YENİ 1163 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİ-tasarı

YENİ 1163 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 9 – 1163 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“1. Bilgi edinme hakkı, bilanço ve e-kooperatif veri tabanı:”
“Bu Kanuna göre kurulan tarımsal amaçlı kooperatifler hariç olmak üzere kooperatifin tanıtım, sicil, kuruluş, adres, genel kurul ve tasfiye bilgileri, yönetim, denetim ve tasfiye kurulları ile personelleri hakkındaki bilgiler, ortaklara ilişkin hukuki ve mali bilgiler ile ortaklığa giriş ve ayrılışın kesinleştiği tarihlere göre düzenlenen ortaklar listesi, kooperatifin bilanço ve mali tablolarına ilişkin bilgileri, genel kurul toplantılarına ilişkin çağrı işlemleri ve kooperatif işlemlerine karşı güven tesis etmek ve kurumsal yönetim ilkelerini hakim kılmak için gerekli görülen diğer bilgiler ilgili Bakanlıkça çıkarılan yönetmelik hükümleri doğrultusunda elektronik ortamda değerlendirilebilecek şekilde kooperatifi temsile yetkili kimselerce ilgili Bakanlığın e-kooperatif veri tabanına kaydedilir.
İlgili Bakanlık, kooperatif türleri itibariyle kooperatif hesapları, ortak sayısı, ortakların yükümlülüklerini yerine getirmesi ve buna istinaden yönetim kurulunca yapılan işlemlere ilişkin bilgilerin, tüm ortaklara belirli periyotlarla duyurulması zorunluluğunu getirmeye ve bu duyuruların ne şekilde yapılacağını belirlemeye yetkilidir.
İlgili Bakanlıkça istenen bilgi ve belgeleri, görüntü veya başkaca bir veri taşıyıcısı aracılığıyla ibraz eden kooperatif, giderleri kendisine ait olmak üzere, o belgelerin okunabilmesi için gerekli olan yardımcı araçları kullanıma hazır bulundurmakla yükümlüdür; icap ettiği takdirde belgeleri, giderleri kendisine ait olmak üzere bastırır ve yardımcı araçlara ihtiyaç duyulmadan okunabilen kopyalarını sunar.
Kooperatiflerce e-kooperatif veri tabanına girilen bilgilerin gizlilik ve paylaşım esasları ile yapılacak işlemlerin süresi dördüncü fıkrada zikredilen yönetmelikle düzenlenir.
Bu maddede ve bu madde hükümleri doğrultusunda çıkarılan yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere aykırı davranan yönetim kurulu üyelerinin her biri hakkında ayrı ayrı olmak üzere 500 YTL idari para cezası uygulanır. Bu idari para cezası ilgili Genel Müdür tarafından verilir. Fiilin bir yıl içinde tekrarı halinde her tekrar için idari para cezası miktarının iki katı olarak uygulanır. Bu madde kapsamında verilecek cezalarda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.”
Madde 10 – 1163 sayılı Kanunun 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2. Defter ve belgelerin incelenmesi ve sır saklama yükümlülüğü:
Madde 25 – Kooperatifin defter ve belgeleri ile işlem ve hesaplarının, genel kurulun kararı veya yönetim kurulunun yazılı izni ile belirlenen kapsam ve sürede ortaklarca incelenmesi yahut bu hususlara ilişkin bilgilerin e-kooperatif veri tabanı veya kooperatifin web sitesinde yayınlanmak suretiyle ortaklara bilgi verilmesi mümkündür.
Kooperatifin defter ve belgeleri ile işlem ve hesaplarının, bağımsız denetçiler tarafından incelenmesi için genel kurulca karar verilmesi veya dörtten az olmamak üzere genel kurula katılanların en az 1/10’unu oluşturan azlığın inceleme yapılması yönünde oy kullanması gerekir. İncelemenin azlığın oyu üzerine yapılması halinde bağımsız denetçi azlık tarafından seçilir ve masrafları da azlık tarafından karşılanır.
Bağımsız denetçi tarafından düzenlenen raporun görüşülmesi için, yapılacak ilk genel kurul gündemine yönetim kurulunca madde konulur.
Ortaklar ne suretle olursa olsun öğrenmiş oldukları kooperatife ait iş sırlarını, sonradan ortaklık hakkını kaybetmiş olsalar dahi belirli bir süre ile sınırlı olmaksızın gizli tutmak zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayan ortaklar meydana gelecek zararlardan kooperatife karşı sorumludurlar. Kooperatifin tazminat isteme hakkı saklıdır.”
Madde 19 – 1163 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 54 – Ortak sayısı 1.000’den fazla olan kooperatiflerde, anasözleşmelerinde şekil ve şartları belirtilmek kaydıyla:
1. Genel kurul kararlarının hepsinin veya bir kısmının, ortakların oylarını mektupla veya Internet aracılığıyla bildirmeleri suretiyle alınması,
2. Ortakların gruplara ayrılarak verecekleri kararlarla tespit edecekleri talimat gereğince oy vermek üzere kendi aralarından seçecekleri temsilciler topluluğu,
Genel Kurul sayılır.
Mektupla veya internet aracılığıyla oy bildirme halinde, oylar bakanlık temsilcisi tarafından incelenir ve genel kurul divanı tarafından muhtevanın neden ibaret olduğu tesbit edilerek tutanağa yazılır. Hazır bulunanlar tarafından imza edilen tutanağa göre verildiği anlaşılan karar yürürlüğe girer.
Grup temsilcileri genel kurulunda, her temsilci temsil ettiği ortakların sayısı kadar oya sahiptir.
Anasözleşmede aykırı hüküm bulunmadıkça, grup toplantılarında karar alınabilmesi ve genel kurula katılacak temsilcilerin seçiminin yapılabilmesi için o grubu teşkil eden ortakların yarıdan fazlasının asaleten veya vekaleten toplantıda hazır bulunmaları şarttır.
Temsilciler topluluğu, ortaklar tarafından seçilmiş olan en az 50 temsilci ve aynı sayıda yedeklerinden oluşur. Kaç ortağa bir temsilci düştüğü, temsilcilerin seçilme şekil ve şartları, yetki ve görevleri ile görev süreleri anasözleşmede gösterilir.
Seçilen temsilcilerin ve yedeklerinin bir listesi ortaklar tarafından incelenmek üzere 15 gün süreyle kooperatifin merkezinde ve varsa şubelerinde asılır ve ilan olunur.
Bu Kanun kapsamındaki, ortak sayısı 1000’den fazla olan tarımsal amaçlı kooperatiflerde, kooperatif ortaklarının bulunduğu her muhtarlık bölgesinde her 100 ortak ve katlarında bir asil ve bir yedek olmak üzere dört yılda bir temsilci seçilir. Kooperatif genel kurulları temsilciler vasıtasıyla gerçekleştirilir.”
Yürürlük
Madde 45 – Bu Kanunun 37 nci maddesi hükümleri Kanunun yayımlandığı tarihten bir yıl sonra, e-kooperatif veri tabanına ilişkin hükümler ile 44 üncü madde ilgili yönetmeliğin yayımlandığı tarihte ve diğer hükümleri yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir