kooperatif kaydına” aile konutu şerhi verilmesini

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle tapuda S.S. ____ Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı ____ adresindeki 662 nolu üye G____ D____ adına tahsis edilen konut üzerine aile konutu şerhinin konulduğunun anlaşılmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine peşin alınan harcın mahsubuna ve 67.20 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi. 08.03.2010

KARŞI OY YAZISI

Davacı, Türk Medeni Kanununun madde 194. hükmüne göre “kooperatif kaydına” aile konutu şerhi verilmesini isteyerek davalı eşine husumet yöneltmiştir.

Yerel mahkeme “Türk Medeni Kanununun 194. maddesi uyarınca davalının ____adresindeki taşınmazın KOOPERATİF ÜYELİĞİ kaydına aile konu şerhi konulmasına” karar vermiştir.

Uygulama Türk Medeni Kanununun hükümlerine açık aykırılık oluşturmaktadır.

1- Aile Konutu şerhi Türk Medeni Kanununun madde 194/3.hükmüne göre sadece TAPU KÜTÜĞÜNE konulabilir. Başka bir anlatımla KOOPERATİF ÜYELİĞİ KAYDINA şerh konulamaz.

2- Üçüncü kişinin tapu kaydına dahi aile konutu şerhi konulamaz. Ancak bireysel mülkiyete geçilmişse o konuta aile konutu şerhi konulabilir.

Kabul şekli bakımından;

Kooperatifin yer almadığı bir davada kooperatif kayıtları üzerinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir