi oranı uygulamasından yararlanmak için konutta bizzat oturma şartı aranmıyor. Sahip olduğu tek konutunu kiraya verip, kirada oturanlar da sahip oldukları tek konutları için emlak vergisi ödemeyecek. -Yazliklarin durumu Belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan yazlık türü konutlar için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulamasından yararlanılamayacak. Tek bir eve yazlık olarak sahip olunsa da emlak vergisi ödenecek. Ancak yazlık evde sürekli oturulması ve başka evin de olmaması halinde yazlık ev için de emlak vergisi ödenmeyecek. Bu durumda ikamet kaydının, yazlık evin bulunduğu yer muhtarlığında olması gerekiyor. -Hisseli konut Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta hisse ile sahip olunması halinde indirimli vergi oranı, hisseye isabet eden kısma uygulanacak. Birden fazla konuta hisse ile sahip olanlar ise bu kolaylıktan yararlanamayacak. -Gelİr getİrmeyen İşyeri ve arsa Tek konutun dışında gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olunması, indirimli emlak vergisi oranı uygulamasına engel değil. Bu durumda da tek konut için emlak vergisi ödenmeyecek. Ancak gelir getirmeyen işyeri, arsa ve arazinin emlak vergisi ödenecek. -YENİ BİR EVİN EMLAK VERGİSİ NE KADARDIR? 2009 yılında inşaatı yeni bitmiş konut alanlar için Mesken olarak kullanılan bina ve apartman dairelerinin 2 bin 500 TL’den az olmamak üzere vergi değerinin ¼’ü, inşalarının sona erdiği yılı takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılıyor. Örneğin, inşaatı 2009 yılında tamamlanan ve aynı yılda satın alınan, emlak vergisi değeri 200 bin TL olan konut için 2010 yılından itibaren beş yıl süreyle vergi değerinin ¼’ü kadar muafiyet uygulanacak. 2010 yılı emlak vergisi, vergi değerinin ¾’ü (150 bin TL) üzerinden hesaplanacak. Konutun, inşaatın bitiminden itibaren beş yıl içinde satın alınmış olması halinde, muafiyet kalan süre için uygulanacak. -EMLAK VERGİSİNİN KAPSAMI NEDİR? NASIL BAŞVURULUR? VE KİMLERİ BAĞLAR? Emlak vergisi arazi, arsa ve bina için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan bir yurttaş, emlak vergisi vermekle yükümlüdür. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin, ilgili belediyelerin Emlak Vergisi birimine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında kişiler yanlarında taşınmaz ile ilgili olan tapuyu ya da tapu örneğini bulundurmalıdır. Tapusu ile ilgili birime giden şahıslar, her bir emlak türü için arazi, arsa veya bina gibi ayrı ayrı form ve beyanname doldurmak zorundadırlar. Bu beyannameler; Emlak vergisi Beyannamesi Ek Formu, Arazi, Arsa, Bina Beyannameleridir. (1) Beyannameler Sayfanın sonunda verilmiştir. Ayrıca Türkiye geneli il-ilçe- sokak detayında arsa ve arazi asgari birim fiyatlarını inceleyebilirsiniz. (2) -HENÜZ İNŞAATI BİTMEMİŞ EV SATIN ALANLAR EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİNİ NE ZAMAN VERECEKLERDİR? Satın alınan konutun inşaatı devam ediyor ve tapu verilmemişse, alıcının yapacağı herhangi bir işlem yoktur. İnşaatın tamamlanıp, tapuyu aldıktan sonra emlak vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor. İnşaat devam ederken yapılan satışlarda ‘kat irtifaklı arsa tapusu’ verilmesi durumundaysa alıcının, arsa tapusunu aldığı yılın sonuna kadar ilgili belediyeye, emlak vergisi bildirimi yapması gerekiyor. -HENÜZ TAPUSUNU ALMAYAN EV SAHİPLERİ İÇİN EMLAK VERGİSİ BEYAN DURUMU NEDİR? İnşaat firmasından, inşaat devam ederken ev alanlara, Arsa Tapusu verilmeyenlerin Emlak Vergisi’nin nasıl ödeneceği de merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu gibi durumlarda, arsanın maliki kim ise, Emlak Vergisi’ni de o ödeyecek. Örneğin, üzerine inşaat yapılan arsa, inşaat firmasına ait ise Emlak Vergisi’ni de inşaat firması ödeyecek. İnşaat firması, üzerine inşaat yaptığı arsayı, daire karşılığında yapıyor olabilir. Bu durumda, tapu arsa sahibi üzerinde ise yani inşaat firmasına devri yapılmamışsa, Emlak Vergisi’ni arsa sahibi ödeyecek. Bu gibi durumlarda, mükellef ‘arsa sahibi’ olmakta ancak, Emlak Vergisi’ni onun adına inşaat firması (aralarındaki sözleşmeye dayanarak) ödemektedir. KOOPERATİF ORTAKLARININ EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ NE ZAMAN BAŞLAR? 1- Kooperatif İnşaatı Devam Ederken Emlak Vergisi; Bu durumda, Emlak Vergisi’ni ‘Arsa Vergisi’ olarak, kooperatif tüzel kişiliği ödeyecek. Üyelerden, Emlak Vergisi olarak, ayrı bir para istemeyecek. Ödeme, kooperatifin normal aidatlarından karşılanacak. 2- Kooperatif İnşaatı Bittiğinde Emlak Vergisi; Kooperatifin, konutları kura ile dağıtıp, evlerin tapusunu vermesiyle birlikte, kooperatif üyesi, evinin hukuki maliki olacak. Tapuyu aldığı yılın sonuna kadar, ilgili belediyeye emlak vergisi bildirimi verecek. İzleyen yıldan itibaren de Emlak Vergisi ödeyecek. – EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİDİR? Emlak vergisi beyannamesi için; tapu fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, binalar için yapı kullanma izni fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak, bina, daire veya işyeri numarası), beyan sahibinin ikamet ve işyeri adresi, vergi numarası, ilgili olduğu belediyenin Gelir Servisine başvurmalıdır. -EMLAK VERGİSİ HANGİ DÖNEMLERDE ÖDENMEKTEDİR? Emlak vergisi, birinci taksiti Mart-Nisan-Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Dileyen mükellef tümünü birinci taksit döneminde veya daha önce de ödeyebilir. – EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİNİN ZAMANINDA VERİLMEMESİ SONUCU YAPTIRIM NE OLUR? Emlak Vergisi Kanunu’nun “Bildirim Verme ve Süresi” başlıklı 23. maddesinde, bildirim verme ve süresiyle ilgili düzenlemelere yer verilmiş olup, 32. maddesinde ise, “Bildirimin süresinde verilmemesi halinde, vergi idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri, 29. madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır.” denilmektedir. Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 341. maddesinde; “Vergi ziyaı mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesidir.” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı Kanun’un 344. maddesinde de; vergi ziyaı suçu mükellef veya sorumlu tarafından 341. maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verilmesi olarak tanımlanmıştır. Emlak vergisi, her 4 yılda bir olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı izleyen Ocak ve Şubat aylarında tahakkuk etmektedir. Vergi değerini tadil eden nedenlerden dolayı bildirim yapılması gereken hallerde, vergi değerini tadil eden sebeplerin meydana geldiği bütçe yılını izleyen Ocak ayında tahakkuk etmektedir. 2009 yılında emlak vergi değerleri yeniden belirlenmiş olduğundan, 2010 yılı emlak vergileri Ocak, Şubat 2010 aylarında tahakkuk edecektir. Dolayısıyla, 31 Aralık 2009’a kadar yapılması gereken emlak vergi bildiriminin Şubat 2010 ayı içinde yapılması halinde, henüz verginin tahakkuk etme süresi geçmemiş olduğundan ortada vergi ziyaı yoktur. Bu nedenle vergi ziyaı cezası kesilmesi söz konusu değildir. Vergi ziyaı kesilmesi için, bildirimin verginin tahakkuku için kanunda öngörülen süre geçtikten sonra yapılması veya süre geçmesine rağmen yapılmaması gerekmektedir. -EMLAK VERGİSİ SÜRESİNDE ÖDENMEZSE NE YAPILMALIDIR? Emlak vergisini süresinde ödemeyenler, Vergi Usul Kanununun 376. Maddesine göre, vergilerini ödemek için bir dilekçe ile başvuru yapabilirler. -EMLAK DEVRİ SÖZ KONUSU İSE NE YAPILMALIDIR? Bu durumda emlakın borcu olmadığına ilişkin bir belge talep edilebilir. Emlakın borcu olmadığına ilişkin belgeyi ilgili belediyeden bir dilekçe ile istenebilir. – EMLAK SATILDIĞINDA NE YAPILMALIDIR? Satılan daire/işyeri/arsa ya da arazinin emlak beyanının kişinin üzerinden düşürülmesi için ilgili belediyeye dilekçe vermek gerekmektedir. -Emlak Vergisi Nasıl Hesaplanır? İnceleyebilirsiniz… -Emlak Vergisi Esas Değerlerine Karşı Dava Açılabilir mi? Bkz…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir