Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin 2464 Sayılı BGK göre alınan harçlardan istisna olup olmadığı

Başlık Küçük sanayi sitesinde yaptırılan işyerilerin 2464 sayılı Kanunda yer alan harçlardan istisna olup olmadığı hk.
Tarih 26/07/2010
Sayı B.07.1.GİB.4.38.15.01-HARÇ-20-277-27
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.38.15.01-HARÇ-20-277-27

26/07/2010

Konu

:

Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin 2464 Sayılı BGK göre alınan harçlardan istisna olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kooperatifinizce ….. Küçük Sanayi Sitesinde yaptırılan işyerlerinin, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre alınan harçlardan istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Özelge talep formu ekinde yer alan tahsilat makbuzlarının incelenmesinden, ısı yalıtım kontrol bedeli, kat kontrol harcı, imar harcı ve bina inşaat harcı tahsil edildiği anlaşılmaktadır.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ek-1 inci maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatı alınmasının bina inşaat harcına tabi olduğu; 80 inci maddesinin 1 inci fıkrasında da, imar mevzuatı gereğince belediyece tahsil olunacak harçların, parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan proje tasdik harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ile yapı kullanma izni harcı olduğu, bu maddenin 3 üncü fıkrasında ise organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat sitelerinde yapılan yapı ve tesislerin bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni harcından müstesna olduğu belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 97 nci maddesinde, “Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediye’ye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.” hükmüne yer verilmiş ve konuya ilişkin açıklamalar 31 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile yapılmıştır. Buna göre, ücretin, belediyelerin 2464 sayılı Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan hizmetleri karşılığında alınması ve bu hizmetlerin ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, Kooperatifinizce küçük sanayi sitesinde yaptırılan işyerlerinin 2464 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni harcından istisna tutulması, maddede sayılan diğer harçların ise istisna tutulmaması; ısı yalıtım kontrolü ve kat kontrol harcı adı altında alınan bedellerin, ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edilen hizmetler karşılığı ve belediye meclisince düzenlenecek tarifeye bağlı olarak alınması durumunda ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir