Kooperatifin kıymetlerini ve demirbaşlarını hurda olarak satması halinde kurumlar vergisi muafiyeti hk.

Başlık Kooperatifin kıymetlerini ve demirbaşlarını hurda olarak satması halinde kurumlar vergisi muafiyeti hk.
Tarih 22/08/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-4-31-661
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-4-31-661

22/08/2011

Konu

:

Kooperatifin kıymetlerini ve demirbaşlarını hurda olarak satması halinde kurumlar vergisi muafiyeti.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan tarımsal amaçlı bir kooperatif olduğunuz ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fırkasının (k) bendindeki şartları yerine getirmek suretiyle kurumlar vergisi muafiyetinden yararlandığınız belirtilerek, faaliyetiniz sırasında eskiyen, hasar gören, yıpranan emtia olarak satış imkanı bulunmayan malların ve kullanım ömrü tamamlanmış kıymetlerinizin ve demirbaşlarınızın hurda olarak satılması halinde yapılan bu satış işleminin kurumlar vergisi muafiyetinizi ihlal edip etmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında kooperatifler kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmış, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde ise tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf olduğu hüküm altına alınmıştır.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “4.13. Kooperatifler” başlıklı bölümünde muafiyet şartları detaylı olarak açıklanmış olup, “4.13.1.4 Sadece ortaklarla iş görülmesi” başlıklı bölümünde de,

“Kooperatifler ortaklarının belirli ekonomik çıkarlarının ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarının sağlanıp korunmasını amaçladıkları için faaliyetin normal olarak sadece ortaklarla sınırlı olması gerekmektedir. Bu nedenle, bir kooperatifin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için ana sözleşmesinde sadece ortaklarla iş görülmesine ilişkin hüküm bulunması ve fiilen de bu hükme uyulması gerekmektedir.

Ortak dışı işlemler, sadece ortak olmayanlarla yapılan işlemleri değil, ortaklarla kooperatif ana sözleşmesinde yer almayan konularda yapılan işlemleri de kapsamaktadır.”

açıklamasına yer verilmiştir.

Öte yandan, aynı Tebliğin “4.17 Şarta Bağlı Muafiyetlerin Kaybedilmesi ve Kazanılması” bölümünde ise; muafiyet şartlarını taşıyan bir kooperatifin muafiyet şartlarını ihlal etmesi durumunda muafiyet şartlarının ihlal edildiği tarihten itibaren kurumlar vergisine tabi tutulması gerektiği açıklanmıştır.

Bu çerçevede; eskimesi veya hasar görmesi nedeniyle emtia olarak satış imkanı olmayan malların veya kooperatifiniz tarafından kullanılmakta iken kullanım ömrünü tamamlamış iktisadi kıymetler ile demirbaşların hurda olarak üçüncü kişilere satılması halinde “sadece ortaklarla iş görülmesi” şartı ihlal edilmiş sayılacağından satış tarihi itibariyle kooperatifinizin kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir