VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

MADDE NO – KONUSU
2012 Yılında
Uygulanacak Miktar (TL)

MADDE 104-
İlanın şekli

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

1.700

3- İlanın;
– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla
gazetede yapılması
– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca
yapılması

1.700-170.000

170.000 ve üzeri
MÜKERRER
MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

20
MADDE 177-
Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

1- Yıllık;
– Alış tutarı
– Satış tutarı

140.000
190.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

77.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı
140.000
MADDE 232-
Fatura kullanma mecburiyeti
770
MADDE 252-
Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç
2
MADDE 313-
Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar
770
MADDE 343-
En az ceza haddi

– Damga vergisinde
– Diğer vergilerde
8,80
18
MADDE 352-

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

105

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest
meslek erbabı

66

3 – İkinci sınıf tüccarlar

33

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi
olanlar

16

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

8,80

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4

II nci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

58

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest
meslek erbabı

33

3 – İkinci sınıf tüccarlar

16

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi
olanlar

8,80

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

4

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,30
MADDE NO – KONUSU
2012 Yılında
Uygulanacak Miktar(TL)

MADDE 353-
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer
şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek
makbuzu verilmemesi, alınmaması
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek
toplam ceza

180
88.000

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu
taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük
müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu
getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya
bulundurulmaması

– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam
ceza

180

8.800

88.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme
mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe
kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha
bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

180

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve
mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik
bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara
uymayanlara

4.000

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak
işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını
kullanmaksızın işlem yapanlara

220

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine
getirmeyen matbaa işletmecilerine

– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel
usulsüzlük cezası

660

130.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma
zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin
bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine
getirmeyenlere

880

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel
işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi
adına

660
MÜKERRER MADDE 355-
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci
madde hükmüne uymayanlar için ceza

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.170

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında

580

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
280

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
880.000

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir