DENETLEME KURULU RAPORU

 

EK-6

………………………………………………………………………………KOOPERATİFİ

………………….YILI GENEL KURULU’NA İLİŞKİN

DENETLEME KURULU  RAPORU

Genel Kurul Toplantı Tarihi               :……………………………………………………………………………….

İncelemenin ait olduğu Dönem         : ………………………………………………………………………………

Rapor Düzenleme Tarihi                    : ……………………………………………………………………………… Raporun Yönetim Kuruluna teslim tarihi: …………………………………………………..

I- KURULUŞ İŞLEMLERİ

(Bu bölüm 1. Genel Kurul için doldurulacaktır.)

1)       Kuruluş işlem ve harcamalarından usulsüzlük……………………………: (Varsa açıkla) ……………………………………………………………………………………………………

2)       Kooperatif unvanında kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilip verilmediği …………………………( varsa açıkla)

II. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ

1.Yönetim Kurulu üyeleri üyelik  şartlarını ………………………(değilse açıkla)………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. İnceleme dönemimiz içerisinde Yönetim Kurulu toplantı çoğunluğunu ……………………………

(kaybetmiş ise açıkla)……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında dava açılmışsa son durumu açıkla:

Davacı                                    Dava Konusu                        Mahkemesi                Dosya No

…………..                     ……………………….       ………………………        ………………………………….. 4. Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulca tespit edilen ödemelerin dışında veya belirlenen tutarların üzerinde bir ödeme…………………………………

5. Gayrimenkul alım ve satımında yapılan imalat ve inşaat işlerinde Genel Kurul kararlarına ..

………………………..(uyulmamış ise açıkla) …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Yönetim Kurulu üyeleri ile kooperatif çalışanlarının kooperatifle, yaptığı işin konusuna giren  bir ticari muamele ………………………………….(yapmış ise açıkla) …………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Yapı kooperatiflerinde, genel kurulca alınması kararlaştırılan gayrimenkullerin alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının, yönetim kurulunca tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesi ile yapılıp yapılmadığına yer verilir.

8. Defter ve belgelerin incelenmesinde ve tesliminde bir zorluk ………………………………………….

(zorluk yaşanmışsa açıkla)………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu gerçek durumu eksiksiz ve hatasız olarak yansıtmaktadır. (değilse açıkla) ……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Müdür ve Kooperatif çalışanlarına ödenen ücretlere dair SSK primleri tam ve zamanında yatırılmaktadır. (değilse açıkla) ………………………………………………………………………………………

III- ORTAKLIK İŞLEMLERİ BÖLÜMÜ

 1. Ortaklar listesi Anasözleşmeye uygun ……………………………..(düzenlenmemiş ise açıkla)…

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ortaklıktan ayrılanlar ile yeni ortakların Yönetim Kurulu kararları ……………………………….

(alınmamış ise açıkla) …………………………………………………………………………………………………..

 1. a) Genel Kurul Ortaklar Listesi Ortaklar Defteri kayıtlarına uygundur/uygun değildir.

b) Oy kullanma hakkı olmayan ortaklar listelerinde yeralmıştır/yeralmamıştır.

c) Çıkarma kararı kesinleşmeyen ortaklar listelerde yeralmıştır/yeralmamıştır.

d) Üç ay öncesinden ortak olmayanlar ortaklar listesinde yer almıştır/almamıştır.

 1. Genel Kurulca kararlaştırılan ortak sayısının üzerinde ortak kaydedilmiştir/kaydedilme-miştir.
 2. a) Usule aykırı ortak ihraç edilmiştir/edilmemiştir

b) Çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınmıştır/alınmamıştır.

 1. Kooperatif ortakları tarafından denetim kuruluna Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları hakkında intikal ettirilen şikayetler vardır/yoktur. (varsa yapılan incelemeyi açıkla) ……………………………………………………………………………………………………………………

7.   Yönetim kurulu, ortaklar arasındaki eşitlik ilkesine uygun davranmıştır/davranmamıştır

IV- TÜRK TİCARET KANUNU GEREĞİ TUTULMASI ZORUNLU OLAN

         DEFTER VE BELGELER

 1. Defter Adı:                                                    Noter Tasdiki

(Açılış)            (Kapanış)       Noter  Kayıtlara

Var/Yok        Tarih              No       Tarih  No         Adı   Uygundur

     

 1. Yev. Def,                   …..    …….        ………………..    ……………………………  ……………..
 2. Def. Kebir,                 …..    …….        ………………..    ……………………………  ……………..
 3. En. ve Bilanço Def.   …..    …….        ………………..    ……………………………  ………..
 4. Yön. Krl Karar Def.   …..    …….       ………………..    ……………………………  …………..
 5. 5.       Gen.Krl. Karar Def.  …..    …….        ………………..    ……………………………  …………….

Envanter defterine bilançolar işlenmiştir/işlenmemiştir.

2. Defter ve belgeler 10 yıl süreyle

Saklanmaktadır/Saklanmamaktadır.

3. Tahsilat ve ödemelerin tümü kanunen geçerli belgelere dayanmamaktadır/ dayanmaktadır.

 

V- BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM

 1. Bilanço ve Gelir/Gider Tablosu, kayıtlara ve muhasebe standartları ve ilkelerine

uygundur/uygun değildir. (uygun değilse açıkla: …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Bir önceki yıla ait Tahmini Bütçe ile gerçekleşen bilanço uyumludur/uyumlu değildir. (uyumlu değilse açıkla: …………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Hazır Değerler                                                           Tutar

1. ……………………………………………………………….     ………………………………………………..

2. ……………………………………………………………….     ………………………………………………..

3. ……………………………………………………………….     ………………………………………………..

4. Menkul Kıymetler                                                     Tutar

1. ……………………………………………………………….     ………………………………………………..

2. ……………………………………………………………….     ………………………………………………..

3. ……………………………………………………………….     ………………………………………………..

Bu hesaplardaki tutarların sayımı yapılmış olup fiilen bulunduğu/bulunmadığı tespit edilmiştir.

 1. 5.      Kooperatif Alacakları

Alacağın Türü                      Borçlu Adı     Tutarı      Nedeni        Tahsil Tarihi

1. …………………………….         ………………………….    ……………………       ……………………

2. …………………………….         ………………………….    ……………………       ……………………

3. …………………………….         ………………………….    ……………………       ……………………

 1. 6.      Avanslar                                                       Verildiği

Avans Verilen Kişi               Konusu          Tarih              Tutar             Kap. Tarihi …………………………………        ………………      ……………….     …………………   ………………..

…………………………………        ………………      ……………….     …………………   ………………..

…………………………………        ………………      ……………….     …………………   ………………..

…………………………………        ………………      ……………….     …………………   ………………..

 

 1. 7.      Kooperatif Borçlarının Dökümü

Borcun Konusu           Alacaklısı                Tutar                Ödenen              Bakiye …………………………            ………………………        ……………….       ………………         …………… …………………………            ………………………        ……………….       ………………         …………… …………………………            ………………………        ……………….       ………………         ……………

 

 

 1. 8.      Ortaklardan

Toplam Alacak Miktarı                              Tahsil Edilen                         Bakiye ………………………………………………………….    ………………………………….                   …………………

………………………………………………………….    ………………………………….                   …………………

………………………………………………………….    ………………………………….                   …………………

Tahakkuk Eden Gecikme Faizi                 Tahsil Edilen                         Bakiye ………………………………………………………….    ………………………………….                   …………………

………………………………………………………….    ………………………………….                   …………………

………………………………………………………….    ………………………………….                   …………………

 1. 9.      1. Kooperatifin Ödediği Faiz

Kurum                                   Tutarı                       Ödenen                       Bakiye

…………………………                 ………………………        ……………………           …………………

2. Kooperatifin Ödediği Gecikme Cezası

Kurum                                   Tutarı                       Ödenen                       Bakiye

…………………………                 ………………………        ……………………           …………………

 1. Genel Yönetim Giderlerinin usulüne uygun, Kooperatifin iş hacmiyle  uyumlu olup olmadığı:

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. İlgili faaliyet döneminde gerçekleşen farkın:            Müsbet          Menfi

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve Anasözleşmesine  uygun olarak işlemlerinin yapılıp/yapılmadığı …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12. Mali duruma ilişkin genel değerlendirme:

 

VI- ARSA ALIMI VE İNŞAAT ÇALIŞMALARI

 1. a) Alınan arsanın Genel Kurul kararlarına ve kooperatif amaçlarına uygun olup olmadığı : ………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Arsanın Alım Bedeli              Yapılan Ödeme Tutarı                    Bakiye Borç

………………………………………        ……………………………………………..      ……………………………

………………………………………        ……………………………………………..      ……………………………

 1. a) Projelerin ilgili Belediyece onay tarihi:

b) Yapı Ruhsatının Tarih ve Numarası:

 1. (Teknik) Yapılan sözleşmeler kooperatif menfaatlerine, ihale sonucuna veya piyasa koşullarına uygundur/ uygun değildir.
 2. Yükleniciye yapılan  Ödemeler :

Ödeme Tarihi                             Tutarı                                    Avans/Hakediş

……………………………………….       ………………………………           ……………………………………..

……………………………………….       ………………………………           ……………………………………..

……………………………………….       ………………………………           ……………………………………..

Yükleniciye yapılan ödemeler sözleşmeye uygundur/ uygun değildir.

 1.  (Teknik) hak ediş raporları uygundur/ uygun değildir
 2. (Teknik) İnşaat, projeye ve ruhsata uygundur / uygun değildir
 3. İmalatın iş planlarına uygun olup olmadığı uygun değilse aksaklığın nedenleri : ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. a) Yapılan Müşterek Altyapının

Cinsi                                            Miktarı                                  Tutarı

……………………………………….       ………………………………           ……………………………………..

……………………………………….       ………………………………           ……………………………………..

……………………………………….       ………………………………           ……………………………………..

……………………………………….       ………………………………           ……………………………………..

b) Yapılan Arsa Tahsisi :

Tahsis Yapılan Birlik                Tahsisin

veya Koop.                                  Mik.(m2)        Tutarı        Tahsil Edilen        Bakiye

……………………………………….       ………………      ……………….     …………………..    ……………..

VII- AÇIKLAMALAR :    

 1. Kur’a Çalışması          : ………………………………………………………………………………………..
 2. Tapu işlemleri             : ………………………………………………………………………………………..
 3. Tasfiye Çalışması       : ………………………………………………………………………………………..
 4. Gerekli Görülen Diğer Hususlar        : ………………………………………………………………………………………..

5. İncelemeler sırasında eksiklik ve kanuna aykırılık tespit edilmiş ise yapılacak işlem:

SONUÇ :

Kooperatifin işlem ve hesaplarının incelenmesi sonucunda, ibra ile ilgili olarak varılan kanaat olumlu/olumsuz …………………………………………………………………………………………………………….

RAPORU HAZIRLAYAN DENETİM KURULU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir