Konut Yapı Koop.KDV oranları

KANUNLAR GEREKÇELER B.K.K. YÖNETMELİKLER TEBLİĞLER İÇ GENELGELER GENEL YAZILAR ÖZELGELER SİRKÜLER

Kanun Son güncelleme:23/12/2011
Madde:

Başlangıç: / / Bitiş: / /

Başlık Konut Yapı Koop.KDV oranları
Tarih 02/08/2011
Sayı B.07.4.DEF.0.66.10.00-66-2
Kapsam

T.C.

YOZGAT VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.66.10.00-66-2

02/08/2011

Konu

:

Konut Yapı Koop.KDV oranları

İlgide kayıtlı yazınızla, Defterdarlığımız … Vergi Dairesi Müdürlüğünde … vergi numarasında kayıtlı mükellef olduğunuz ifade edilerek, konut yapı kooperatifiniz tarafından yaptırılacak olan “kalıplık sac pano imalatı” işine uygulanacak KDV oranı hakkında Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

Teslim ve hizmet işlemlerinde uygulanacak KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Karara ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için ise % 18 olarak belirlenmiştir.

Öte yandan KDV Kanununun geçici 15 inci maddesi ile 29/7/1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı alınmış olan inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri KDV den istisna edilmiştir.

29/7/1998 tarihinden sonra bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri ise 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı listenin 12 nci sırası uyarınca % 1 oranında KDV ye tabidir.

Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV uygulamasına ilişkin açıklamalara 49, 66 ve 106 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 60 No.lu KDV Sirkülerinde yer verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak 49 ve 66 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 60 No.lu KDV Sirkülerinde yapılan açıklamalara göre konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli oran uygulanabilmesi için;

– Kooperatifin konut yapı kooperatifi statüsünde olması,

– İşin konut yapı kooperatifine yapılması,

– Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması

şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İşin konut yapı kooperatifine yapılmasına ilişkin şartın gerçekleşip gerçekleşmediği, yapı ruhsatının münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmiş olmasına (bir başka deyişle, ruhsatın “yapı sahibi” bölümünde yalnızca konut yapı kooperatifinin adına yer verilmiş olmasına) göre belirlenecektir.

Diğer yandan KDV istisnası veya indirimli oran uygulamasından yararlanacak inşaat taahhüt işleri, 49 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 60 No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerlerinde belirlenmiş olup, yapılan bu belirlemelerde “kalıplık sac pano imalatı” inşaat taahhüt işleri arasında sayılmamıştır.

Buna göre, Kooperatifiniz tarafından yaptırılacak olan “kalıplık sac pano” imalatının kooperatif binasına veya alanına münhasır bir malzeme olmaması yani söz konusu kalıp saclarının daha sonrada farklı binalarda kullanılabilecek özelliğe sahip olması nedeniyle inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından söz konusu hizmet alımlarınızın genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir