Kooperatiflerde Genel Kurul İşlemleri Kitabının İçindekiler Bölümü-Yazar Kemal Özmen

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

 

I. BÖLÜM / GENEL BİLGİLER

 

– Genel bilgiler …………………..……………………………………………:          13

1-Kooperatifin tanımı    …………………………………………………..:          13

2-Kooperatifçiliğin özellikleri   ………..…………………………………:          13

3-Kooperatifçiliğin yararları    ………..………………………………….:          14

4-Kooperatifçilik ilkeleri   ………………………………………………..:          15

    4.1- Gönüllü ve serbest giriş-çıkış ilkesi   …………………………….:          15

    4.2- Demokratik yönetim ilkesi  ……………………………………….:          15

    4.3- Ortağın ekonomik katılımı ilkesi  ………………………………..:          16

    4.4-Özerklik ve bağımsızlık ilkesi  …………………………………….:          16

    4.5-Eğitim, öğretim ve bilgilendirme ilkesi …………………………..:          16

    4.6-Kooperatifler arası işbirliği ilkesi    ………………………………:          16

    4.7-Topluma karşı sorumluluk ilkesi     ………………………………:          16

5- Kooperatiflerle şirketler  ve dernekler arasındaki farklar  …………:          16

    5.1- Kooperatiflerle, şirketler arasındaki farklar   …………….…….:          16

    5.2- Kooperatiflerle, dernekler arasındaki farklar …………….…….:          17

6-Kooperatif türleri      ……………………………………………………:          17

7- Kooperatiflerin mevzuat içindeki yeri  ……………………………….:          18

 

II. BÖLÜM / GENEL KURUL

 

-Genel bilgiler   ……………………………………………………………….:          23

1-Genel kurul yapmaya yetkili olanlar  …………………………………:          23

2-Genel kurula çağrı zamanı, şekli  ve süresi  …………………………..:          23

3-Genel kurullarda çoğunluk (nisap)   …………………………………..:          24

4-Genel kurullarda oy hakkı ve temsil  ………………………………….:          24

5-Genel kurullarda bütün ortakların hazır bulunması  ………………..:          27

6-Genel kurulların devir ve terk edemeyeceği yetkiler    ………………:          27

7-Genel kurulların ertelenme nedenleri   ………………………………..:          30

8-Genel kurulların iptal nedenleri  ………………………………………:          31

-Yazışma belge örnekleri     …………………………………………………:          32     -Vekaletname hk        …………………………………………………………:          32    

III. BÖLÜM/ GENEL KURUL ÇALIŞMALARI

 

A-GENEL KURUL HAZIRLIK ÇALIŞMALARI  ……………………….:          35

1-Genel kurul toplantısı için yönetim kurulu kararı alınması   ……….:          35

2-Genel kurul gündeminin ve belgelerin hazırlanması  ………………..:          35

2.1-Genel kurul gündeminin hazırlanması  …………………………..:          36

2.2-Yönetim kurulu yıllık çalışma raporunun hazırlanması ………..:          42

2.3-Denetim kurulu raporunun hazırlanması ………………………..:          42

2.4-Envanter, bilanço ve gelir-gider farkı hesabının hazırlanması …:          43

2.5-Çalışma programı ve tahmini bütçenin hazırlanması …………..:          44

2.6-Gündemde yer alan diğer konularla ilgili belgelerin

hazırlanması ………………………………………………………:          45

2.7-Ortaklar cetvelinin hazırlanması …………………………………:          46

3-Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi için müracaat edilmesi  ………:          46

-Yazışma belge örnekleri    ……………………………………………….:          48

    -Genel kurul için temsilci görevlendirilmesi hk.  …………………….:          48

    -Genel kurul kararı hk  ………………………………………………..:          49

    -Gündem hk …………………………………………………………….:          50

    -Yıllık çalışma raporu hk   …………………………………………….:          51

    -Denetleme kurulu raporu   ……………………………………………:          57

    -Genel kuruldan en az 20 gün önce  gündeme alınması istenen

       konular ile ilgili başvuru örneği       ………………………………..:          64

    -Genel kurulda gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden

      önce  gündeme eklenmesi istenen hususlar ile ilgili verilecek

      önerge       ……………………………………………………………..:          65

                                                                                                             

B-GENEL KURUL GÜNÜ YAPILAN ÇALIŞMALAR  …………………:          66

1-Toplantı salonunun hazırlanması  ……………………………………..:          66

2-Vekaletlerin birleştirilmesi  …………………………………………….:          66

3-Bakanlık temsilcilerinin gelmesinin beklenmesi  ……………………..:          66

4-Çoğunluğun sağlanmasının beklenmesi  ………………………………:          66

5-Genel kurul tutanağının yazılması ……………………………………..:          66

6- Ortak sayısı 500 kişiyi geçen kooperatiflerde seçimle ilgili

    hazırlık çalışmaları …………………………………………………….:          67

7-Divan başkanının görevleri ……………………………………………..:          67

 

C-GENEL KURULDAN SONRA YAPILAN ÇALIŞMALAR   …………:          69

-Genel bilgi      ……………………………………………………………..:          69

1-Genel kurul tutanağının tescil ve ilanının sağlanması ……………….:         70

2-Genel kurul sonrası ortakların genel kurul hakkında

    bilgilendirilmesi ………………………………………………………..:          70

3- Genel kurul sonrası ortakların genel kurul hakkında

    bilgilendirilmesi  ………………………………………………………:          70

4- Genel kurul belgelerinin muhafazası   ………………………………:          70

-Yazışma belge örnekleri    …………………………………..……….:          71

     -Genel kurul tutanağı hk  ……………………………….………..:          71

     -Genel kurulun tescili hk  ……………………………….………..:          72

 

IV. BÖLÜM / GENEL KURUL BOZMA (İPTAL) DAVALARI

 

    1-Genel kurul iptal davaları  …………….……………………………….:          75

    2-Bilirkişi Rapor örnekleri …………………………………….…………:          85

    3-Yargıtay içtihatları   …………………….…………………………..….:        177

 

 

 

 

 

 

GENEL KURULLA İLGİLİ MEVZUAT

1-Kooperatifler Kanunu’nun ilgili maddeleri     ……………………..…:        233

2-Kooperatifler Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde

    Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun   ………………:        238

3-Kooperatif Anasözleşmesi’nin ilgili maddeleri    …………………..…:        241

4-Bakanlık yazıları   ………………………………………………………:        247

5-Bakanlık tebliğleri ………………………………………………………:        256

-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve

  Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun Kooperatiflerde

  Uygulanmasına Dair Tebliğ  …………………………………………:        256

-Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarına

  Bakanlık temsilcisi Görevlendirilmesi İşlemlerinde Uyulması

  Gerekli  Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ …………………………….:        260

-Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Yönetim Kurulu Üyelerinin

  Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık

  Çalışma Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ  ……………:        262

-Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Denetim Kurulu Üyelerinin

  Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Denetim Kurulu

  Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ ………………………:        265

6-Tüzük ……………………………………………………………….……:        270

-Kooperatif ve Üst Kuruluşların Genel Kurullarında

  Bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Nitelik ve

  Görevleri Hakkında Tüzük  ………………………………………….:        271

7-Yapı Kooperatifleri ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurullarında

    Görevlendirilecek Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Temsilci

    Klavuzu  …………………………………………………………………:        277

8-Genelgeler ……………………………………………………………….:        286

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir