Kooperatiflerde olağan üstü genel kurul talebi -Kooperatif Danismani Kemal Ozmen

Bildiğiniz gibi kuruluşumuzun hukuki statüsü, toplu işyeri yapı kooperatifidir. Bütün iş ve işlemleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile bu kanunun 88.maddesine istinaden Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca örnek olarak çıkarılan ve kooperatifimizce de uygulanan anasözleşme hükümlerine tabidir.

Bu nedenle talebinizin sözkonusu mevzuata uygun olup olmadığının incelenmesinde; Herne kadar kooperatif anasözleşmesinin 31.ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 44.maddesinde; 4 ortaktan az olmamak kaydıyla ortak sayısının enaz 1/10’unun isteği üzerine genel kurul yapılması mümkün olabilmekte ise de, bu isteğin, anasözleşmenin hükmü gereği müştereken ve noter tebliğatı ile yapılması gerekmektedir. Noter tebliğatının gerekçesi ise, imza sahipleri ortakların kimliklerinin ve imzalarının noterce tesbit edilmesini ifade etmektedir. Bu prosedürün yerine getirilmediği görülmüştür.

Kaldı ki, görüşülmesini istediğiniz konuları içeren gündeminizin de yeteri kadar açık ve anlaşılır mahiyette olmadığı görülmüştür.

Diğer taraftan Kayabaşı’ndaki arsa ile ilgili 10 yıl önce alınan genel kurul satış kararının uygulanamayacağı konusunda yönetim kurulu kararımız alınmış ve genel kurulca alınan bir kararın yine genel kurulca iptali gerekeceğinden, bu kararın iptali için ilk genel kurulda gündem maddesi yapılması kararlaştırılmıştır.

Ayrıca Kooperatifler Kanunu’nun 45.maddesi gereği, her yıl en geç Haziran ayı sonuna kadar genel kurul yapma zorunluluğumuz bulunduğundan, şu anda genel kurul isteğinizin yerine getirilmesinin hem yasal gereklerinin yerine getirilmemiş olması, hem de isteklerinizin açık ve anlaşılır şekilde bulunmaması ve Haziran ayı sonuna kadar da genel kurul yapacağımızdan isteğiniz Yönetim Kurulumuzca yerine görülmemiştir.

Bilgilerinizi ve sizinle birlikte hareket eden arkadaşlarınıza bu durumun bildirilmesini rica ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir