Kooperatif Ortaklığından nasıl çıkılır ?

ORTAKLIK SIFATININ KAYBEDİLMESİ, ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA ESASLARI VE İTİRAZ:

Bir ortağın ortaklık sıfatı genel olarak; çıkma hakkını kullanarak kendi isteği üzerine ayrılmasıyla (KK.m.10), ortağın ölümü ile (KK.m.14/1), ortaklık payının başkasına devredilmesiyle (KK.m.14/3), ortaklık sıfatının bir görev veya hizmetin yerine getirilmesine bağlı olması halinde bu görev veya hizmetin sona ermesiyle (KK.m.15), parasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu ortaklıktan çıkarılmasıyla (KK.m.27) sona ermektedir.

Bunlara ilave olarak, kooperatif anasözleşmesinde açıkça gösterilecek başkaca sebeplerle de ortaklıktan ihracıyla ortaklık sona erdirilebilecektir.

 

5.1. Ortaklıktan Çıkma:

Her ortağın kooperatiften çıkma hakkı vardır (KK.m.10). Ortağa tanınan bu hak yönetim kurulu veya genel kurul kararıyla veyahut da kooperatif anasözleşmesine konulacak bir hükümle hiçbir şekilde ortadan kaldırılamaz.

Ancak, çıkma sonucu kooperatifin mevcudiyeti (mali durumu) tehlikeye düşecekse ayrılmak isteyen ortaktan kooperatifin belli bir tutarda tazminat isteneceği konusunda kooperatif anasözleşmesine hüküm konulabilir.

Diğer taraftan, ortaklıktan çıkma hakkının kullanılması, anasözleşmeyle en çok 5 yıl için sınırlandırılabilir.

Çıkış, ancak bir hesap yılı sonu için ve en az 6 ay önceden haber verilerek yapılır. Anasözleşmede daha kısa bir süre belirtilip hesap yılı içinde çıkışa izin verilebilir (KK. m. 12). Dolayısıyla, çıkış haberinin ne kadar süre önceden yapılması gerektiği konusunda kooperatif anasözleşmesine de bakılmalıdır.

Anasözleşmede belirlenen süre içinde yapılacak çıkış isteği, hesap senesi olarak takvim yılını kullanan kooperatifler için 31 Aralık günü gerçekleşmiş olacaktır. Ancak, ortaklıktan çıkmak için yönetim kurulunun istifayı kabul etmesi gerekir. Ortaklıktan çıkma hesap senesi sonunda gerçekleşeceğinden, istifa tarihinden hesap senesinin son gününe kadar ortaklık devam edecektir.

Yönetim kurulu, anasözleşmeye uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, bir ortağın kooperatiften istifasını kabulden kaçınacak olursa, ortak çıkma dileğini noter aracılığı ile kooperatife bildirir. Bildirimin noter aracılığıyla kooperatife tebliğ edildiği tarih itibariyle çıkma gerçekleşmiş olur (KK.m.13). Bu tarih aynı zamanda, çıkan ortağın alacak ve haklarının ödenmesine ilişkin süreye, bunları isteyebileceğine ilişkin zamanaşımına (KK.m.17/2), ayrılmadan önce doğmuş olan kooperatif borçlarından dolayı sorumluluk zamanaşımına (KK.m.36/1) da başlangıç olması açısında oldukça önemlidir.

İstifa edildiğinin kanıtlanması açısından, istifa isteğinin yazılı olarak yapılması zorunluluğu doğmaktadır. İstifa istemi, elden imza karşılığı, taahhütlü mektupla veya noter aracılığıyla kooperatife bildirilebilir.

5.2. Ortağın Ölümü:

Kooperatifler Kanununun 14. maddesinde “Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer.” hükmüne yer verilmek suretiyle vefat halinde ortaklığın son bulacağı açıkça belirtilmiş olmaktadır.

Ancak, anasözleşmede ortaklığın mirasçılara geçebileceğine ilişkin hüküm bulunması halinde mirasçılar ortak olarak kalabilirler (KK. m.14).

Dolayısıyla, ortağın ölümü halinde mirasçıların kooperatif anasözleşmesindeki hükümlere göre hareket etmesi gerekir.

5.3. Ortaklığın Devri:

Bir kimsenin ortaklığını başka bir kişiye devretmesi halinde ortaklığı sona erer.

5.4. Görev veya hizmetin bitmesi:

Ortaklık sıfatı bir görev veya hizmetin yerine getirilmesine bağlı ise, bu görev veya hizmetin sona ermesi ile ortaklık sıfatı da sona erecektir. Ancak, bu şekildeki ortaklığın devam edeceği yönünde anasözleşmeye hüküm konulabilir (KK.m.15).

6 thoughts on “Kooperatif Ortaklığından nasıl çıkılır ?

 1. 2010 yılında müstakil ev tapumuzu ve iskan iznimizi aldık. Ancak hala nasıl kooperatif ortağı oluyoruz. Arsamız müstakil parseldi, tapuda kooperatif ile ilgili hiçbir şerh yoktu. Vefat eden bir şahsın mirasçılarından satın aldık. Evimizi de kendi imkanlarımızla yaptık. Burada eskiden kurulu bir arsa kooperatifi bizi hala ortak gösteriyor ve yolumuzu kesiyor. Hatta evimizin kooperatifin ortak malı olduğunu iddia ediyor. Bizden aidat alıyor.Tapu müdürü bile avukata gidin orada geçinen birileri var dedi bu kooperatiften nasıl kurtuluruz..

  1. Sorular. 1-elktrik-su -süzme değil direk abonelik sizinmi.2.Yollar belediyeye terkin edilmişmi…fosattik ortakmı…eğer bunlar sizin uhdenizdeyse kooparatifin üyeside değilseniz..size hiç bir kimse baskı yapamaz….Eğer arsa kooparatifinde bir hizmet alıyorsanız sebebsiz zenginleşmeye göre aldığınız hizmetin bedelini ödemekle mükellefsiniz..sadece hizmet bedeli yönetimin giderleri sizi bağlamaz…Bende davutlarda böyle bir yerde ev aldım.gerek mahkemeleri gerekse sanayi bakanlığını ikna edinceye kadar epey uğraştık ..2014 kalma sorununuz devam ediyorsa beni arayın 0533 4601481..Ben Emekli hv.astsb.Selamlarrr.

 2. 2015 yılı nisan ayında koopereife yazıldım 20 bin tl para verdim 1,5 sene geçmesine ragmen kazma vurulmadı cap alamadık vsvs diyorlar koop. çıkmak istediğimi belirttim yalnız çıkamayacağımı çıkarsam paramın kesileceğini belirttiler . ne yapmam gerekir

 3. 1999 yılında kooperatif uyesi oldum.2010 yılında binalar bitti tapularımızı aldık yanlız 6 daire kot farkından dolayı tapu alamadı.2016 yıl sonu kooperatife istifa dilekçemi sundum.Dilekçe kabul edildi.2017 yıl sonu mali kongresinde benim gibi istifa edenlerin istifalarını iptal etmişler,çünkü o tapu alamayan 6 daire sahibi dava açmışlar ve dava sonucu onlara dairelerin bedellerini ödeyip daireleri boşaltmaları kararı çıkmış.Şimdi bütün üyelere 2018 yılında ödenmesi gereken büyük meblalar çıktı.bem bu durumdan nasıl kurtulabilirim.

  1. Email: aynurkeskin17@hotmail.com

   Tasfiye ve Dağılma hakkında sorunuz: Kooperatifimiz Tasfiye aşamasında iken kooperatifimizin yetkilisi 72 kişiye elden imza ile ve 14 kişiye taahhütlü mektup gönderiyor. Toplam 86 kişiyiz.

   Ben dahil 7 kişiye tebliğ yapılamıyor.(Barkodlu Tebliğ) . Kooperatif yetkilisi de geri iadesini almıyor. Davet mektubu PTT geri dönüyor. PTT bir yıl bekledikten sonra Komisyon marifetiyle mektupla imha ediliyor.
   14 Taahhütlü mektunun
   5 Tebliğ edliyor.
   2 Tanesi Geri İade Alınıyor.
   7 Tanesi ise Tebliğ edimeyip Geri İadesi de alınmıyor. Bunu müteakibende PTT Komisyon Marifetiyle Tebliğleri imha ediyor.
   (Toplam 14 Adet Tebliğ)
   Ben tebliğ edilmediğini öğrendiğim tarihten itibaren (2 yıl ve 5 yıllık zaman aşımı içersinde dava açtım.)
   Hakim Davayı 1 ay içinde açmadım diye davayı kapattı. Tebliğ durumuna bakılmaksızın.
   Yargıya gitti. Yargı Lehime zaman aşımını kabul ederek temyiz etmiştir.
   Tekrar benim yararıma Yerel Mahkeme davayı tekrar açtı veKarar kesinleşti.

   Şimdi Geldik . Alınmış Olan Kararın İptaline. Genel Kurul Kararının Yenilenmesine.)
   Toplantı Daha İlk aşamada Çogunluk Sağlanmadan yapılmıştır.
   Kat Maliki Sayısı : 86 Kişi
   Tebliğ Yapılmayan Kişi Sayısı 7 Kişi.
   1-Toplantı 79 Kişi Karşılığında nasıl Yapılmıştır. Çağrı gerçekleşmediği halde.
   2-Daha ilk Toplantıda karar alınmıştır. (10 Asil Üye ve 4 Vekalet Sayısı ile)
   Toplantıya çoğunluk 86/2= 43+1 = 44 Olması gerekirken Toplantı (10+4) kişiyle yapılmıştır.
   3- Toplantı Nisabı da 86/4= 22 0lması gerekirdi (Şahsen ve temsilen) (10+4) Kişiye yapılmış.

   NOT; Daha İlk Toplantıda Karar Alınmış.
   Çağrı gerçekleşmemiş. (7 Kişi Eksik), Çoğunluk Sağlanmamış, Toplantı Nisabı alınmamış.

   Benim Ne Yapmam Gerekir. SAYGILARIMLA:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir