Zamanaşımından sonra resmi daireye ibraz edilen kira sözleşmesinin damga vergisi hk

KANUNLAR GEREKÇELER B.K.K. YÖNETMELİKLER TEBLİĞLER İÇ GENELGELER GENEL YAZILAR ÖZELGELER SİRKÜLER

Kanun Son güncelleme:23/12/2011
Madde:

Başlangıç: / / Bitiş: / /

Başlık Zamanaşımından sonra resmi daireye ibraz edilen kira sözleşmesinin damga vergisi hk.
Tarih 14/06/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-750
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-750

14/06/2011

Konu

:

Damga Vergisi

İlgide kayıtlı dilekçeniz ve eklerinin incelenmesinden, 2006 yılı vergilendirme döneminden itibaren tarafınıza gelir vergisi iadesi yapılması amacıyla … Vergi Dairesi Müdürlüğüne başvurduğunuz, ancak söz konusu talebinizin, dilekçeniz ekinde ibraz ettiğiniz 15.05.1996 tarihinde 3 yıl süreli olarak şahsınız ile … San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında düzenlenen kira sözleşmesine ilişkin damga vergisinin ödenmediği gerekçesi ile reddedildiği belirtilerek söz konusu kağıdın damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu; 5 inci maddesinde, bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi olduğu; 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı; 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, birden fazla kişi tarafından imza edilen kâğıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu oldukları hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/2 fıkrasında, kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,5 nispetinde; A/3 fıkrasında, kefalet, teminat ve rehin senetlerinin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere damga vergisi oranları, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrasındaki kağıtlar için binde 1,65, I/A-3 fıkrasındaki kağıtlar için binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, kira sözleşmesine konan kefalet şerhinin “müteselsil kefalet” veya “müşterek borçlu ve müteselsil kefil” şeklinde konulması halinde, kefalet şerhi asıl akitle birbirine bağlı ve birbirine bağlı ve bir asıldan doğma akit ve işlem olarak kabul edileceğinden, söz konusu kağıdın 488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya kefalet işlemi üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alacağının vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğacağı; 114 üncü maddesinin birinci fıkrasında, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergilerin zamanaşımına uğrayacağı; dördüncü fıkrasında ise, damga vergisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan evrakın hükmünden tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydalanıldığı takdirde mezkur evraka ait vergi alacağının yeniden doğacağı hükme bağlanmıştır.

Başvurunuz konusu 15.05.1996 tarihinde şahsınız ile … San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında düzenlenen kira sözleşmesine ait damga vergisi, Vergi Usul Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkra hükmüne göre 31.12.2001 tarihi itibarıyla zamanaşımına uğramış bulunmaktadır. Ancak, zamanaşımı süresi dolduktan sonra gelir vergisi iadesi almak için dilekçe ekinde vergi dairesine ibraz edilmek suretiyle hükmünden yeniden faydalanıldığından söz konusu sözleşme ibraz tarihi itibarıyla damga vergisine tabi olacaktır.

Buna göre, müteselsil kefalet şerhi içeren söz konusu sözleşmenin her bir nüshasının, vergi dairesine ibraz tarihi itibarıyla, kiralama süresi ve kira bedeline göre hesaplanacak matrah esas alınarak 488 sayılı kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca en yüksek vergi alınmasını gerektiren kefalet işlemi üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 bölümü gereğince damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu kağıda ait verginin düzenlendiği tarihte ödendiğinin tevsiki halinde, ibraz tarihi itibarıyla tekrar damga vergisi aranılmayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir