Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 39

Resmî Gazete Sayı : 28154 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından:
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 39)
I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin;
Birinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,
5897 sayılı Kanunun2 2 nci maddesinin (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne
yer verilmiştir.
2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmi altı ) olarak tespit edilmiş ve 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir.
Buna göre, 1/1/2012 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi  (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve
    yukarı yaş 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 1300 cm³ ve aşağısı 480,00 335,00 189,00 142,00 52,00 1301 – 1600 cm³ e kadar 768,00 576,00 335,00 237,00 92,00 1601 – 1800 cm³ e kadar 1.352,00 1.059,00 624,00 381,00 149,00 1801 – 2000 cm³ e kadar 2.129,00 1.642,00 965,00 576,00 229,00 2001 – 2500 cm³ e kadar 3.194,00 2.320,00 1.449,00 867,00 345,00 2501 – 3000 cm³ e kadar 4.452,00 3.873,00 2.421,00 1.304,00 480,00 3001 – 3500 cm³ e kadar 6.780,00 6.101,00 3.676,00 1.836,00 675,00 3501 – 4000 cm³ e kadar 10.658,00 9.204,00 5.422,00 2.421,00 965,00 4001 cm³ ve yukarısı 17.443,00 13.080,00 7.747,00 3.484,00 1.352,00 2-Motosikletler    100 –   250 cm³ e kadar 92,00 71,00 52,00 34,00 15,00    251 –   650 cm³ e kadar 189,00 142,00 92,00 52,00 34,00    651 –  1200 cm³ e kadar 480,00 286,00 142,00 92,00 52,00   1201 cm³ ve yukarısı 1.159,00 768,00 480,00 381,00 189,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş 1) Minibüs 576,00 381,00 189,00 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)   1900 cm³ ve aşağısı 768,00 480,00 286,00   1901 cm³ ve yukarısı 1.159,00 768,00 480,00 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)   25 kişiye kadar 1.449,00 867,00 381,00   26 – 35  kişiye kadar 1.739,00 1.449,00 576,00   36 – 45  kişiye kadar 1.935,00 1.642,00 768,00   46 kişi ve yukarısı  2.320,00 1.935,00 1.159,00 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)    1.500 kg.’a kadar 518,00 345,00 170,00    1.501 –   3.500  kg’a kadar 1.043,00 606,00 345,00    3.501 –   5.000  kg’a kadar 1.565,00 1.304,00 518,00    5.001 – 10.000  kg’a kadar 1.739,00 1.477,00 694,00    10.001 – 20.000  kg’a kadar 2.088,00 1.739,00 1.043,00    20.001 kg ve yukarısı 2.612,00 2.088,00 1.215,00

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.
D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş Uçak ve helikopterler    1.150 kg’a kadar 9.688,00 7.747,00 5.810,00 4.648,00    1.151 –   1.800 kg.’a kadar 14.535,00 11.625,00 8.719,00 6.975,00    1.801 –   3.000 kg.’a kadar 19.380,00 15.504,00 11.625,00 9.301,00    3.001 –   5.000 kg.’a kadar 24.228,00 19.380,00 14.535,00 11.625,00    5.001 – 10.000 kg.’a kadar 29.074,00 23.258,00 17.443,00 13.952,00    10.001 – 20.000 kg.’a kadar 33.920,00 27.136,00 20.349,00 16.276,00    20.001 kg. ve yukarısı 38.766,00 31.011,00 23.258,00 18.606,00

5766 sayılı Kanunun4 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.
Tebliğ olunur.
———————————
1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
4 6/6/2008 tarihli ve 26898 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir