Site yönetimi tarafından yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakk􀃕, kap􀃕􀁆􀃕 ücreti ve serbest meslek ödemelerinin gelir vergisi ve damga vergisi hk.

Site yönetimi taraf􀃕ndan yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakk􀃕, kap􀃕􀁆􀃕 ücreti ve serbest meslek ödemelerinin gelir vergisi ve damga vergisi hk. Tarih 24/06/2010 Say􀃕 B.07.1.G􀃸B.4.06.17.02-DMG-1255-458 Kapsam T.C. GEL􀃸R 􀃸DARES􀃸 BA􀃹KANLI􀃶I ANKARA VERG􀃸 DA􀃸RES􀃸 BA􀃹KANLI􀃶I (Mükellef Hizmetleri KDV ve Di􀃷er Vergiler Grup Müdürlü􀃷ü) Say􀃕 : B.07.1.G􀃸B.4.06.17.02-DMG-1255-458 24/06/2010 Konu : Site yönetimi taraf􀃕ndan yap􀃕lan ücret ödemelerinin Gelir ve Damga V. hk. 􀃸lgide kay􀃕tl􀃕 dilekçenizin incelenmesinden, … potansiyel vergi kimlik numaras􀃕 ile … Vergi Dairesi Müdürlü􀃷ü’nün s􀃕􀁑􀃕rlar􀃕 içerisinde bulunan ve 634 say􀃕􀁏􀃕 Kat Mülkiyeti Kanunu ile 5711 say􀃕􀁏􀃕 Kanuna göre faaliyet gösteren siteniz yönetimi taraf􀃕ndan 2010/Ocak tarihinden itibaren yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakk􀃕 ile kap􀃕􀁆􀃕 ücretleri ve serbest meslek ödemelerinin gelir vergisi ve damga vergisine tabi olup olmad􀃕􀃷􀃕 hususunda görü􀃺 talep edildi􀃷i anla􀃺􀃕lmaktad􀃕r. A-GEL􀃸R VERG􀃸􀀶􀃸 KANUNU YÖNÜNDEN DE􀃶ERLEND􀃸RME 193 say􀃕􀁏􀃕 Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde; “Ücret i􀃺verene tabi ve belirli bir i􀃺yerine ba􀃷􀁏􀃕 olarak çal􀃕􀃺anlara hizmet kar􀃺􀃕􀁏􀃕􀃷􀃕 verilen para ve ay􀃕nlar ile sa􀃷lanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminat􀃕 (Mali sorumluluk tazminat􀃕), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakk􀃕, prim, ikramiye, gider kar􀃺􀃕􀁏􀃕􀃷􀃕 veya ba􀃺ka adlar alt􀃕nda ödenmi􀃺 olmas􀃕 veya bir ortakl􀃕k münasebeti niteli􀃷inde olmamak 􀃺art􀃕 ile kazanc􀃕n belli bir yüzdesi 􀃺eklinde tayin edilmi􀃺 bulunmas􀃕 onun mahiyetini de􀃷􀁌􀃺tirmez.” hükmü yer alm􀃕􀃺 olup, ayn􀃕 maddenin 4 üncü bendinde ise; Yönetim ve denetim kurullar􀃕 ba􀃺kan􀃕 ve üyeleriyle tasfiye memurlar􀃕na bu s􀃕fatlar􀃕 dolay􀃕􀁖􀃕yla ödenen veya sa􀃷lanan para, ay􀃕n ve menfaatlerin de ücret olarak vergilendirilece􀃷i hüküm alt􀃕na al􀃕nm􀃕􀃺􀁗􀃕r. Di􀃷er taraftan, 634 say􀃕􀁏􀃕 Kat Mülkiyeti Kanununun 34 üncü maddesinde yönetici tarif edildikten sonra, 35-38’inci maddelerinde bunlar􀃕n görevleri ve sorumluluklar􀃕 belirtilmi􀃺; 40 􀃕nc􀃕 maddesinde ise “…Yönetici yönetim plan􀃕nda veya kendisiyle yap􀃕lan sözle􀃺mede bir ücret tayin edilmemi􀃺 olsa bile kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir. Kat malikleri kurulu, kat malikleri aras􀃕ndan atanm􀃕􀃺 yöneticinin normal yönetim giderlerine kat􀃕􀁏􀃕p kat􀃕lmayaca􀃷􀃕, kat􀃕lacaksa, ne oranda kat􀃕laca􀃷􀃕􀁑􀃕 kararla􀃺􀁗􀃕􀁕􀃕r. Bu yolda, bir karar al􀃕nmam􀃕􀃺 ise, yönetici yönetim süresince kendisine dü􀃺en normal yönetim giderlerinin yar􀃕􀁖􀃕na kat􀃕lmaz.” hükmü yer alm􀃕􀃺􀁗􀃕r. Buna göre, yönetici ve denetçilerin kat malikleri d􀃕􀃺􀃕ndan seçilmesi halinde, kendisine yönetim plan􀃕nda ya da sözle􀃺mede saptanan ücret ödemesinin, gerçek ücret olarak kabul edilece􀃷i do􀃷ald􀃕r. Ancak, yönetici ve denetçilerin kat malikleri aras􀃕ndan seçilmesi halinde, bunlara sa􀃷lanan menfaatler, yukar􀃕da belirtilen görev ve sorumluluklar􀃕n külfeti ve bu görevin yerine getirilmesinde yap􀃕lmas􀃕 gerekli olan masraflar􀃕n kar􀃺􀃕􀁏􀃕􀃷􀃕 niteli􀃷inde olmas􀃕 nedeniyle, bunlar􀃕n vergilendirilmemesi gerekir. Yönetim giderlerinin üstünde bir ödeme yap􀃕lmas􀃕 halinde ise fazla k􀃕sm􀃕n ücret olarak vergilendirilece􀃷i tabiidir. Di􀃷er taraftan, ayn􀃕 kanunun “Vergi Tevkifat􀃕” ba􀃺􀁏􀃕kl􀃕 94 üncü maddesinin birinci f􀃕kras􀃕nda; “(3946 say􀃕􀁏􀃕 Kanunun 22’nci maddesiyle de􀃷􀁌􀃺en madde. Yürürlük; 1/1/1994) Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret 􀃺irketleri, i􀃺 ortakl􀃕klar􀃕, dernekler, vak􀃕flar, dernek ve vak􀃕flar􀃕n iktisadî i􀃺letmeleri, kooperatifler, yat􀃕􀁕􀃕m fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbab􀃕, zirai kazançlar􀃕􀁑􀃕 bilanço veya ziraî 􀁌􀃺letme hesab􀃕 esas􀃕na göre tespit eden çiftçiler a􀃺􀁄􀃷􀃕daki bentlerde say􀃕lan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yapt􀃕klar􀃕 s􀃕rada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” hükmü yer almakta olup, ayn􀃕 f􀃕kran􀃕n 1 inci bendinde; hizmet erbab􀃕na ödenen ücretler ile 61 inci maddede yaz􀃕􀁏􀃕 olup ücret say􀃕lan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre, ayn􀃕 f􀃕kran􀃕n 2/b bendinde ise serbest meslek i􀃺leri dolay􀃕􀁖􀃕yla bu i􀃺leri icra edenlere yap􀃕lan ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifat􀃕 yap􀃕laca􀃷􀃕 hüküm alt􀃕na al􀃕nm􀃕􀃺􀁗􀃕r. Bu hüküm ve aç􀃕klamalar çerçevesinde; yönetimini üstlendi􀃷i ve tevkifat uygulamas􀃕nda “sair kurum” olarak de􀃷erlendirilen ad􀃕 geçen site yöneticili􀃷i taraf􀃕ndan serbest muhasebeciye yap􀃕lan serbest meslek ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin birinci f􀃕kras􀃕􀁑􀃕n 2 numaral􀃕 bendi gere􀃷ince gelir vergisi tevkifat􀃕 yap􀃕lmas􀃕 gerekmektedir. Di􀃷er taraftan, an􀃕lan site yöneticili􀃷ine ba􀃷􀁏􀃕 olarak çal􀃕􀃺􀁗􀃕􀁕􀃕lan ve kat malikleri aras􀃕ndan seçilen yönetici ve deneticilere yönetim giderlerine kat􀃕lmama oran􀃕nda yap􀃕lan ödemelerin gerçek ücret olarak kabul edilmemesi nedeniyle gelir vergisi tevkifat􀃕na tabi tutulmamas􀃕 gerekmekte olup, bu ki􀃺ilere yönetim giderlerinin üzerinde bir ödeme yap􀃕lmas􀃕 durumunda ise fazla k􀃕sm􀃕n ücret olarak vergilendirilmesi gerekti􀃷inden bu tutar üzerinden gelir vergisi tevkifat􀃕 yap􀃕laca􀃷􀃕 tabiidir. Ancak, kat malikleri d􀃕􀃺􀃕ndan yönetici ve denetçi seçilmesi halinde ise, bu ki􀃺ilere yap􀃕lan ödemelerden, Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre gelir vergisi tevkifat􀃕 yap􀃕lmas􀃕 gerekmektedir. Ayn􀃕 kanunun müteferrik istisnalar􀃕 düzenleyen bölümünün “Ücretlerde” ba􀃺􀁏􀃕kl􀃕 23 üncü maddesinde; “(2361 say􀃕􀁏􀃕 Kanunun 17’nci maddesiyle de􀃷􀁌􀃺en madde) A􀃺􀁄􀃷􀃕da yaz􀃕􀁏􀃕 ücretler Gelir Vergisi’nden istisna edilmi􀃺tir: … 6. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler taraf􀃕ndan evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçili􀃷i, süt ninelik, dad􀃕􀁏􀃕k, bahç􀃕vanl􀃕k, kap􀃕􀁆􀃕􀁏􀃕k gibi özel hizmetlerde çal􀃕􀃺􀁗􀃕􀁕􀃕lanlard􀃕r.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsam􀃕na dahil de􀃷ildir); … hükmü yer alm􀃕􀃺􀁗􀃕r. Bu hükme göre; ücretleri vergiden istisna edilmesi öngürülen hizmetçiler; özel fertler taraf􀃕ndan evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde çal􀃕􀃺􀁗􀃕􀁕􀃕lan orta hizmetçisi, bahç􀃕van, kap􀃕􀁆􀃕, kaloriferci gibi hizmet erbab􀃕􀁇􀃕r. Bu itibarla, sitenizin 􀁎􀃕smen veya tamamen ticaret mahalli olmayan bir site olmas􀃕 halinde, siteniz yönetimi taraf􀃕ndan ücretli olarak çal􀃕􀃺􀁗􀃕􀁕􀃕lan kap􀃕􀁆􀃕ya yap􀃕lacak ücret ödemeleri Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesi gere􀃷ince istisna kapsam􀃕nda oldu􀃷undan, söz konusu tutarlar üzerinden gelir vergisi tevkifat􀃕 yap􀃕lmamas􀃕 gerekmektedir. Di􀃷er taraftan, kap􀃕􀁆􀃕􀁑􀃕n i􀃺 merkezlerinde veya ticaret mahalli olan sitede çal􀃕􀃺􀁗􀃕􀁕􀃕lmas􀃕 durumunda ise, yap􀃕lan ödemeler gelir vergisinden istisna olmay􀃕p Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 103 ve 104 üncü maddeleri çerçevesinde ücret olarak gelir vergisine tabi tutulmas􀃕 gerekmektedir. B-DAMGA VERG􀃸􀀶􀃸 KANUNU YÖNÜNDEN DE􀃶ERLEND􀃸RME 488 say􀃕􀁏􀃕 Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) say􀃕􀁏􀃕 tabloda yaz􀃕􀁏􀃕 ka􀃷􀃕tlar􀃕n damga vergisine tabi oldu􀃷u, bu Kanundaki ka􀃷􀃕tlar teriminin yaz􀃕􀁏􀃕p imzalanmak veya imza yerine geçen bir i􀃺aret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullan􀃕lmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri 􀃺eklinde olu􀃺turulan belgeleri ifade edece􀃷i; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin ka􀃷􀃕tlar􀃕 imza edenler oldu􀃷u; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) say􀃕􀁏􀃕 tabloda yaz􀃕􀁏􀃕 ka􀃷􀃕tlar􀃕n damga vergisinden müstesna oldu􀃷u hükmüne yer verilmi􀃺tir. Mezkur Kanuna ekli (1) say􀃕􀁏􀃕 tablonun “Makbuzlar ve di􀃷er ka􀃷􀃕tlar” ba􀃺􀁏􀃕kl􀃕 bölümünün 1/b f􀃕kras􀃕nda, maa􀃺, ücret, gündelik, huzur hakk􀃕, aidat, ihtisas zamm􀃕, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harc􀃕rah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet kar􀃺􀃕􀁏􀃕􀃷􀃕 al􀃕nan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paralar􀃕n nakden ödenmeyerek ki􀃺iler ad􀃕na aç􀃕lm􀃕􀃺 veya aç􀃕lacak cari hesaplara nakledildi􀃷i veya emir ve havalelerine tediye olundu􀃷u takdirde nakli veya tediyeyi temin eden ka􀃷􀃕tlar􀃕n binde 6,6 nispetinde damga vergisine tabi tutulaca􀃷􀃕; Kanuna ekli (2) say􀃕􀁏􀃕 tablonun “IV Ticari ve medeni i􀃺lerle ilgili ka􀃷􀃕tlar” ba􀃺􀁏􀃕kl􀃕 bölümünün 34 numaral􀃕 f􀃕kras􀃕nda ise, Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ili􀃺kin ka􀃷􀃕tlar􀃕n damga vergisinden istisna oldu􀃷u hükme ba􀃷lanm􀃕􀃺􀁗􀃕r. Buna göre, – Siteniz yönetimine ba􀃷􀁏􀃕 olarak çal􀃕􀃺􀁗􀃕􀁕􀃕lan yönetici ve deneticilere yap􀃕lan huzur hakk􀃕 ödemeleri nedeniyle düzenlenen ka􀃷􀃕tlar􀃕n ihtiva etti􀃷i toplam tutar üzerinden 488 say􀃕􀁏􀃕 Kanuna ekli (1) say􀃕􀁏􀃕 tablonun “Makbuzlar ve di􀃷er ka􀃷􀃕tlar” ba􀃺􀁏􀃕kl􀃕 bölümünün 1/b f􀃕kras􀃕 uyar􀃕nca binde 6,6 nispetinde damga vergisine tabi tutulmas􀃕; – Sitenizin k􀃕smen veya tamamen ticaret mahalli olmayan bir site olmas􀃕 halinde, siteniz yönetimi taraf􀃕ndan ücretli olarak çal􀃕􀃺􀁗􀃕􀁕􀃕lan kap􀃕􀁆􀃕ya yap􀃕lan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen ka􀃷􀃕tlar􀃕n, 488 say􀃕􀁏􀃕 Kanuna ekli (2) say􀃕􀁏􀃕 tablonun IV/34 bölümü uyar􀃕nca damga vergisine tabi tutulmamas􀃕, -Serbest muhasebeciye yap􀃕lan serbest meslek ödemeleri nedeniyle düzenlenen ka􀃷􀃕tlar Damga Vergisi Kanuna ekli (1) say􀃕􀁏􀃕 tabloda yaz􀃕􀁏􀃕 ka􀃷􀃕tlar aras􀃕nda yer almad􀃕􀃷􀃕ndan söz konusu ka􀃷􀃕tlar􀃕n damga vergisine tabi tutulmamas􀃕 gerekmektedir. Bilgiedinilmesini rica ederim. Vergi Dairesi Ba􀃺kan􀃕 a. Gelir 􀃸daresi Grup Müdürü Y. (*) Bu Özelge 213 say􀃕􀁏􀃕 Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayan􀃕larak verilmi􀃺tir. (**) 􀃸nceleme, yarg􀃕 ya da uzla􀃺mada oldu􀃷u halde bu konuya ili􀃺kin olarak yanl􀃕􀃺 bilgi verilmi􀃺 ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmi􀃺 olan bu özelgeye uygun i􀃺lem yapman􀃕z hâlinde, bu fiilleriniz dolay􀃕􀁖􀃕yla vergi tarh edilmesi icap ederse, taraf􀃕􀁑􀃕za vergi cezas􀃕 kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacakt􀃕r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir